[evolution] Uploaded Ukranian канадский гуси-чикаго

[evolution] Uploaded Ukranian

  • From: Daniel Korostil <dankor src gnome org>
  • To: commits-list gnome org
  • Cc:
  • Subject: [evolution] Uploaded Ukranian
  • Date: Sun, 20 Mar 2011 13:12:18 +0000 (UTC)
commit cd2641414a6235e7f10d8991c87d2e711d0614b5 Author: Daniel Korostil <ted korostiled gmail com> Date: Sun Mar 20 15:07:12 2011 +0200 Uploaded Ukranian po/uk.po |32731 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------ 1 files changed, 17007 insertions(+), 15724 deletions(-) --- diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po index 0411c38..82d6ba6 100644 --- a/po/uk.po +++ b/po/uk.po @@ -5,20 +5,23 @@ # Andrew V. Samoilov <sav bcs zp ua>, 2002 # Maxim Dubovoy <max mylinux com ua>, 2003 # wanderlust <wanderlust ukr net>, 2009. -#: ../shell/main.c:455 +# Korostil Daniel <ted korostiled gmail com>, 2011. +#: ../shell/main.c:615 msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: evolution\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" -"POT-Creation-Date: 2010-04-07 13:10+0300\n" -"PO-Revision-Date: 2010-03-27 20:20+0300\n" -"Last-Translator: Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>\n" -"Language-Team: Ukrainian <trans-uk lists fedoraproject org>\n" +"POT-Creation-Date: 2011-03-20 13:49+0200\n" +"PO-Revision-Date: 2011-03-20 14:18+0300\n" +"Last-Translator: Korostil Daniel <ted korostiled gmail com>\n" +"Language-Team: translation linux org ua\n" +"Language: uk\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" -"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%" +"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%" "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n" +"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n" #. For Translators: {0} is the name of the address book source #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2 @@ -27,7 +30,7 @@ msgid "" "different address book from the side bar in the Contacts view." msgstr "" "«{0}» Ñ? джеÑ?елом адÑ?еÑ?ноÑ? книги, доÑ?Ñ?Ñ?пним лиÑ?е длÑ? Ñ?иÑ?аннÑ?. Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ? " -"адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ? з бÑ?Ñ?ноÑ? панелÑ?, напÑ?иклад «Ð?онÑ?акÑ?и»." +"адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ? з бÑ?Ñ?ноÑ? панелÑ?, напÑ?иклад, «Ð?онÑ?акÑ?и»." #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3 msgid "" @@ -46,7 +49,7 @@ msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? додаÑ?и новий конÑ?акÑ?" #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6 msgid "Cannot move contact." -msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пеÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и конÑ?акÑ?." +msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? пеÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и конÑ?акÑ?." #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7 msgid "Category editor not available." @@ -68,7 +71,7 @@ msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?имаÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? %s з NNTP Ñ?еÑ?в #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10 msgid "Could not remove address book." -msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? видалиÑ?и адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ?." +msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? вилÑ?Ñ?иÑ?и адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ?." #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11 msgid "" @@ -83,46 +86,51 @@ msgstr "" #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12 msgid "Delete address book '{0}'?" -msgstr "Ð?идалиÑ?и адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ? '{0}'?" +msgstr "Ð?илÑ?Ñ?иÑ?и адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ? '{0}'?" #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13 +#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34 ../mail/mail.error.xml.h:46 +msgid "Do _Not Delete" +msgstr "_Ð?е вилÑ?Ñ?аÑ?и" + +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}" msgstr "Ð?омилка пÑ?и збеÑ?еженнÑ? {0} Ñ? {1}: {2}" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15 msgid "Failed to authenticate with LDAP server." msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?ойÑ?и авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?еÑ?веÑ?Ñ? LDAP." #. Unknown error -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15 -#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1265 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16 +#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1277 msgid "Failed to delete contact" -msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? видалиÑ?и конÑ?акÑ?" +msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? вилÑ?Ñ?иÑ?и конÑ?акÑ?" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17 msgid "GroupWise Address book creation:" msgstr "СÑ?воÑ?еннÑ? адÑ?еÑ?ноÑ? книги GroupWise:" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18 msgid "LDAP server did not respond with valid schema information." msgstr "Ð?Ñ?дповÑ?дÑ? Ñ?еÑ?веÑ?а не мÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?дÑ?Ñ?имÑ?ваноÑ? Ñ?Ñ?еми Ñ?нÑ?оÑ?маÑ?Ñ?Ñ?." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19 msgid "Some features may not work properly with your current server" msgstr "Ð?еÑ?кÑ? Ñ?Ñ?нкÑ?Ñ?Ñ? можÑ?Ñ?Ñ? пÑ?аÑ?Ñ?ваÑ?и некоÑ?екÑ?но з Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?веÑ?а" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly." msgstr "Ð?омпоненÑ? адÑ?еÑ?ноÑ? книги Evolution неÑ?подÑ?вано завеÑ?Ñ?ивÑ?Ñ?." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21 msgid "" "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?" msgstr "" "Ð?ибÑ?ане вами зобÑ?аженнÑ? надÑ?о велике. Ð?мÑ?нÑ?ваÑ?и його маÑ?Ñ?Ñ?аб пеÑ?ед " "збеÑ?еженнÑ?м?" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22 msgid "" "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support " "this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for " @@ -132,15 +140,15 @@ msgstr "" "Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?нкÑ?Ñ?оналÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, або вÑ?н може бÑ?Ñ?и непÑ?авилÑ?но налаÑ?Ñ?ований. СпиÑ?айÑ?е Ñ? " "ваÑ?ого Ñ?иÑ?Ñ?емного адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а Ñ?кÑ? бази поÑ?Ñ?кÑ? пÑ?дÑ?Ñ?имÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23 msgid "This address book could not be opened." msgstr "ЦÑ? адÑ?еÑ?на книга не може бÑ?Ñ?и вÑ?дкÑ?иÑ?а." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24 msgid "This address book server does not have any suggested search bases." msgstr "Цей Ñ?еÑ?веÑ? адÑ?еÑ?ноÑ? книги не мÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?дÑ?Ñ?имÑ?ваниÑ? баз поÑ?Ñ?кÑ?." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25 msgid "" "This address book server might be unreachable or the server name may be " "misspelled or your network connection could be down." @@ -148,39 +156,39 @@ msgstr "" "Ð?ожливо, Ñ?ей Ñ?еÑ?веÑ? адÑ?еÑ?ноÑ? книги недоÑ?Ñ?жний, або непÑ?авилÑ?но вказана назва " "Ñ?еÑ?веÑ?а, або ж меÑ?ежне з'Ñ?днаннÑ? в vojpjkhd. goedkope Canadese gans0;¸Ð¼ÐºÐ½ÐµÐ½Ð¾." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26 msgid "This address book will be removed permanently." -msgstr "ЦÑ? адÑ?еÑ?на книга бÑ?де оÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но видалена." +msgstr "ЦÑ? адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ? бÑ?де оÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но вилÑ?Ñ?ено." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27 msgid "This server does not support LDAPv3 schema information." msgstr "Цей Ñ?еÑ?веÑ? не пÑ?дÑ?Ñ?имÑ?Ñ? Ñ?Ñ?емÑ? Ñ?нÑ?оÑ?маÑ?Ñ?Ñ? LDAPv3." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28 msgid "Unable to open address book" msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?дкÑ?иÑ?и адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ?" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29 msgid "Unable to perform search." msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? виконаÑ?и поÑ?Ñ?к." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30 msgid "Unable to save {0}." msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? збеÑ?егÑ?и {0}." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31 msgid "Would you like to save your changes?" msgstr "Ð?беÑ?егÑ?и змÑ?ни?" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32 msgid "" "You are attempting to move a contact from one address book to another but it " "cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?" msgstr "" "Ð?и намагаÑ?Ñ?еÑ?Ñ? пеÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и конÑ?акÑ? з однÑ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?ноÑ? книги Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?, але його " -"неможливо видалиÑ?и з джеÑ?ела. Ð?беÑ?егÑ?и копÑ?Ñ? конÑ?акÑ?Ñ??" +"неможливо вилÑ?Ñ?иÑ?и з джеÑ?ела. Ð?беÑ?егÑ?и копÑ?Ñ? конÑ?акÑ?Ñ??" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33 msgid "" "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter " "problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to " @@ -190,61 +198,48 @@ msgstr "" "пÑ?облем пÑ?и викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? Evolution. РекомендÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? оновиÑ?и Ñ?еÑ?веÑ? до веÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, " "Ñ?ка пÑ?дÑ?Ñ?имÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34 msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book." -msgstr "Ð?едоÑ?Ñ?аÑ?нÑ?о пÑ?ав длÑ? видаленнÑ? конÑ?акÑ?Ñ?в з Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?ноÑ? книги." +msgstr "Ð?едоÑ?Ñ?аÑ?нÑ?о пÑ?ав длÑ? вилÑ?Ñ?еннÑ? конÑ?акÑ?Ñ?в з Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?ноÑ? книги." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35 msgid "" "You have made modifications to this contact. Do you want to save these " "changes?" msgstr "Цей конÑ?акÑ? мÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? незбеÑ?еженÑ? змÑ?ни. Ð?беÑ?егÑ?и змÑ?ни?" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35 +#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37 msgid "" "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted." msgstr "Ð?аÑ?Ñ? конÑ?акÑ?и длÑ? {0} не бÑ?дÑ?Ñ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? до пеÑ?езапÑ?Ñ?кÑ? Evolution." -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36 ../mail/em-vfolder-rule.c:521 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38 ../mail/em-vfolder-rule.c:610 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4 -#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:10 +#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:9 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18 msgid "_Add" msgstr "_Ð?одаÑ?и" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39 msgid "_Discard" msgstr "_Ð?Ñ?дкинÑ?Ñ?и" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40 msgid "_Do not save" msgstr "_Ð?е збеÑ?Ñ?гаÑ?и" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41 msgid "_Resize" msgstr "Ð?_мÑ?ниÑ?и Ñ?озмÑ?Ñ?" -#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40 +#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42 msgid "_Use as it is" msgstr "_Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и Ñ?к Ñ?" -#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:597 -msgid "Default Sync Address:" -msgstr "Типова адÑ?еÑ?а Ñ?инÑ?Ñ?онÑ?заÑ?Ñ?Ñ?:" - -#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1631 -#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1632 -msgid "Could not load address book" -msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ?" - -#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1709 -#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1712 -msgid "Could not read pilot's Address application block" -msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? зÑ?иÑ?аÑ?и блок адÑ?еÑ?а пÑ?огÑ?ами \"Ð?Ñ?лоÑ?\"" - #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:583 -#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2000 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:574 +#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2078 msgid "Anniversary" msgstr "РÑ?Ñ?ниÑ?Ñ?" @@ -254,20 +249,19 @@ msgstr "РÑ?Ñ?ниÑ?Ñ?" #. * which, so long as it has an icon. We're just interested in #. * the directory components. #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:582 -#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1999 ../capplet/anjal-settings-main.c:118 -#: ../shell/main.c:107 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:573 +#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2077 ../capplet/anjal-settings-main.c:116 +#: ../shell/main.c:133 msgid "Birthday" msgstr "Ð?енÑ? наÑ?одженнÑ?" #. Translators: an accessibility name #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4 -#, fuzzy msgid "Blog:" -msgstr "Ð?лог" +msgstr "Ð?лог:" #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5 -#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7 +#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1 msgid "Ca_tegories..." msgstr "Ð?а_Ñ?егоÑ?Ñ?Ñ?..." @@ -277,23 +271,24 @@ msgid "Calendar:" msgstr "Ð?алендаÑ?:" #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7 +#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:950 msgid "Contact" msgstr "Ð?онÑ?акÑ?" #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8 -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:590 -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:605 -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2567 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:623 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:643 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2654 msgid "Contact Editor" msgstr "РедакÑ?оÑ? конÑ?акÑ?Ñ?в" #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9 -#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:285 +#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:295 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:525 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:811 -#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:408 ../smime/lib/e-cert.c:823 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:494 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:502 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:844 +#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:409 ../smime/lib/e-cert.c:832 msgid "Email" msgstr "Ð?л.поÑ?Ñ?а" @@ -306,8 +301,8 @@ msgid "Full _Name..." msgstr "Ð?овне _Ñ?м'Ñ?..." #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12 -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:70 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:68 msgid "Home" msgstr "Ð?Ñ?м" @@ -341,18 +336,18 @@ msgid "Nic_kname:" msgstr "Ð?Ñ?_Ñ?звиÑ?Ñ?ко:" #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20 -#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:250 -#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:423 -#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:448 -#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:563 +#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:260 +#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:429 +#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:454 +#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:570 msgid "Notes" msgstr "Ð?Ñ?имÑ?Ñ?ки" #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21 -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460 -#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1708 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:359 +#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1783 msgid "Other" msgstr "Ð?нÑ?а" @@ -370,185 +365,188 @@ msgstr "Ð?Ñ?деоÑ?аÑ?:" #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25 msgid "Web Addresses" -msgstr "Web-адÑ?еÑ?а" +msgstr "Ð?дÑ?еÑ?и" #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26 -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:569 +msgid "Web addresses" +msgstr "Ð?дÑ?еÑ?и в Ñ?нÑ?еÑ?неÑ?Ñ?" + +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:67 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:554 msgid "Work" msgstr "РобоÑ?а" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28 msgid "_Address:" msgstr "_Ð?дÑ?еÑ?а:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29 msgid "_Anniversary:" msgstr "_РÑ?Ñ?ниÑ?Ñ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30 msgid "_Assistant:" msgstr "_Ð?омÑ?Ñ?ник:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31 msgid "_Birthday:" msgstr "_Ð?енÑ? наÑ?одженнÑ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31 -#, fuzzy +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32 msgid "_Blog:" -msgstr "Ð?лог" +msgstr "_Ð?лог:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32 -#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:823 -#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14 -#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1909 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33 +#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:881 +#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11 +#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1922 msgid "_Calendar:" msgstr "_Ð?алендаÑ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34 msgid "_City:" msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?о:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35 msgid "_Company:" msgstr "_Ð?омпанÑ?Ñ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36 msgid "_Country:" msgstr "Ð?_Ñ?аÑ?на:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37 msgid "_Department:" msgstr "Ð?_Ñ?ддÑ?л:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38 msgid "_File under:" msgstr "_Ð?Ñ?дÑ?иÑ?и Ñ?к:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39 msgid "_Free/Busy:" msgstr "Ð?а_йнÑ?Ñ?ий/вÑ?лÑ?ний:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40 msgid "_Home Page:" msgstr "_Ð?омаÑ?нÑ? Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?нка:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41 msgid "_Manager:" msgstr "_Ð?енеджеÑ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42 msgid "_Office:" msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43 msgid "_PO Box:" msgstr "Ð?_бон.Ñ?кÑ?инÑ?к:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44 msgid "_Profession:" msgstr "_ФаÑ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45 msgid "_Spouse:" msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?жина/Ñ?ол:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46 msgid "_State/Province:" msgstr "_Ð?блаÑ?Ñ?Ñ?/кÑ?ай (ШÑ?аÑ?/пÑ?овÑ?нÑ?Ñ?Ñ?):" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17 msgid "_Title:" msgstr "_ТиÑ?Ñ?л:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48 msgid "_Video Chat:" msgstr "Ð?Ñ?део_Ñ?аÑ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49 msgid "_Wants to receive HTML mail" msgstr "_Ð?годен оÑ?Ñ?имÑ?ваÑ?и поÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?оÑ?маÑ?Ñ? HTML" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7 msgid "_Where:" msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?е:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51 msgid "_Zip/Postal Code:" msgstr "_Ð?ндекÑ?:" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:539 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:167 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:516 msgid "AIM" msgstr "AIM" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:519 msgid "Jabber" msgstr "Jabber" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:544 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:521 msgid "Yahoo" msgstr "Yahoo" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:522 msgid "Gadu-Gadu" msgstr "Gadu-Gadu" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:543 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:520 msgid "MSN" msgstr "MSN" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:541 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:518 msgid "ICQ" msgstr "ICQ" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:540 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517 msgid "GroupWise" msgstr "GroupWise" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:546 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:523 msgid "Skype" msgstr "Skype" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:209 -#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:376 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:208 +#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:381 msgid "Error adding contact" msgstr "Ð?омилка пÑ?и додаваннÑ? каÑ?Ñ?ки" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:223 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:222 msgid "Error modifying contact" msgstr "Ð?омилка пÑ?и модиÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? конÑ?акÑ?Ñ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:237 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:236 msgid "Error removing contact" -msgstr "Ð?омилка пÑ?и видаленнÑ? конÑ?акÑ?Ñ?" +msgstr "Ð?омилка пÑ?и вилÑ?Ñ?еннÑ? конÑ?акÑ?Ñ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:600 -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2562 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:638 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2649 #, c-format msgid "Contact Editor - %s" msgstr "РедакÑ?оÑ? конÑ?акÑ?Ñ?в - %s" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2970 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3070 msgid "Please select an image for this contact" msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженнÑ? длÑ? Ñ?Ñ?ого конÑ?акÑ?Ñ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2971 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3071 msgid "_No image" msgstr "_Ð?емаÑ? зобÑ?аженнÑ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3244 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3352 msgid "" "The contact data is invalid:\n" "\n" @@ -556,43 +554,43 @@ msgstr "" "Ð?епÑ?авилÑ?нÑ? данÑ? конÑ?акÑ?Ñ?:\n" "\n" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3248 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3356 #, c-format msgid "'%s' has an invalid format" msgstr "'%s' маÑ? непÑ?авилÑ?ний Ñ?оÑ?маÑ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3255 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3363 #, c-format msgid "%s'%s' has an invalid format" msgstr "%s'%s' маÑ? непÑ?авилÑ?ний Ñ?оÑ?маÑ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3270 -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3281 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3378 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3389 #, c-format msgid "%s'%s' is empty" msgstr "%s'%s' поÑ?ожнÑ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3295 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3404 msgid "Invalid contact." msgstr "Ð?епÑ?авилÑ?ний конÑ?акÑ?." -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:353 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:392 msgid "Contact Quick-Add" msgstr "Швидке додаваннÑ? конÑ?акÑ?Ñ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:356 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:395 msgid "_Edit Full" -msgstr "_Ð?Ñ?авка повного Ñ?менÑ?" +msgstr "_Ð?мÑ?на повного Ñ?менÑ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:430 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:443 msgid "_Full name" msgstr "_Ð?овне Ñ?м'Ñ?" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454 msgid "E_mail" msgstr "Ð?л._поÑ?Ñ?а" -#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:452 +#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:465 msgid "_Select Address Book" msgstr "_Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?нÑ? книгÑ?" @@ -662,7 +660,7 @@ msgid "_Suffix:" msgstr "С_Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?:" #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1 -#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:672 +#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:652 msgid "Contact List Editor" msgstr "РедакÑ?оÑ? Ñ?пиÑ?кÑ? конÑ?акÑ?Ñ?в" @@ -679,7 +677,7 @@ msgid "_List name:" msgstr "_Ð?азва Ñ?пиÑ?кÑ?:" #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5 -#: ../mail/mail-config.ui.h:155 +#: ../mail/mail-config.ui.h:159 msgid "_Select..." msgstr "Ð?_ибÑ?аÑ?и..." @@ -687,41 +685,42 @@ msgstr "Ð?_ибÑ?аÑ?и..." msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:" msgstr "_Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? ел.адÑ?еÑ?Ñ? або пеÑ?еÑ?Ñ?гнÑ?Ñ?Ñ? конÑ?акÑ?нÑ? Ñ?нÑ?оÑ?маÑ?Ñ?Ñ? Ñ? Ñ?пиÑ?ок:" -#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:765 +#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:746 msgid "Contact List Members" msgstr "УÑ?аÑ?ники Ñ?пиÑ?кÑ? конÑ?акÑ?Ñ?в" -#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:913 -#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1326 +#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:900 +#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1316 msgid "_Members" msgstr "_УÑ?аÑ?ники" -#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1165 +#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1153 msgid "Error adding list" msgstr "Ð?омилка пÑ?и додаваннÑ? Ñ?пиÑ?кÑ?" -#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1179 +#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1167 msgid "Error modifying list" msgstr "Ð?омилка пÑ?и змÑ?нÑ? Ñ?пиÑ?кÑ?" -#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1193 +#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1181 msgid "Error removing list" -msgstr "Ð?омилка пÑ?и видаленнÑ? Ñ?пиÑ?кÑ?" +msgstr "Ð?омилка пÑ?и вилÑ?Ñ?еннÑ? Ñ?пиÑ?кÑ?" #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1 msgid "Changed Contact:" msgstr "Ð?мÑ?нений конÑ?акÑ?:" -#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2 +#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already. +#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3 msgid "Conflicting Contact:" msgstr "Ð?онÑ?лÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ий конÑ?акÑ?:" -#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3 +#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1 msgid "Duplicate Contact Detected" msgstr "Ð?иÑ?влено дÑ?блÑ?ований конÑ?акÑ?" -#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4 +#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5 msgid "" "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you " "like to add it anyway?" @@ -746,39 +745,45 @@ msgstr "" "Ñ? Ñ?Ñ?й Ñ?еÑ?Ñ?. Ð?ажаÑ?Ñ?е додаÑ?и його попÑ?и вÑ?е?" #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6 -#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:231 +#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:241 msgid "_Merge" msgstr "_Ð?б'Ñ?днаÑ?и" -#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:216 +#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:166 +#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7 +#, c-format +msgid "Cancelled" +msgstr "СкаÑ?овано" + +#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:224 msgid "Merge Contact" msgstr "Ð?б'Ñ?днаÑ?и конÑ?акÑ?" #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4 -#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:904 -#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1653 -#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:758 -#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:957 +#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:920 +#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1693 +#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:774 +#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973 msgid "Any field contains" msgstr "Ð?Ñ?дÑ?-Ñ?ке поле мÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?" #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2 -#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:911 +#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:927 msgid "Email begins with" msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ова адÑ?еÑ?а поÑ?инаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? з" #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3 -#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:918 +#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:934 msgid "Name contains" msgstr "Ð?м'Ñ? мÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?" -#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:142 +#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:145 msgid "No contacts" msgstr "Ð?емаÑ? конÑ?акÑ?Ñ?в" -#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:146 +#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:149 #, c-format msgid "%d contact" msgid_plural "%d contacts" @@ -786,11 +791,11 @@ msgstr[0] "%d конÑ?акÑ?" msgstr[1] "%d конÑ?акÑ?и" msgstr[2] "%d конÑ?акÑ?Ñ?в" -#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:307 +#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:342 msgid "Error getting book view" msgstr "Ð?омилка пÑ?и оÑ?Ñ?иманнÑ? виглÑ?дÑ? книги" -#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:706 +#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:756 msgid "Search Interrupted" msgstr "Ð?оÑ?Ñ?к пеÑ?еÑ?вано" @@ -798,72 +803,82 @@ msgstr "Ð?оÑ?Ñ?к пеÑ?еÑ?вано" msgid "Error modifying card" msgstr "Ð?омилка пÑ?и модиÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? каÑ?Ñ?ки" -#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:616 +#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:624 msgid "Cut selected contacts to the clipboard" msgstr "Ð?иÑ?Ñ?заÑ?и видÑ?ленÑ? конÑ?акÑ?и Ñ? бÑ?Ñ?еÑ? обмÑ?нÑ?" -#: .
giacca da donna in canada
Canada Goose
canada goose expedition parka
canada goose herrejakke
canada goose outlet butik
CVSROOT: /web/www
Module name: www
Changes by: GNUN <gnun> 13/11/18 21:26:40
Modified files:
education/po : edu-cases-india-irimpanam.uk.po
server/gnun/compendia: compendium.uk.po
Log message:
Automatic update by GNUnited Nations.
CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.uk.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/compendium.uk.po?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
Patches:
Index: education/po/edu-cases-india-irimpanam.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.uk.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/edu-cases-india-irimpanam.uk.po 18 Nov 2013 20:56:19
-0000 1.1
+++ education/po/edu-cases-india-irimpanam.uk.po 18 Nov 2013 21:26:39
-0000 1.2
@@ -10,12 +10,12 @@
"PO-Revision-Date: 2013-11-18 21:43+0200\n"
"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
"Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
+"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
-"Language: uk\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#. type: Content of: <title>
@@ -56,15 +56,13 @@
#. type: Content of: <p>
msgid ""
-"<a href=\"education.html\">Education</a> &rarr; <a "
-"href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a> &rarr; <a "
-"href=\"/education/edu-cases-india.html\">India</a> &rarr; Vocational Higher "
-"Secondary School Irimpanam"
-msgstr ""
-"<a href=\"education.html\">Освіта</a> &rarr; <a "
-"href=\"/education/edu-cases.html\">Аналіз випадків</a> &rarr;
<a "
-"href=\"/education/edu-cases-india.html\">Індія</a> &rarr;
Ірімпанамська річна "
-"вища середня школа"
+"<a href=\"education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-"
+"cases.html\">Case Studies</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-cases-india."
+"html\">India</a> &rarr; Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
+msgstr ""
+"<a href=\"education.html\">Освіта</a> &rarr; <a
href=\"/education/edu-cases."
+"html\">Аналіз випадків</a> &rarr; <a
href=\"/education/edu-cases-india.html"
+"\">Індія</a> &rarr; Ірімпанамська річна вища
середня школа"
#. type: Content of: <p>
msgid ""
@@ -80,13 +78,11 @@
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"The school is located in Irimpanam, an area close to the city of "
-"Tripunithura, in the Ernakulam district of the <a "
-"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Kerala#Education\"> State of Kerala</a>, "
-"India."
-msgstr ""
-"Школа розміщена у Ірімпанамі - місцевості
біля міста "
-"Тріпунітура у окрузі Ернакулам <a "
-"href=\"http://uk.wikipedia.org/wiki/Керала\"> штату
Керала</a>, "
+"Tripunithura, in the Ernakulam district of the <a href=\"http://en.wikipedia."
+"org/wiki/Kerala#Education\"> State of Kerala</a>, India."
+msgstr ""
+"Школа розміщена у Ірімпанамі - місцевості
біля міста Тріпунітура у окрузі "
+"Ернакулам <a href=\"http://uk.wikipedia.org/wiki/Керала\">
штату Керала</a>, "
"Індія."
#. type: Content of: <div><h3>
@@ -99,14 +95,13 @@
msgid ""
"Founded in 1940, the Vocational Higher Secondary School Irimpanam is a "
"privately owned school aided by the State. It offers instruction from Upper "
-"Primary to High School levels (grades 5 to 7 and 8 to 10 "
-"respectively). Nearly 1,000 students from 10 to 15 years old attend the "
-"school."
+"Primary to High School levels (grades 5 to 7 and 8 to 10 respectively). "
+"Nearly 1,000 students from 10 to 15 years old attend the school."
msgstr ""
"Заснована в 1940 році., Ірімпанамська річна
вища середня школа є приватною "
"школою, яку підтримує штат. Вона дає
знання від верхнього основного до "
-"високого середнього рівня (класи з 5 до 7
від 8 до 10 відповідно). Майже 1000 "
-"учнів від 10 до 15 років відвідують школу. "
+"високого середнього рівня (класи з 5 до 7
від 8 до 10 відповідно). Майже "
+"1000 учнів від 10 до 15 років відвідують школу.
"
#. type: Content of: <div><h3>
msgid "Motivation"
@@ -117,23 +112,22 @@
"Our institution took special interest in promoting the main aspects of the "
"philosophy of the GNU Project, such as the freedom to share knowledge and "
"the freedom to cooperate with our community by contributing improvements to "
-"computer programs. This awareness about Swathanthra Software <a "
-"href=\"#swathanthra\">(1)</a> was largely the result of what we learned at "
-"the meetings organized by the <a href=\"http://www.ilug-cochin.org/\"> "
-"Indian Libre User Group (ILUG-Cochin)</a> in the nearby city of "
-"Kochi. Attending those meetings also helped us to work in close connection "
-"with the Free Software community."
-msgstr ""
-"Наш заклад приділив особливий інтерес
просуванню основних аспектів "
-"філософії проекту GNU на кшталт свободи
обміну знаннями і свобода "
-"співпраці з нашим громадою для
вдосконалення комп'ютерних "
-"програм. Ця обізнаність про <і>swathanthra</i> <a
href=\"#swathanthra"
-"\">(1)</a> - це значною мірою результатом того,
що ми дізналися на засіданнях "
-"організованих <a
href=\"http://www.ilug-cochin.org/\"><i>Індійською групою "
-"вільних користувачів (ILUG-Кочін)</i></a> в
сусідньому місті Кочіні. Крім "
-"того, "
-"участь у цих зустрічах допомогла нам
працювати у тісному зв'язку з "
-"спільнотою вільного програмного
забезпечення. "
+"computer programs. This awareness about Swathanthra Software <a href="
+"\"#swathanthra\">(1)</a> was largely the result of what we learned at the "
+"meetings organized by the <a href=\"http://www.ilug-cochin.org/\"> Indian "
+"Libre User Group (ILUG-Cochin)</a> in the nearby city of Kochi. Attending "
+"those meetings also helped us to work in close connection with the Free "
+"Software community."
+msgstr ""
+"Наш заклад приділив особливий інтерес
просуванню основних аспектів філософії "
+"проекту GNU на кшталт свободи обміну
знаннями і свобода співпраці з нашим "
+"громадою для вдосконалення комп'ютерних
програм. Ця обізнаність про "
+"<і>swathanthra</i> <a href=\"#swathanthra\">(1)</a> - це значною
мірою "
+"результатом того, що ми дізналися на
засіданнях організованих <a href="
+"\"http://www.ilug-cochin.org/\"><i>Індійською групою
вільних користувачів "
+"(ILUG-Кочін)</i></a> в сусідньому місті Кочіні.
Крім того, участь у цих "
+"зустрічах допомогла нам працювати у
тісному зв'язку з спільнотою вільного "
+"програмного забезпечення. "
#. type: Content of: <div><h3>
msgid "How We Did It"
@@ -142,19 +136,16 @@
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"The migration to Free Software in our school was the result of a project "
-"designed and established by the Government of Kerala, called <a "
-"href=\"https://www.itschool.gov.in/\">address@hidden</a>. The project,
started in "
+"designed and established by the Government of Kerala, called <a href="
+"\"https://www.itschool.gov.in/\">address@hidden</a>. The project, started in "
"2001, involved several thousand schools in Kerala and in 2006 it switched "
"completely to Free Software."
msgstr ""
"Перехід на вільне програмне забезпечення
в нашій школі був результатом "
-"проекту, "
-"розробленого і заснованого урядом штату
Керала під назвою <a "
-"href=\"https://www.itschool.gov.in/\">address@hidden</a>. Проект,
заснований у "
-"2001 році., розпочався "
-"з кілька тисяч шкіл в штаті Керала і у 2006
році вони перейшли повністю на "
-"вільне "
-"програмне забезпечення. "
+"проекту, розробленого і заснованого
урядом штату Керала під назвою <a href="
+"\"https://www.itschool.gov.in/\">address@hidden</a>. Проект,
заснований у 2001 "
+"році., розпочався з кілька тисяч шкіл в
штаті Керала і у 2006 році вони "
+"перейшли повністю на вільне програмне
забезпечення. "
#. type: Content of: <div><div><p><a>
msgid "<a href=\"/education/misc/irimpanam-school.jpg\">"
@@ -166,7 +157,6 @@
"Фотографії учнів на заході, присвяченому
вільному програмному забезпеченню."
#. type: Content of: <div><div>
-#:
msgid "</a>"
msgstr "</a>"
@@ -180,26 +170,24 @@
msgid ""
"Training courses for teachers were implemented by the government to teach us "
"the basics of the new Free Operating System and how to install it. The new "
-"system was customized for the first time by <a "
-"href=\"http://space-kerala.org/node/10/\">SPACE</a>, an agency based in "
-"Kerala that promotes the use of Free Software in the private and public "
-"sectors. SPACE, as well as local Swathanthra Software users groups, played a "
-"fundamental role during the process by providing constant support to "
-"teachers. One of the workshops organized by SPACE helped us to build the "
-"website of our school using Free Software."
-msgstr ""
-"Курси для вчителів були організовані
урядом, аби навчити їх "
-"основ нової вільної операційної системи і
процесу її установки. "
-"Нова система була налаштована вперше <a "
-"href=\"http://space-kerala.org/node/10/\">SPACE</a>,агенством, що
базується у "
-"штаті Керала, який "
-" сприяє використанню вільного
програмного забезпечення в приватному та "
-"громадському секторах. SPACE, а також
місцеві групи користувачів <і>"
-"swathanthra</i> програмного забезпечення
зіграли "
-" важливу роль під час процесу надання
постійної підтримки вчителям. Один з "
-"семінарів "
-"організований агентством SPACE допоміг у
створенні "
-"веб-сайту нашої школи з використанням
вільного програмного забезпечення. "
+"system was customized for the first time by <a href=\"http://space-kerala."
+"org/node/10/\">SPACE</a>, an agency based in Kerala that promotes the use of "
+"Free Software in the private and public sectors. SPACE, as well as local "
+"Swathanthra Software users groups, played a fundamental role during the "
+"process by providing constant support to teachers. One of the workshops "
+"organized by SPACE helped us to build the website of our school using Free "
+"Software."
+msgstr ""
+"Курси для вчителів були організовані
урядом, аби навчити їх основ нової "
+"вільної операційної системи і процесу її
установки. Нова система була "
+"налаштована вперше <a
href=\"http://space-kerala.org/node/10/\">SPACE</a>,"
+"агенством, що базується у штаті Керала,
який сприяє використанню вільного "
+"програмного забезпечення в приватному та
громадському секторах. SPACE, а "
+"також місцеві групи користувачів
<і>swathanthra</i> програмного "
+"забезпечення зіграли важливу роль під
час процесу надання постійної "
+"підтримки вчителям. Один з семінарів
організований агентством SPACE допоміг "
+"у створенні веб-сайту нашої школи з
використанням вільного програмного "
+"забезпечення. "
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
@@ -208,57 +196,47 @@
"old students know how to assemble a PC."
msgstr ""
"Курси не були обмежені програмним
забезпеченням. Вони також включали уроки з "
-"основ "
-"технічне обслуговування обладнання, яке
отримують вчителі та учні. В нашій "
-"школі "
-"учні з 10 років знають, як зібрати ПК. "
+"основ технічне обслуговування
обладнання, яке отримують вчителі та учні.
В "
+"нашій школі учні з 10 років знають, як
зібрати ПК. "
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"The use of Free programs in the classroom was facilitated by the "
"implementation of training modules aimed at instructing teachers on the use "
"of specific programs for teaching various subjects. For example, there was "
-"a training module for teachers of Mathematics on how to use <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Dr._geo\">Dr Geo</a> for teaching "
-"geometry, another one for teachers of Chemistry on how to draw organic "
-"molecules using <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool\">Chemtool</a>, and many "
-"others."
-msgstr ""
-"Використання вільних програм в класі було
полегшено шляхом "
-" модулів, орієнтованих на навчання
вчителів з використанням конкретних "
-"програм "
-"для викладання різних предметів.
Наприклад, організований навчальний
модуль "
-"вчителів математики по роботі з <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Dr._geo\">Dr Geo</a> програми
для "
-"викладання геометрії, другий "
-" модуль для вчителів "
-"хімії про малюнки органічних молекул за
допомогою програми <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool\">Chemtool</a>. Були "
-"організовані і багато інших "
-"навчальних модулів."
+"a training module for teachers of Mathematics on how to use <a href=\"http://"
+"directory.fsf.org/wiki/Dr._geo\">Dr Geo</a> for teaching geometry, another "
+"one for teachers of Chemistry on how to draw organic molecules using <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool\">Chemtool</a>, and many others."
+msgstr ""
+"Використання вільних програм в класі було
полегшено шляхом модулів, "
+"орієнтованих на навчання вчителів з
використанням конкретних програм для "
+"викладання різних предметів. Наприклад,
організований навчальний модуль "
+"вчителів математики по роботі з <a
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Dr."
+"_geo\">Dr Geo</a> програми для викладання
геометрії, другий модуль для "
+"вчителів хімії про малюнки органічних
молекул за допомогою програми <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool\">Chemtool</a>. Були
організовані і "
+"багато інших навчальних модулів."
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
-"Other training activities were conducted jointly by the school and "
-"ILUG-Cochin to teach us the use of different Free Software applications such "
-"as Blender, Inkscape, and the command line interface."
-msgstr ""
-"Інші навчальні заходи були проведені
спільно школою та групою "
-"<і>ILUG-Кочин</i>, щоб навчити нас
використанню різних додатків вільного "
-"програмного забезпечення, таких як Blender,
Inkscape і інтерфейс командного "
-"рядка. "
+"Other training activities were conducted jointly by the school and ILUG-"
+"Cochin to teach us the use of different Free Software applications such as "
+"Blender, Inkscape, and the command line interface."
+msgstr ""
+"Інші навчальні заходи були проведені
спільно школою та групою <і>ILUG-Кочин</"
+"i>, щоб навчити нас використанню різних
додатків вільного програмного "
+"забезпечення, таких як Blender, Inkscape і
інтерфейс командного рядка. "
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
-"The school has also opened an <a "
-"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat\">IRC</a> channel "
-"where students can ask questions about issues they may encounter."
-msgstr ""
-"Школа вже канал <a "
-"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat\">IRC</a>, "
-"в якому студенти можуть поставити питання
про проблеми, з якими вони "
-"зіткнулися. "
+"The school has also opened an <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/"
+"Internet_Relay_Chat\">IRC</a> channel where students can ask questions about "
+"issues they may encounter."
+msgstr ""
+"Школа вже канал <a
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat"
+"\">IRC</a>, в якому студенти можуть поставити
питання про проблеми, з якими "
+"вони зіткнулися. "
#. type: Content of: <div><h3>
msgid "Commitment to Free Software"
@@ -274,36 +252,34 @@
"offices."
msgstr ""
"На початку нова система була використана
на основі подвійного завантаження, "
-" тому що ми, вчителі, не були знайомі з
вільним програмним забезпеченням, але "
-"ми скоро значною мірою познайомилися з
ним. В даний час, "
-"жодна власницька система не встановлена
ні один з наших комп'ютерів і "
-"власницькі програми взагалі не
використовуються. Тільки вільне "
-"програмне забезпечення використовується
в класі і в адміністративних офісах."
+"тому що ми, вчителі, не були знайомі з
вільним програмним забезпеченням, але "
+"ми скоро значною мірою познайомилися з
ним. В даний час, жодна власницька "
+"система не встановлена ні один з наших
комп'ютерів і власницькі програми "
+"взагалі не використовуються. Тільки
вільне програмне забезпечення "
+"використовується в класі і в
адміністративних офісах."
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"We use a wide range of free programs in the classroom, such as <a href= "
-"\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/\">GIMP</a>, <a href= "
-"\"http://directory.fsf.org/wiki/TuxPaint\">Tux Paint</a>, <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Audacity\">Audacity</a>, <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GPeriodic\">GPeriodic</a> and <a "
-"href=\"http://www.libreoffice.org/\">LibreOffice</a>, but there are many "
-"others."
-msgstr ""
-"Ми використовуємо великий діапазон
вільних програм у класі на кшталт <a href= "
-"\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/\">GIMP</a>, <a href= "
-"\"http://directory.fsf.org/wiki/TuxPaint\">Tux Paint</a>, <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Audacity\">Audacity</a>, <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GPeriodic\">GPeriodic</a> і <a "
-"href=\"http://www.libreoffice.org/\">LibreOffice</a>, а також
багато інших. "
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/\">GIMP</a>, <a href= \"http://"
+"directory.fsf.org/wiki/TuxPaint\">Tux Paint</a>, <a href=\"http://directory."
+"fsf.org/wiki/Audacity\">Audacity</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/"
+"wiki/GPeriodic\">GPeriodic</a> and <a href=\"http://www.libreoffice.org/"
+"\">LibreOffice</a>, but there are many others."
+msgstr ""
+"Ми використовуємо великий діапазон
вільних програм у класі на кшталт <a "
+"href= \"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/\">GIMP</a>, <a href= \"http://"
+"directory.fsf.org/wiki/TuxPaint\">Tux Paint</a>, <a href=\"http://directory."
+"fsf.org/wiki/Audacity\">Audacity</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/"
+"wiki/GPeriodic\">GPeriodic</a> і <a href=\"http://www.libreoffice.org/"
+"\">LibreOffice</a>, а також багато інших. "
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"Students are also introduced to the programming language Python as from "
"grade 8 (13 years old)."
msgstr ""
-"Учні також знайомляться з мовою
програмування від 8-го "
-"класу (з 13 років)."
+"Учні також знайомляться з мовою
програмування від 8-го класу (з 13 років)."
#. type: Content of: <div><div><a>
msgid "<a href=\"/education/misc/tuxpaint.jpg\">"
@@ -314,8 +290,7 @@
"Image of the TuxPaint interface in Malayalam showing the stamp for the "
"Adeenia flower."
msgstr ""
-"Малюнок інтерфейсу TuxPaint на мові малаялам
показує штамп квітки "
-"Adeenia."
+"Малюнок інтерфейсу TuxPaint на мові малаялам
показує штамп квітки Adeenia."
#. type: Content of: <div><div><p>
msgid ""
@@ -336,27 +311,25 @@
"curriculum subjects outside the IT Lab. This is possible due to the large "
"number of high quality educational applications available in GNU/Linux."
msgstr ""
-"Освіта в штаті Керала стала
\"ІТ-орієнтована\". Це означає, що "
-"учні отримують знання про технології з
перших рук під час вивчення предметів "
+"Освіта в штаті Керала стала
\"ІТ-орієнтована\". Це означає, що учні "
+"отримують знання про технології з перших
рук під час вивчення предметів "
"звичайної шкільної програми за межами
комп'ютерного класу. Це стало можливим "
-"завдяки "
-"великому числу високоякісних освітніх
програм, доступних на GNU/Linux."
+"завдяки великому числу високоякісних
освітніх програм, доступних на GNU/"
+"Linux."
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"The transparency and the cooperative method of Free Software helped students "
"and teachers to dive deep into technology and made them capable of "
"contributing to the community in various ways. One important contribution "
-"was the localization of the interface of <a "
-"href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a> in Malayalam, "
-"our mother tongue."
+"was the localization of the interface of <a href=\"/education/edu-software-"
+"tuxpaint.html\">Tux Paint</a> in Malayalam, our mother tongue."
msgstr ""
"Прозорість і співпраця у вільному
програмному забезпеченні допомогли учням
і "
-"вчителям глибоко пізнати технології і
сприяла появі їхнього внесу у спільноту "
-"багатьма способами. Один з найважливіших
внесків - це локалізація інтерфейсу "
-"<a href=\"/освіта/edu-програмне
забезпечення-tuxpaint.html\">Tux Paint</a> "
-"нашою рідною мовою "
-"малаялам."
+"вчителям глибоко пізнати технології і
сприяла появі їхнього внесу у "
+"спільноту багатьма способами. Один з
найважливіших внесків - це локалізація "
+"інтерфейсу <a href=\"/освіта/edu-програмне
забезпечення-tuxpaint.html\">Tux "
+"Paint</a> нашою рідною мовою малаялам."
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
@@ -369,15 +342,14 @@
"name of the flower in Malayalam. A video was recorded to illustrate how it "
"works and how the activity was done."
msgstr ""
-"Іншим внеском було додавання нових
штампів у TuxPaint. Місцеві квіти "
-" були сфотографовані і їхні світлини
відредагували учні шостого і "
-"сьомого класу, використовуючи програму
для редагування зображень GIMP. "
-" Зроблені фотографії були потім включені
в TuxPaint з назвами квітім, "
-"написаними мовою "
-"малаялам. Як доповнення, студенти
записали своїми голосами назви "
-"квітів, тому, коли користувач вибирає один
із цих штампів, він почує назву "
-"квітки мовою малаялам. Також було зняте
відео для демонстрації, як це працює "
-"і яку діяльність нами зроблено."
+"Іншим внеском було додавання нових
штампів у TuxPaint. Місцеві квіти були "
+"сфотографовані і їхні світлини
відредагували учні шостого і сьомого
класу, "
+"використовуючи програму для редагування
зображень GIMP. Зроблені фотографії "
+"були потім включені в TuxPaint з назвами
квітім, написаними мовою малаялам. "
+"Як доповнення, студенти записали своїми
голосами назви квітів, тому, коли "
+"користувач вибирає один із цих штампів,
він почує назву квітки мовою "
+"малаялам. Також було зняте відео для
демонстрації, як це працює і яку "
+"діяльність нами зроблено."
#. TRANSLATORS: Replace the link to the video with subtitles in English with
#. a link to the video with subtitles in your language, if it exists.
Likewise,
@@ -386,15 +358,12 @@
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv\">Watch "
-"and download the video</a>. <a "
-"href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt\">Read and download the English "
-"subtitles in SubRip format</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv\">"
-"Перегляньте "
-"і завантажте відео</a>. <a "
-"href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt\">Прочитайте і
завантажте англійські "
-"субтитри у форматі SubRip</a>."
+"and download the video</a>. <a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt"
+"\">Read and download the English subtitles in SubRip format</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv"
+"\">Перегляньте і завантажте відео</a>. <a
href=\"/education/misc/irimpanam."
+"en.srt\">Прочитайте і завантажте англійські
субтитри у форматі SubRip</a>."
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
@@ -407,18 +376,15 @@
"kinds of activities to encourage its members to experiment and explore Free "
"Software so as to put into practice the freedoms that it grants."
msgstr ""
-"Обидва ці заходи були підтримані <і>Swathanthra
Software Koottayma</і> "
-" з VHSS Ірімпаранаму <a
href=\"http://sskvhssirimpanam.wordpress.com/\"> "
-"(SSK VHSS Ірімпаранам)</a>, групою вчителів і
учнів з нашої школи, які "
-"сприйняли ідеї вільного "
-" програмного забезпечення. Їхня мета -
підняти обізнаність з філософією "
-"вільного "
-"програмного забезпечення та познайомити
з новими програми під GNU/Linux в "
-"якості свого внеску у громаду. Група
організує щомісячні зустрічі і проводить "
-"різні заходи, щоб "
-"закликати своїх членів експериментувати
та досліджувати вільне програмне "
-"забезпечення "
-"для введення у практику свобод, які це
надає."
+"Обидва ці заходи були підтримані <і>Swathanthra
Software Koottayma</і> з "
+"VHSS Ірімпаранаму <a
href=\"http://sskvhssirimpanam.wordpress.com/\"> (SSK "
+"VHSS Ірімпаранам)</a>, групою вчителів і учнів
з нашої школи, які сприйняли "
+"ідеї вільного програмного забезпечення.
Їхня мета - підняти обізнаність з "
+"філософією вільного програмного
забезпечення та познайомити з новими "
+"програми під GNU/Linux в якості свого внеску у
громаду. Група організує "
+"щомісячні зустрічі і проводить різні зах
оди, щоб закликати своїх членів "
+"експериментувати та досліджувати вільне
програмне забезпечення для введення "
+"у практику свобод, які це надає."
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
@@ -427,20 +393,18 @@
"participate in events such as the National Free Software Conference and the "
"Cyber Safe Day."
msgstr ""
-"Для підтримки зв'язків та обміну досвідом
з іншими школами та "
-"спільнотою вільного програмного
забезпечення викладачі та студенти
щорічно "
-"беруть участь у "
-"таких заходаї як Національна конференція
вільного програмного забезпечення "
-"та Дні кібербезпеки."
+"Для підтримки зв'язків та обміну досвідом
з іншими школами та спільнотою "
+"вільного програмного забезпечення
викладачі та студенти щорічно беруть "
+"участь у таких заходаї як Національна
конференція вільного програмного "
+"забезпечення та Дні кібербезпеки."
#. type: Content of: <p>
msgid ""
"The commitment and the collaboration of teachers, students and local groups "
"was essential to the success of this large scale government project."
msgstr ""
-"Прихильність і співпраця вчителів, учнів
і місцевих груп "
-"має надзвичайно важливе значення для
успіху цього масштабного державного "
-"проекту."
+"Прихильність і співпраця вчителів, учнів
і місцевих груп має надзвичайно "
+"важливе значення для успіху цього
масштабного державного проекту."
#. type: Content of: <p>
msgid ""
@@ -448,8 +412,7 @@
"as in freedom."
msgstr ""
"(1) <a id=\"swathanthra\"></a>Swathanthra - це слово на
санскриті означає "
-"\"вільний\", "
-"тобто має волю."
+"\"вільний\", тобто має волю."
#. type: Content of: <h4>
msgid "Credits"
@@ -459,15 +422,14 @@
msgid ""
"Credits for both images shown on this page, as well as for the audio file, "
"go to Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam, who released them "
-"under a <a rel=\"license\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\"> Creative Commons "
-"Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a> License."
-msgstr ""
-"Подяка за обидва зображення на цій
сторінці, а також аудіофайл "
-" Swathanthra Software Koottayma з VHSS Iрімпаранаму, які
розпосюдили їх "
-"на умовах ліцензії <a rel=\"license\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk\"> Із "
-"зазначенням автора - Розповсюдження на тих
самих умовах 3.0 Неадаптована</a>."
+"under a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-"
+"sa/3.0/\"> Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a> License."
+msgstr ""
+"Подяка за обидва зображення на цій
сторінці, а також аудіофайл Swathanthra "
+"Software Koottayma з VHSS Iрімпаранаму, які
розпосюдили їх на умовах "
+"ліцензії <a rel=\"license\"
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-"
+"sa/3.0/deed.uk\"> Із зазначенням автора - Р
озповсюдження на тих самих умовах "
+"3.0 Неадаптована</a>."
#. type: Content of: <p>
msgid ""
@@ -486,38 +448,37 @@
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and "
-"other corrections or suggestions can be sent to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Будь ласка, надсилайте загальні запити
фонду та GNU за адресою <a "
-"href=\"mailto:"
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також <a
href=\"/contact/"
-"\">інші способи зв'язку</a> з фондом. Звіти
про непрацюючі посилання і "
-"інші виправлення чи пропозиції можна
надсилати за адресою <a href=\"mailto:"
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
href=\"mailto:address@hidden"
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden">&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Будь ласка, надсилайте загальні запити
фонду та GNU за адресою <a href="
+"\"mailto:address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також
<a href=\"/"
+"contact/\">інші способи зв'язку</a> з фондом.
Звіти про непрацюючі посилання "
+"і інші виправлення чи пропозиції можна
надсилати за адресою <a href=\"mailto:"
"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+#
+#
+#
#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
#. replace it with the translation of these two:
-#
#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
#. Please send your comments and general suggestions in this regard
#. to <a href="mailto:address@hidden">
-#
#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-#
#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
#. our web pages, see <a
#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
#. README</a>.
#. type: Content of: <div><p>
msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
msgstr ""
"Ми намагалися зробити цей пере