Sør-Trøndelag og I I I. Tilført: I I Selje... l R~ude~erg... 1 Vagsvag... Bremanger... f - PDF kanadisk gås

Sør-Trøndelag og I I I. Tilført: I I Selje... l R~ude~erg... 1 Vagsvag... Bremanger... f

Størrelse: px Begynne med side: uaavgxhp. Canada Goose Arctic Program

Download "Sør-Trøndelag og I I I. Tilført: I I Selje... l R~ude~erg... 1 Vagsvag... Bremanger... f"
 • Anna Austad
 • 10 måneder siden
 • Visninger:

Transkript

1

2 ; l 144 FSKETS o A N O 12 mars 1930 Nor d l a!il d. Yttersiden 8/3: Fiskeparti 4 5B,9 210 k,g., hvoraiv heng<t , s'altet 322,7375, iset , damptran av torskelever 216,5 hl., annen tran 71, rogn 249,9, derav sahet 1274, iset 59'5, henmetikik 50, resten uopgitt. Heltgeland 8/3:. Fiske[}a:rti kg., hvomv hengt 76,2800, 'saltet , iset 2;11 700, dalmpttan alv torskeleverh94 hl., annen tran 40, rogn 1005 hl., d~er'av saltet 749, is,et.223, resten uo'p'gi:t,t. SaHen 8/3: K'vantum Slo'm før, ingen innberetning. No r d l a fl d. Lo'fiotens ojpsyns1distrikt 8/3: Fiskeparti 2,2700 fonn, hvorta,v 19.8 s,atet,2.4 hellig,t, re,sten,is,et, le:verparti 304, d~aiill!pltmn9'9018, rognparti hl., ruv,ora'v Hl hermetikk 46i59, leverh10ldiglhet garnfisk 990, linefi'sk 1128, trlanlprct. 42;,54, fiskevekt,garnf.us'k 349, linelfisk 33 i 1, fiskepriisl 9:15 pr. kg., le'verpris 24>34, l"olgnpris 10,17, ibåtantal,l 7"s;50', hvo'ralv 1008 garnlbåter, 2:234 doryer fra 3161 motod'arkos,ter, hvorav øst Lo;fo,ten 44010, Henningslvær 1281, VestL;o~oten 1472, V ær'øy Røst 197. KjølP 'f1a,r'tøier 449, lwora,v 0stLOlfo,teni 340, Henninglsvær 59, V estelofo,ten 46, V ærø,y Røst 4. Landkjøtp<ere.217 ;fo l"' delt, trand.al!11per'ier 111. Onsdag, gjennemsnituig garn storskøiter Kjeøy 1100, Rirrøy 6150, Sikto'Va Brustad 12.00', Svolvær Kabelvåg 900, Hopen 2400, Hennings!vær 1300, Stamsund 290; U re 180, Ba:lstad Reine 6010, garnibåter Kjeøy 380, Rinøy 300, Skrolva 4:2.0, Kialbe}våg 4150', Henning!svær 5.0.0, nauliner storskøi,ter Svolvær ' 80.0, Henningslvær 11'50, Stamsunidl 1900, Ealstad 1500, småiskøit'er 350, Kjeøy 36.0, Rinøy 200, Brettesnes <340, Kahehnåg 8.00, Hopen 110.0, Strumslund 57.0, Ure 7.00, Balstad 760, Reine 300, liner10ibåter Rinøy 500, BreUesnes Ho'pen 330, Hennin:gE'iVær 700', Stamsund 20.0, Ure l20, Balstad!26G, Reine 70', dylpsagn skøiter Rinøy 90'0, Bret.e,snes: Kalbelvåg 760', Henning,slvær 140'0, Stamsund 8710, Sund 200, glarnjbåt'e.r Kjeøy 23.0, Sk140Va 300, HenningslVær 900, nauliner >g'torskøiter Svo,lvær 1700, Henningslvær 1450, Staiffislund Balstad 600, stmåskøiter Kwbel'Våg Balstad 8.00, Hennings:vær 1080, Ure 75.0, NUSd'jord 600, Sund 700, Værløy 6,5:0, linefioibåter Skr'o:va Nluslfjord 300, Sund 700', dyp'sagn Kjeøy 330', Skrolva 140, Svolvær Kalbelvåg 7010, Hopen HenniJn.g;s'vær Fredag, ~arnskøiter Kjeøy Ka!be1 Yåg 120'0, Rinøy Balstad' 100'0, SkrolVa Hennings'vær 1500', Sv:01 vær Sund: 800, Hopen 200.0, Stalmsund 1280', Ure 460', garnibåter KjeølY 200, Rinøy 400', Brettesnes370, Skr:01va , KwbellVåg 6.00, Henningsvær 5:50', nattliner storskøiter Svol'vær2000, Hennings,... vær Bals'twd 1500, Stamsund 2:350, småsikjøiter Brettesnes 40.0, K'a'beliVåg 8010, Hopen 900, Henninlgs1vær' 6150, Stamsund U re 7'510, Balstad 950, Sund 3.00, Røin'e5150, V ær'øy 700, lineroibåtel~ Kjeøy Brettesnes 3 ' 5.0, Ho'pen 430,Henninrgslvær54G, St'alill)s:und U re 20.0, Balstad 150, Sund: R'eine 300, Værøy 380. dag Sille, utror. Nor d Trø n del a g.. Viknad'i'Sket 8/3: Fiskelparti 4.0 ODD k,g., damptran 22, r:ognparti 28, hvo'rav hermetilkik 4, ldlopris 13115, l8lv'erpr,is 20:213, løst'ogn,15, landligge, kuling 11 sis.te døgn. Sklinnalfisket 8/3 : Fiskeparti 2:4 000,,aU heng.t, 20/2: Nalttsitått garn gjennelillsniulig mg.,,land~ugge siden. Flatangerfisket 8/3: ngen lpartiøkning denne uke,grunnert sto1rmhindring. SlØr Trø il d 'e l a g 10./.3: Fylikets samlete ukeparti 13;60010' kg., tran 2,5 hl., torsikelever 70, rolgni 182, belegg M9 båter med 146:5 mann\. lv øre 5/3: nnmeldt6h'4 dekkete,,2;95 å\pne m1otorlbåter, 7:1 O rolbåter,61618 m:ann,,fisket stormhindret, NordlmørS'værene 'o'verståtte garn 901 liool klg., liner , Romsdalslvmr'ene flere netiters garn kg., No'ridre Sunnmøre garn , Søndte Sunnmøre garn 1001\1200', Borgund:fjmden T~o'illrefjo,rlden 0rskogviken kg. lv ø ' e 8/3: Oplfiske't92,70142 kg. torsk, hivora:v salte,t, 3:545915eks'pod'ert, 72 2,50 hetmetikk, 611 8:9'7 hjemme~.or' bruk, rogn: 6715 hl., hvo'f!a'v 301~ saltet, 171 e'ksport.er,t, 49 hermeti'klk, 5,3i~ hjeimmeifor1br'llk, lever <9'2 hl., dalffilptran 3115 hl., levet~ ho1ldilghet 900'840, fi,skevekt 300., tran\pd. 4150, rundifisikpris 1623, :fisket fre'mdeles sto'r'mhindtet, enk!elte trekninger i, de f01'skjellig'e 'Vær garn kg. S og n o:gf j o r da n e 5/3: S~d'en lørdlag 'På garn Statt.0:,30'0'. Skårafjo,rden 3:0130, Flister og Pollene 45,200', Kråkenes '0, KvalheimsvikenTor,slkangerpiollen :W70Q, Bremangerhavet ', Bremangerp'Ollen 5,120, Gu:lenfjorden 0201 og Flokenels kg. tmlsk, rlun!d~~51kpris!pl'. klg. 132;6 øre, leverho'ldig,het 3,701,400 stk., l~ognholdighet , tranpct. 4,245,fiilst,ede' 125 motot1arko'8'ter og 400 båler, StaU Kråmenøs også en,del,sei. S o. gnog F jo r d ane' 8/3: Siden 'onsdag!på garn Skårafjorden 013:50, Flis,t'er olg Po,l'lene 30200', Kråkenes , K'valheimslv.iken 0,60.0, Bremanger'halvet 06,00, Bremangerpol'len 5'120 og FlokeneS' 1,5180 kg. torsk. Totalkivantum 2, kg., hvol'alv slauet , hermetilkjk 5750'0, hj,elmmeforbruk ',,d!amptran 51,o'psatt lever' 2;5, r:ogn sa'llet 5,s, fersk 35 og hetmetikk 215 M., de s.iste døgn utrygt vær. Vintersildefisket (storsild og vårsildfisket). 20/ / Distrikt Totalfangst hl. set hl. Derav Saltet hl. 1 Til Til sild Oljei. hermefabriktikkfabr. hl. i hl. ~ ~_. ~_~~~_~~ ~_~. 1 Halt:n~ ~ 6~~ :1 ~ol ~... Titran _. ~ SørTrøndelag tils ~?~ 275 KBristiansund jørnsundværene l 340 Romsdalsværene , N. Søndmør ! Ålesund S. Søndmør.~~00O'O =!~~...9~l_~05~Q!~_40~ Møre tils. ~818~ 133 i~~ 20~~~ ~?_8 4:~i Q 91~! SørTrøndelag og ~~re tils:_~6615 ~ ~~1,~~! l Tilført: Selje... l R~ude~erg... 1 Vagsvag... Bremanger... f K~lvåg... Kinn..., Askvoll Opfisket forøvrig 1 ) ' _~ Sogn og Fjord. tils ~?~ ~ Hordaland, Rogaland, VestAgder tils _1_~416 0~ Total Total ~.. ~~Z?_~J~?ZQ_. SørTrøndelag eoo S Møre _ ~ =~~70 SørTrøndelag og Møre ~~~~~~~~_.. ~ Sogn og Fjordane !?22_ Hordaland, Rogaland'l Vestagder ) Snurpenotsild tilført Bergen, Haugesund. Ålesund og andre steder'

3 i2 mars 1930 FSKE S o A N O 145 S o r T l' ø n del a g 8/3: Denne uker oplfilsket 800 hl. storsild, derav iset 500 hl., resten anvendt til agn 101' skrei'fisket, pris kr. ;5.00, tils~allllmen opd'isket i2800 hl. smorsild, kg. g'ei, uvær har hind:ret fislket, masse storsim' 'Står tett utenifor strekningen HaltenlSiUila. Sør Trø n del a g 8/3: Hele denn'e :uke alt 'fiske hersteds hindret aiv sterk stormende vær. Mør e. Rolmsd'allsværene 3/3:: ngen ute igårnatt og inatt, i kveld vesltenkiuling log land1liigge, fiskerne ordner sig til torsked'isike. M ø l' e. hlesund 313: Hertil j!dag fra Sør'e Sunnmøre 4 snurpere 70{)l1300 hl., lpris, 2, Mør e. Søndre Sunnmøre 4/3: Dri,vgarnsrfiislke ansees avsluttet,.,gode nausettlf;angster iverd Kråka,inatt, ved Skorpen godf:ornømmelse, o'pfisket sei 6490'0, hvorav r'åskjær 480'00, sahet 18500, hj8lmm lforibruk 3400, g!jenn8msnitispr:is 50 øre. M Yl re. Alesund' 4/3: Her,til 213 far~o'ster nalttsieugarn og d1'iivgarn h1., 3 snuripefanglster 800, hl., pris Mør e. Alesund 5/3: Senere igåralftes hertil 10 s,nuripefangster '0 hl., id'ag 17 farkolster! nattsett og drijving hl., fr,a Søndre Sunmmøre 3 snurpe'fangs,tet 30' hl., opris2.60. Mør e. Romsdals~væ1'ene,5(3: lda:g fra Onathave!1: 1 lllotor'båt, 3D hl, pris' 2.,60, iklvelldi v e,stkulling, landugg:e.,m ( re. Kr.sund5/3: Fra lbakislbotnen GrilPha:vet 8 drivere hl., pris 3.75,5.0'0, storm har hindret fiske, fremdeles utrygt vær. 1\1 ø re. Ale.slund: 6/3: Hertil idag 10 farw,ster nansett og drivning 25300,62 hl., pris 2.60, 11 snurlped'angster 70' hl, id.ag nordves,tsl1:orm. Mør e. Romsdwærene 7/3: S'annsynHgivils: slutt på grunn av ruskelvær og små priser. 1\1 øre. Ålesund 7/3: Senere igår hertil 7 snurpere hl, idag 4 snuripere 7001'30'0 hl., 12 mlotorbåter nattsettgarn ved RUfiidø 15, hl., pri,s 2;,00. 1\1 øre. Kr.sund 8/3: Ukefangst 16,6,4 hl., herav røkt 173, her1mefikk 3311, agn 106, shdo.jje 54 hl:., g'jennemsnh,tspr,is , fisket har vært hindret alv stlorm 'helle uken, frelmde,les landligge. M ø ' e. Alesund 8/3: d,ag hertil 10 snurpedampere h1., 9 nattsettrrlangster 201,6:054 hl, ulkekvantum hl., tota!lkvantiulffi 44;2374 hl, isiet , saltet 86154, silldolje :~i23 000, 'and'erledes anvendt Mør e. Søndre Sun:nlmøre S/S.: V,årsild~isketde.l(vis hindret av uvær, nattsettfan'gster gjennejillsnlih 130 hl., 76 brko'ster har deltatt, snur:p8lfangster delvis til Al esiund, ukefangst2 i l 000 hl.,al}f till' shd01je:f1abrikk. Mør e. Al,eslUnld: 913: SnlurlPenots:iJd :som direkte fra,fangstfeltet er bragt til ÅleslUnd er medtatt i 'llkekvantummet, også den som erfa'nget i Sognlog Fjo'rd.ane. Mør e. Allesund 10/3: Senere lør,dag og iglår herth 8 snurpere 8500 hl., i.d:ag2 Sifilurperø 400,750 hl., stor'm og landigge. S o gnog F j o l" rd ane 5/3,: Statt, igår og idag no'gen mindre snurpenotifangster og igår ' 1mindre' lan1dniotste'ng Tungevåg V ågslvåg, på KV'a'lheimslviken rglår 4 båter nat:lselt tilis. 135 hl., Bremanger :iglåraftes: 'igjen :2 st'øne andno1tsteng o'g et!par mindre snurlpeno'ffanglsier, folketil'strlømning, Ulsterde 60 ddvgarnlag, 15 setteg:arnlag,4i5d lan!d1not 'Og 100 snurpenotlag med tils.6000 mann. S o gnog F jar d,a n e 8/3: s1ste døgn br1a snurpenotfiske Stafts syjds,ide, i ukens lø,p olptat' garn's':hd 1500', landnotsild , snul'lpenotsild 4,5000 hl., iset 22,500, saltet 400'0, til hj'emmef,o'"bruk 7500, til sildolje innen distriktet 2,2500', til sidolje~abrikker i Møre hl, h1.1prisene kr. 5.0'02,.,2:5. Sa gnog F j o r d'a n e 5/3: Ved Drage,,sta:tts, syds'ide en de1; go,dle og 1 stør.re ]'andnotsteng ielfte1' middag. SQ\ gnog F j lo' r d ane 10/7: Bu:vikenl idag etfermildda,g. Etstørr'e land'no'isten:g på HD r d. og Ro' g.5/3: natt 1 steng Lamib0'Y, 3 mindre Mosterr8 v8lstsi,de, l Hjartne,s:våg, 1 Grlutlefjbr1den, 1 Teinevik (Briandesund), enkelte bra nattsettfanglslter l lnnridøyene, ehers mislig. Hor d og R 0" g. 6/2: na.tt5 steng Mio,sters vestside, 1 Hjartnesivåg, 1 Vorlands,våg, 1 Langevåg, 1 Stokkvik, 1 Grutlefjorden, en del bra nausett~angster Vikafjo'riden, ellers mislig. Hor d. og Ro g. 7/3: natt 3 'steng Ma:steris verstsid e, 1 Hjar:tnes:våg, 1 Langevåg og 1 Stokkv,ik, garnfisket aivtagend'e. Hord. og Rogal:and 8/3: (Opsyne.ts uker:a!p'port). lorlølpne uke, da,fiske lmn i Sunnhordland,' optatt landnotsild 3D 000 hl., snurpenotsild og garnsild 3D 000, tils. 1380'00 hl., dera,v iselt , sahet i500, til herrrl'etikk 100.0, tiilf,o:rmelfaibrikker 9,6000 og hjelmme'forlbrlukt Førsteihåndspri'Ser D8s,suten olptatt,20000' stk. torsk og 12!50.0D stk. sei il ca. henholdsivis 80 og 3,5 øre, saltet 2000 torsk og 6000 sei, ti<! hermetikk 5000 torsk og sei samt hengt 6000 sei, den øvrige' fi,sk hjømmeforlbrlukjt, tilstedie 4501 liandnotlag, 100 snurpenotlag og 750' andre :fi:skelag. Fra Sogn og Fjordane samtidig tihørt hl. land'n'o.f:sild. Alt iset. H:O'rd. og RO'!g. 10/3: natt 1 :steng ndre Hå,vik, 2 Masters vestside, 1 Løklingsholm og 1 Lindøy, litt suiurjping Vorne. Fetsild og småsildfisket / DeråV ~... Fylke alt Til ~11) set sildolje :;:::g~ E< a':: fabrikker )0:).<:: Finnmark J Troms Nordland NordTrøndelag. SørTrøndelag Møre... Sogn og Fjordane Søndenfor... Tils Mot i , +,Q)... "O... ~ ~.~:3 <ij >~. en t::(/)(/) <= Tro'ms' 8/7:.Kv8lfjord, denne uke opt1au 2001 hl. slmåsi'ld tit agn, ingen v.esentlige nysteng. Fy}ket.s klvantum58 6H hl. ND r da n: id 10/3: Hadsel 2 siste ulker hl. snd, hvora'v '293,2,5,sild01jeifabdkk, reslen agn,!pris: 2.40, 'i alt.olpfisket in:nen fylllket hl. sild, hvorav solgt silidioiljeæabrikk 14~1 370', res.tenagn.

4 ~ FS Kl: l S o A N O 12 mars fisket utenlands. Det islandske torskefiske. Fiskeutbytle i skippund (= 160 kg.) i beregnet virket stand efter slands fiskerise1skaps opgave, meddelt ved general~ konsulatet, Reykjavik /1_15/2 Tils. Tils., 112 _15/2 Storfisk Småfisk Hyse Sei Reykjavik: trålere andre Skib Havnefjord : trålere , 775 andre skib.., Vestmannøyene Sydkysten forøvr Vestkysten Nordkysten... Østkysten... Tils. pr Pr Pr Pr Fis(kiijelag, Reyk,javik, 4/3: Torskefisket Hl 28/2st.o'r torsk 3481,tonn, små 8313., hyse,269,,se1i 4311,,total tonn beregnet tilvirket vare mol ifjor 67'601 tonn og ~ H)128 13\ blands klipp,fiskeksport. Gener'alkonSiulatet, Reykjavik, 24/2: lste hal>vdel av felbtluar 1980' er utført [ria sland kg. kliippifi,sk.og kg. våtsaltel fisk s'om er ekslporter:tsom :følger: KlilPip'fisk: Barlcelona: Stortilsk kg. Bilibalo': :Sto disk kg. Sipani:a (havn rtolpgtitt): Stlor[1sk k,g. 0lPort'o': Stor'fisk;SM 8\801 \kg. Genua: Småfi!s!k , Lalbra:dor'fislk '2,220150',.fils, kg. talila (hawn Hoplgitt;): Sto'rlfisik2,500.o, Lahradolrfisk 274:5.0, tus. '524!50 kg. KctØlhenhalvn: Stor'fisk , s~måfisk 15.0, sei :8010,!bros;me 13,50, tils kg. HuN: Sei: 580' kg. Leith: Hyse 24000, ibro,sme25go, LaibraldoT'fisk 18150, sei 11'0.0, andre 'slotter 1900, tijls' kg. Hamburg: Stor'fisk 28,65.0, smmi'sk 1913'0.0, hyse (pr esls et) >0', tf,ls kg. Herav stammet 72~68160!kg. fra: Raoykjia'vik og omliggende steder,,58800 kg. fra Akureyris di,strikt' og 3i ,kg. fra safijmldlg diisltrikt. ' Våt'saTtet fisk: Neapel': Sto,disk kg. Bergen: Seii lo. 000 kg. Kjøbenha,vn: Stolrfisk ', S'e , brosme 3.0.0, tils kg. Hun: St'oræisik ,.småf1sk 6018, hyse , brosme 60, tils Leith: Stor'f~sk3,7 9150, hyse ' 21 40'.0, anidte smter 750, Hs kg. AJberdeen: Storfisk 122,2,65, småfisk , hys:e,28015, l'ange 64!4Q, bros'me 7186,,l\ange.1<O 10.0, sei 1673:59, till,s'.,sm 3,69 kg. 1 Hambur:g: 8ei' 4300'0 kg. Total' 'kg. Heralv stammet 9i6i21917 kg. ~ra Rey'kjaivik og omliggende steder og kg.,fra AkJurey.r'i:si,dis,tr'ikt. Fi,skifeLag isloands, ReykjalVik, 1/3: Eil'ter beretninger ifra enkelte lfang:strpolasser h!arll00 kg. sløiet fisk uten hode gitt 12 liter lev,er for. tråleres vedik,almmellide og i Sandgeordi og på fangststeder 'Ved F,akselbuldla har samme fiskelmengde gitt lol'iter lever. Deltte må delvis k:jamme av at der er Hsket mec:1 liner' og fanglsten.er mer blandet med hyse, siom ha,r mindre løver enn torsk. Lever,ens fettinnnolid har vært likt i. begge disse t i1:fell er, id,et 1'0'0 liter har gitt 41 liter medisintran. Tall til almindeig belysn'ing lav 'for:homet vedrørende leverho,ldighet og tranpct. iår foreliggel~ ikke. Tall vedrørende rognhol'diglheten foreligger o'ver:ho:det :ijkke. Prisoindieks fo r bierr'e:giniinlg av fa.ngls,t,pw'emieu\. Generalk.Jonsulatet, Reykjav'ik, 1/3: For tidsrummet '2,6/2:7/3 :cl. å. er prisene ufo'l'andret følgend,e: Storfilsk kr pr. kg.,sllliåfisk 0.3:5 og medisintran O.7'7~. henhold hertil bllr fan~st prelmierr o'm!bord i linelf'iskedlamrps,kiib i det {Jlvenantørte tidsnum å beregnet SOlfil 1ør slåledes: AN,storlfisk kr pr. tonn, av småfisk 5.2i5 og 'av medis.intran kr !p,r kg. Det kanadiske torskefiske. Generalkonsulatet, Montreal, 17/!2 e,tter Domin10n Bureau olf 8talt1st~cls'.opgave': Kli'prpfiskeksiPorten j.an. 193,0.: Tot:a'l ,ewts (11 ewt. = 45 kg.), deralv til B8r'illluda 2.1'5, Br>itisk Gruiana,2715, Britisk Hondiuras. lq, Br. Vest:ndia: Barlbad os :2,73, Jama'iea 312i9:5, Trinidad! og Tolbago: 2:6i29, a.ndre Vestndiaha1vner ;SlO, :Brasil , Co'sila ir1ca 190, KillJba 70,616, Fransk V'8stndia HO, Guatemala 15, tama 1580, Tysk Vestndia 6, Plan am a 28i1,.san DomingO 5, U. S. A. '61597, P.orlto Rieo5460, Hayti 29!9, Portuga!l To'taleks 1 portverdi $ Det svenske sildefiske. Uk:Je'n s'om endte 1/3: Ga rnsil d' kg., trålisild , nots,ild 2.9,7214. Mid:dellPri:s' Gøtelborg g:arnsild 01"e, trål sild 144, nloil,silldl6. SaHelt (ins,altiad s,il),395i2i5,ekspmtert fersk , eksiporterts'altet. Total'fanglst til 1/:3 (il'iolrårets korreslpornderende tall i 'Pal'antes): Garnsild 2 ; kg. ( ), tr'ålsild 1! kg. (11 5,50 'B4!2:), noltsild '285 kg. (9 1>600 3:79 ' ). Totalsal tning (insaltaå sill) 516,29116 kg. (n2 <66B), ek:js1pmtert fersk kg. (1579 ' 6 B06), ekslportert salttet tnr. 1(1337). Det portugisiske sardinfiske. Legasj~onen, Us.sialbon, 2,6</2: Flå girlunnlagalv nu foreliggende olfifisiell:statisti:klk hits,ettleisl ~slpesi'f~serte opgaiv8 olver Portugals: utlførs'el' la'v her1metisker s:ardiner li den første måned alv inneværendel år,angitt i kg.: Januar 1980': Tyslklanid515,8149, Argentina , Østerrike '5t1919, Bølgia 13:7012il, Chlle 800, Dalllm'wrk , Egtylptell 52,376, SiP'ania 790'2, Amer'i:kalg F.orente Stater 91 9 sm, Bras:il , Frankrike 5943i611, Grekenland! 4J5014, HoUanld 14612, Ungarn 1250., England 87098, talia HQ,21515, PerlU 819'0, RlUmenia 1470', Sverige 6/'19, Syria 8649, Tyrki:176!7, Ur,uglUwy 4.00, Portlugis'iske kolon],81r: AngiO~a 5,446, Ka!p' Verdie 81, Gui:ne91219,.8. Tolme og Prinlcirpe 2012'0, Mos,amlbiq,ue , Ma'CU.og T1mor 140, :andre land 4i ,,skilbsib'luk 16. Tils. 18i54018 kg. Det spanske sardinfiske. General'lwnslUlatet, BHlbao, 6/3: Nordkysten end'el gmåfangster sarldiner Viig,odistriktet uk'eil'iangs,t 21'0 cestas.

5 20/40 12 mars 1930 fskets GANO 147 ~ Kanadas fiskerier. Generalkonsulatet, Montreal, 21/2: Opifis:ket jall'.desbr. ls21;:) (det oregåend'g års tlll i [par'ante.s): Torsk 1 9,44 :383 cvyt,s. (2 21S 4"63), kolje cwtls,. (4i811701S), sild 22:76788 c\yts. ( ), laks cwts.,(,2,284,1701), kveite 3312,6,05 cwts. (328923), s!måsild 17537:3'9 cwt,s'. ( ,2), makrell 13:3 GS4 cwts. (1287GS), sardiner 25,17,2:5 'bibls. (285,9190),,annen risk GOOi33,l evds,. (15m 197), agnfisk 6,6813 blblls. (91437), øste'3 skjell 109 G2:5 bj[)tl:s. (tit 1117) og 18019' cwts. (2,7019), krwb'be cwts. (64'511), hummer cwt,s. (3 12.;2437), tus (10629 (83). Det nyfundlandske torskefiske. Generalkonsulatet, Montreal, efter»newri'o'und:land' Tr'ade Review:<: KlipP'hskeks1pmten 4/ 11111/1 19ØO (kv~nt:a,}el'): Vest ndia 30S3, De Forente St.atlet.213,2, BrasH 2'512, Malaga 1500, Spani'a 10392, talia 2750 og Grel{ienland /118/1 (kvintaer) : Brals.u 7038, Vestntdia 27'54 og, Portugal 3i /123/1 (kvin'ta!ler): Vest~ndia 3il01, De Fhrente: Stater _ 155, Spania , taua 49t840'g BfasH :)/11/2 (kvintlaler): Ma:laga:4130, Slpania:76,g11, talia 1700, Brasil a,~ 5GO, Kanada 1968, Vestndia 2:2;18,.D~ F'or'ente Stlatel' 9, p.o'rtlugal 190, England 2894, Kod'iu 40, Madeira 342 og Malta 50. 1/28/2 (kvintaller) : Vestri,di1a 1384, De Forentle Stater 170, Brasil 368 og Portugal »~ewfo'Und:lailld Trade Rleview«8/2: Oms'etning'en foll' avskirbning er ro'lig sum vanhger' påd'enne tid. Laig,rene er' ikke store og det er nmslen umulig å s::kahe visse:,slo'1'te1" m s\pel~iene markeder, 3Y denne grunn vi,l båten til Bmsil denne måned sannsynligvis bli O'l'sink'et før' tistrelkkjeilig forsyning,kan skaåfes. Beholdningeneer' ikke stiode og d'et ser ut til 'at der i1\:1ce vil bli tilstrekkelig til o'vets til den nye,sers;ong. De!uropei,ske markeder rapiporteres å være fast'er med tendens ti1 stigende pr'ilser SieneT'e. Beiholldnin,g,ene i O!porto er' store og Ol'br:uket,delnne uke har sk!uif~et. Fas,tetiden faner, sent iår og de nuværende behomninger skulde klare å bh ;kollisumert og sta'bilisere mar.ke'def i retning3n fo:rtsatt bed!ring. Utsiktene fol' resten a,v sesongien sies å vær'e gluiustige f'or s'tig,enlde pril;:;el' på de beholdninger',som ffiiaill' har til o'vel"g. fo'l' eltslpolrt. SEN li CO... BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert 1868 Telegramadresse: nantonco" Telefoner: 3307,3897 ~OGN7 TØ~FSK, SLD fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnotednger angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de prise'f hvortil omsetning, har funnet Sited, euer de antageu"e markedspriser Bergen. 4/3 Tr an: 7/3 Kr. Kr. Uklare! damptran, nordlands pr. tønne 59 finnmarks 2) " sei damptran, prima lys Prima koldklaret damptran Råmedisin, nord!., uklaret.... Blank medisin, nordl.... '... Blank industrien damptran.... Brunblank, medisin,> nordlands.... do. industriell.... Bruntran,,... ".... Pressetran, bunnklar..., Pressetran, ingustriell.... Sildolje, lys.... Sildolje, mørk.... Rogn: lste sort pr. eksportfylt tn.... 2den ",,.... 3dje ",,.... Samfengt, fylt mellem bunnene ny.... Rundfisk: U sortert Lofots.... U sortert helgelands.... Tynn vestre, hollender.... Fyldig vestre hollen<ler.... U ndermåls hollender.. ;.... Almindelig hollender.. ',.... Bremer.... Samfengt (italiener) stor.... Samfengt (italiener) små.. :.... Magerfisk.._.... Lubb.... Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/50...,.. D o. do. 50/ U sorteret finnmarks, over 200 gr..... finnmarks, gr.... do gr do. over 600 gr Titling: Hollender.... Bremer.... Finnmarks 100/200 gr.... Rotskjær: Zarttisk.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor.... do~ smaa.... Sei: Prima storsei 50/60...,.. middelsei 40/ Afrikasei 50/60... ~,... do. 40/50...,. o ; Småsei 30/ Brosmer: Flekket...,.... Rund ;.;. Hyser: Afrika hyse 30/50...'.... do. hyse < ',, Samf. vårhyse 40/50.'., Prima do. ; 30/50.. ~.... 4/3 7/3 Kr. Kr pr. kg pr. kg. pr. tn pr. kg pr. kg ) ) 12, pr. tn. pr. vekt pr. vekt ) ) pr. vekt pr. vekt pr. vekt

6 148 fskets o A N O 12 mars /3 7/3 Kr. Kr. Lenger: Skruelenger Bjerkelenger Klipfisk: 1 ste sort, Lofots.... Fetsild: Skjæresild, eksportpakket 60/70, 70/90 stkr. pr. kg.... Skjæresild, fiskepakket... '.'.... Storsild: Eksportpakket pr. 110 kg.... Fiskepakket, rund Vårsild: Eksportpakket pr. 110 kg Fiskepakket, rund slandssild:.... 1) Omsetning funnet sted. 2) Vinterfran. Kristiansund N. T ran: 28/2 7/3 Uklare! damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands /76 finnmarks' Råmedisin.... Blank medisin.... Bruntran Sildolje.... Rogn: ~~~~~~~~. ~~~~~~~~. ~t~~~~~t. ~~'. : : : : : : :} _ Klippfisk: pr. tn. pr. kg. pr. tønne pr. kg. pr. tn. pr. tn. pr. kg. pr.tn. Nordmørs... } 12.75/ /12.90 pr. vekt Lofots.... Finnmarks / /12.75 Finnmarks, slaktet Blanklenge.... Blaalenge... o Brosme.... Sei.... Saltfisk: N ordmørs...} fob { Lofots salteplads Bjørnøyfisk.... Finnmarks.... Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm.... småsei, 30/40., Sekunda" 30/40... Små,,20/ pr. 20 kg. 5.60/ pr. kg. S i d: Storsild, eksportpakket, 90 kg / /13 pr. tn. slandssild pr. kg. Skjæresild,eksp. pakket... pr. tn. Alesund. '28/2 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs. Kr. og Nordlands /3 Kr pr. tn. Do. Finnmarks...,..... Koldklaret damptran.... Bruntran.... Sildolje efter kvalitet.... Seltran.... Pressetran Rogn: 1 ste sort eksportpakket.... 2nen sort,.... 3dje sort... ".. Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk } Lofots.... Finnmarks.... Lenge.... Brosme.... Sei /2 Kr /3 Kr pr. kg. 0.38/ / pr. tønne pr. v. S a ltf is k: Finnmarks torsk fob...} 5 / pr.20kg. Vesteråls torsk, fob O. O slandsk torsk.... Bjørnøy torsk fob. Tromsø...,. pr. 20 kg. Pressefisk (kasser li 100 kg.) Presset lange.... pr. kg. Rotskj ær: Sei, samf.... pr. vekt S i d: Storsild, fiskepakket, ny, 90 kg pr. vekt Storsild, eksportpakket, 110 kg... 15/ /16.00 pr. tu. slandssild... pr. kg. Haugesund. 7/2 28/2 1 ) kr. kr. Vårsild,1) eksportpk., ganet, 110 kg. f.o.b. 15/ /15.50 pr. tu. Do. mindre merker ganet 110 kg. Do. flekkesild, 110 kg.... Do. flekket f.o.b pr. tu. Do. fiskepakket (85 kg.), fra lager Storsild,!) eksp.pakket, ganet 110 kg / /17 pr. tn. " rund, 110 kg.... " fiskepakket (85 kg.), fra lager flekket / /28 Nordsjøsild, flekket, 90 kg.... slandssild, f.o.b.... " stvkketal 280/300, fra lager Fetsild, skjæres., notsild fiskep. fra lager " eksp.pk. " 125 kg.... Sildolje: Mørk f.o.b. efter kvalitet.... Lys f.o.b Sildemel pr. tn. pr.kg. pr. tn. pr. kg pr. 100 kg. 1) ngen noteriing innlkommet f,or uken som endte 8. mars. Bodø. Prilsno1eringene gjeld'er Dia'rkeds:pdsen i Bodø, såividt illiu['ijg ba.sert på stetdlftunnejjj lomsle:tning i u(kerns løp. 28/2 7/3 Kr. Klippfisk, Lofots , finmarks... :.. Kr

7 12 mars 1930 FSKE TS o A N O '2 7/3 kr. kr. Rundfisk Loltots.... " Helgelands.... Damptran, Lofots /80.00 Rogn,!:lamfengt.... " 1. sort sort 3. sort " Fiskemarkedet utenlands. 1 k v i T t a l = 50 kg. i Spanien, 60 kg. i Portugal. 1 k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires, 58 kg. i Rio de Janeiro. 1 t Y s k P u n d = 0.5 kg. 1 eng e s k P u T d = 0.45 kg. Klippfisk og tørrfisk. O p ort o. Legasjonen, Liss'aJbou, 4/3: mpiort 2nen halvdel felbrluar islandsk 425 tonn, nyfundlandlsik 223, fransk 6, behomning no,rsk 378, ny~undland'sk 19Ø5, annen 264, [priser norsk lannen middet 246,2,5 Esc., is'landsk 2715, nyfundlandsk utsøkt stor annen 340, middels,310, fransk,små 240'270, [}ortugisis:k Oportoo.lmarkedet har ij den siste' del av forrige måned vært slarpt med små efterspørsler såiv'el fra distriktet som i,selve byen. Det vil bemerkes, at det er gått tregt med 'av"': setningen af\! den no,rsrke fisk, so'm u1æ,sten i sin helhet er middet, mens den Ulførte islandlsfisk har flått en lett avsetning. Bar c e lon a. Kon,sulatet 2:7/2: Siden konsulatets forrige innberetning ang. det herværende kli;pprriskma'rlkød, har føl;gende tilførsler funnet sted: NOlr'sk d.'s'.»ma:gnhilid«fra slanid kg., nof'sk d.s'.»br:o«fra s'lafrd kg., tysk d.,s.? fra Ha.mlhurg 7: kg., dan'sk d,.,s.»v estri«fra sland kg. alt 6019' kg., ah,av islandsk oprinnese. Fri.] 1'5. des,emlber itil 's'liutt'en alv jal11uar var avsetnin.gen meget dårlig, men har nu bedret sig noget. Den nye regjering har,o'phefvet prisdirek,torate:t, hvorfor prisene nu varierer fra rptas,. 90 ti'l jptas. 112 pl'. 50 kg. Beholdningen anta es å væ're ca tonn. H a van a. Legasjonen 5/:3: Kliprp[isktilførse~ siden 19/ kas,ser, (beholdning 2,1000, pris dollars kassen, liten ehers:pørsel. B i l ba o. Generalkonsulatet 6/3: Beholdning niorsk 30'010 kivint3.1'er, islandsk , jpris:er norsk 9,5,100 ptas., islandsk 1012,<106. L iss a b () n. Le,ga,sjonen6,/H: mport 2nen halvdel RV febru'ar, bethold'ni'ng 120 tonn islandsk, priser Ulforandret, Bretagne nettc/p utlosset lasten, finner god avsetning. 8 ant o s: S a io' P 'a 'li l o. KonslUllate,t, Sao Raulo', 6/3: KlipprrisktiHørseT Santos' siden 15/2 6,200 kalsser, belholdning 8a,0 Paulo 30010, pris 132 milreis kassen, ankommet kasser sko,tsk fisk, livlig øf.terspørsel 8 e v il,la. Visek,o'nJsulatet 28/2:: S.s.»!Mim'er«netto p anlmmmet Ul Sevilla med en ladning jpå kg. kli~lpfisk fr'a sland. R i O' d e J a ne i ro. Legas~onen 11/2: 8åledes slom situasjonen for tiden er på va1utlamarlkedet er det ikke mul!ig i et korlt telegr&1m å angi kiursen med njogen grad 'av nøiaktighet. For tiden er der ikke mindre enn 3 nivåer lw;ad,lml'islhøiden angår, stalbill'iseringskursen, s:om 'alv Banco' do' Brasil benytteis, men bare o,verfor dekninig med' hensyn til,egne forretninger, d'ernæst den murs sum gis kunder der he.llvender sig enten direkte ener gjennem andre hanker ~ fo'r øielblikket 5 7 /8 og slå thsluttden kurs som ih'enlytte's' alv de ut81ulan dske ha,nker 1 og sum praktisk talt har sto'r betydning, iwet de firmaer som ilkke 'OlPnår k;jølp a,v va,luta; i Banclo do Bms.il må henvende sig til d'e utenl~anlds:l{18 pil'i~va.te banker og den kiur:s SOill,d!er bys di~fererer 'fra! dag til d:ag. de s'81nest forløpne 3 uker er der li a:llt ankommet kalsser kl'~plpfi;sk, hvor'aiv 4904 v,ar norsk, kanadisk, 72:5 islandsk og re,sten av skotslk olpr,i'lln81ls,e. Hervær'81nde :ilmpurtører oplyser at efter'slpørselen 'e~ter i1dilplpd'isk er huen, men alt der dog er håp om sligerud'e tendens. Rio de Ja nei ro,. Legasjonen 10/8: KliJprpfiSlktiliførsel,sid'en 11/2 1640'0 kaisser, beholdning 10000, pris 142 mhreis. KlVlfS 5 7 /8 Banw do Brasil. Liten efterls~pørsel, ankolill llet 7600 kasser skotsk hsk. N Ol il' d S P a ni a. Generalkonsulatet, Bilbao, 3/3: KlilPP1'iskimlPort t,il Nord''Spanien i januar: BilbaD Coru'ila Vigo alt kg. kg. kg. kg. NOige sland og Færøyene Storbritannia & andre la~d alt 254 sono Opga,vern er utarbeidet ;på grunnlag av 'Uoffisiell statistikk 'samt efter orpg:alver fra viseikonsul'atene. fersk fisk og sild. L o nd o n. ViS'ekonsrulatet, Grimsiby 4l3: '6015 kasser norsk filsk f!lyndre 9/10/, kveite 14/16/. L ond.o n. Viseko'llsul>atet, Gr:ims'by, 6/3: 9150 kasser norsk fisk, Uyndf'e' 8/10/, kveite 14/,16/. L O' n d O' n. Visekonsu,latet, Grilmlslby, 7/3: Ca kasser n:o,rskfislk,.flyndre 8/'100/, kjv,eite 14/'18/ pr. stone. H u l. F1iskeriagenten 3/3: Wilslonhåten 280 kasser fisk Hull, 907 London innlandet, pri's klveite 12/10/, flyndre 9i7/, hå 2/ ;pr. stone, to'rlsk 15/110/, Vestlandshyse 30/ 28/, rogn 24/,18/ ka8sen, sto'r tilfø~se'l trålfisk. Hul L Fislkeriagenten 4/3:»Henry«.2792 hele, 16,1 halvka!ssen ca 'Solgt 15/14/,»Bordayri«829 kasser vårsed 12/11/6, 'O'v,erliggende»King«og»Fal'keid«1546 kasser 14/'13/ kassen, [llaut salg. H u l. Fiskeriageute'l1 5/3:»ViJbrail1«2459 kasse'r sild, omkring hatl'vrparten,s!olgt 15/114/, rest»hemy«6,64 kasser 15/14/ kalssen. H u l. Fiskeriagenten '6/3:»Jarl«2,549 kasser, hvorav ca solgt 12/6, resitjparti»vibra:n« /6 kasisen, ytetst fliau alv setning. H u ll. Fiskeriagenten 7/3: Fersk fi:sik. Av fersk fisk anlkolm på mandag 1(3/.3) med fiutelbåfjeru fra Nida,rolsVesUandet 280 kasser bestemt for Hull og 9017 kals:ser' f:o'l' viderelfors,endese med' jernlbaneu, v8lsentilig for London. De hertil hliførte pa:rtiler besjtod fin 1010 kalsser rogn, 89 kiaslsef torsk, 29 ka!sser flådd hå, 18 kalss:er fuyndtle, 34 kalsisier reker saimrt nogen få kasser hylse olg meite. 8algs!prisel1i8 var følg,end,e: K!veite 12/'10/, flyndre 9/7/ pr. sto'ne e[te'r s.tørre:l'se og kvalitet, flåd'd hå 2/ pr. stone, torsi]{ 15/'10/,!slilllåd'aHende Ve:sltlandshyse 30/~8/ pr.he!lkalg,se, rogn 24/,18/ pr. h!allvkasse, re,kier 4/64/ pr. b[i:kkboik~. Markedet har hittil i denne uke (3/3 7/3) hatt rikel'i<g forsyninrg alv trmfi,sk, s:ærlig ra,sland '0: 6 HvHehave1t, org diet saml1ete kvantum til idag utgdør ca. 4000

8 150 FS K E T S. ~~~~~~,._ GAN G 12 mars _...~_.. tonn. Av denne fangst har no!ved'mas'slen vært to risk. FOT islandsk tot'sk har dier :e~te'r' stør'rehen vært olpnådld fra 12/~5{, island,sk sei 10/7,/, is~and,sk f~lyn:dre 90!~6:5/, Hv~teha:vshYlsle 45/ 20/, alt pr. kit it 10 s.t,o'ne' netto'. Fra Hellder.. eklslpedis.j.onen erl d,er i uken thf:ørt ca. 5.0 tonn frossen GrønlandSikve'ite,.og for hvit vare har p~'isene væxt fra 15/ til 81. og grålwei'te 7/6 t[l 6/,pr. støne. H u l.. Fiis"llierhgenten' 7/3: Fersk s'i:ld. denne uike fra 3./3,7/3 er.der,av ferslk,sild fra Norge ti:l'før't Hul!l 7 direkte båter medl tijlsa,mmen helkas,ser.og 161 hal:vka:s,ser og med rutebåten 108 helkasser iolg 25 hal:vlkasser., S'alget her på markedet har også i denne uke gått meget. tregt og vært vanskeihggjort ved: konkjurranselia'v. billig sl)joltslk s'lld. Det sk,a t~l"llie Elildefi'ske s!om i d,e siste p:ar dager av forrige Ulke var særh:g godt' har se11ler81 f:ores1atrt med.! jevne fanglsiter. Den skotiske sild,er dertill av mi'ndre stør,rellse enn den norske vare og foretreu{k ls' av.det kjølpeinde puimirnum. Mildt vær' i de siste par ukle'r har olg'siå virket trykkent1e på simeolms:etningen. ~ For ta ladninger t~l'før,t og delis:o,};gt lpå mandag op'l1iåddes d'er henhold.slviis 15/,,14{ og 14/13/ og fot d.et overl'iggende resfparli tm tirsdlag rpå 1M6 kassel'; 14/,131. Prislelle vlar på Urlsda:g f'ol~ en ladning tidligfanget no'tlshd 15/114/ og for en lad.ning viår!si~d 12/111/6. En ladning på.onsdag blev deilsolgt til 15/\14/ o!g r!elsrt:lpartret 10'00 ka;slser på tol'!sdag til 13/6. Torsdagiensi båt solgltes tiil 126 o.g fre:dlag,ensl til 141'6 og niogen lå kass er til 15/.. Hull. Fiskeriagenten 10/3:»Falkeid«13010 kasser sild, oimkring20010 "lliasser sio'lgt 17/, få 18/ kassen, il'aillende tenidens, WHsonbåten 100 kass'er' 14/. New ca st e. Y'ils'elkonsulaitet, Gr,imsby, 4/3: Mandag 1143 kas's:er, pris: 'ilyndr'e 7/9'/, kveilte 8/,1,5/,315,7 kasser reker, 497 kasse!' rlogn. New c a st l e. Vis:elkou:slulatet, GTimsby, 4/3: Mandag 940 kalsser sild, lpris' helkassen 1'5/ ' 16, halvkassen 8/6;9/6. New ca s,t l e. Vi:sekonsulat'et, (Jr'ims1by, 6/3: Onsdag 1099 no'rsk fiisk, HyndTe 7/<9/, kv,eite 8/115/, 278 kasser relker, 388 "llia;s'ser rogn. New c a st e, ViseikJonsulatet, Grimslby, 8/3: Torsdag 719 kasser norsk.fisk, ilyndre 51'68/, kveite 9./14/, 164 kasser reker, 326 kasser rogn. Ne w c as te. Visekon'sulatet, Grill1lslby, 8/3: 6019 halvkass,er,sirld 7/9/. Grimsby, Visekonsuliatet 3/3: 70 snes Grønlandskveite, pris 15/!pr. s'f,one. Gr i m.s b y. Viselwnsulatet 3/3: 970' kasser norlslk sild selg'es ifølge selgernes rapport 12/:'15/, gjennemsnittlig 13/6 pr. ka'sse. Ram b u l' g. Fisker'ilagenten 3/3: Ankommet 2800' kasser 6~7 pi. ipull'det. H'a m bur g. Fiske<riagenlen :5/3.: A:u:llisjon pigihå 12% 15 pf. pundet, hyse 60170, Hyn!dre 4,65,6, middels Riveite 120',1)30, små 1013, håibrand5065. Ham lb r,g. Fiskeriagenten 5/3: Ankommet 9000 kalsser sild 6%7 pi. Pundet. Ham bur g. Fiskeriagenten 6/3: Auksjcm hys'e 3:5 76 Pf. pundet, meiget små 1531, pigihå 12%'13, uten skinn 1720, stor kveite 9'8'144, m1ddels , sei 1O16Y:!. Ham bur,g. _. Fiskeriageniten 7/3: Auksjon hyse prf. pund!et, små 2740, pighå 12.14, uten skinn 15%23. Ha 111 bu rg. ~. Fi'slk1eriwgent,en7/3: Til St. Pauli filskemariked' (Hamburger Fi's,chalukt'~on G.!H. b. H.) anilwm i ukens løp hia' Norge pund! ferisk fisk, soim eliter kivalitet og ll.ll'l'kedets Jslilling o1mådde li 8JU;ksj,onen: (pi, pr. pund): Hyse 3:576,,små 1540, sei , rød,s:petter 4666, kveite stor 82:144, middels ,6, små 103, hå,bralld 41 pighå 1217, ute:nlskinn 1:5,Y:!:23. H a D bur g. Fiskeriagenten 8/3: Auksjoll pighå pif. pundet, uten sikin~: 1721, håibranld' 53~,60, hyse a m bu r g. Fiskeriagenten 8/3: :vred rutebåten 775 kasser sild 6Y:i pi'.,pundet. Ham lb 'u r g. Fiskeriagenten 10/3: 2380' kasser Gy,; 7 pl rpund:et. A l to n a..fiskeriagenten, Hamburg, 3/3: Pighå l1ien skinn 36%40.Y:! pf. (Pundet. A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, 5/3: Hyse 31 40p1'. punide,t,håbrmld5059, s;ei 12X16, lange 242{i~~, seifilet 2728, pig'hå 11'14X, uten skinn 2123Y:!, middels kveite 154,småmidd'els: 110'. Alt ona. Fiskeriagenten, Hamiburg, Gi3: StOl" hyse 60 pif. iplundet, milddeils 6,1, små 3,6,40; meget:'lt1å:z:s, "tor torsk 13%~18, middels 10'115, :stor l ly' 14iG, middels 13~ 16, sei 10113, m ild elis' kveite 143~,155, [)ighå ey~13, uten s'kinn 1619, marulk 42%44, små 24. A l t ona. : Fiskeria:genten, Ramlbrurg, 7/3: ~;eifilet pif. pundet, håibrand 40'5:7.Y:!, middels flyndre 1 G7,S1ll~t 30, 'Pighå 11%12,%, uten skinn 1216%. Alt/ona. Fi'skeri:agenten, HUlmlburg, 7/3: Til Alt fislkømark,ed (H. Koiser) ankom i ulziens løp fra l'\'orge 81 GOD punld fersk fisk, sorm elflter kjval i i!1<et og markedets stilling OiJlnådde j a:ufksåo'nen (pl. pr. pund'): HYlse stor 3166, middel,:;; 5061, små 2'5,41.Y:!" meget små 2,5, sei 101G, sei:filet 2128, tor'sik sturl 13%18, middell's, , llaillge 24126~~, lyr st~)l' , m:idldlells 1:3%16, rødspeuer mid,dells 67, små 30, kveite midd'e.si 143,<155, E'lmåmilddlels: 110, ma.lurk 42X44, små 24, håbtiand 40'159, pighå 11,19, uten skinn 1240.Y:. \led 4 direkte båter ankom i uklen!s løp fru! Norge ka's3.er fersk sild. Pri'sene var pr. 6%,7 pr. pund. Fra Skotland ank o'm me.d 2 direkte bråte'r org medl rutebåten til,sammen :LO 278 kasser. Priseille var pif. 8'13 pr. pund. Der var også.litt til'fof!:51er D.Y svensik siltd, lworifo'r prisenle va,r pf. 4%6 pr. pund. Alt o ri 'a. Fiskeriagenten, Hamburg, 8/3; Hå'bl'and ~}2 ~59 rplf. pund'et, stor hyse 82, middels 54GO, sma 20:.10. lyr 2GY:!2,4, 'PigihJå 10!13X, ut'enskinn' 12X18X, maru)ll,5:s. middelsl kveite 15,1!15<8. A l t (} ni a. Fiskeriagenten, Hail11lburg, 10/3: Rlltebåten, auksjon lyr 14,,16% 'Pf. pundet, stoll" lyring G8Cm, middel;; 31, seifilet 2;028, 'Pighå uten skinn 23X'25;~, ankommet 2383 kasser 6%7. W le 's;e 1" ill li ill,de. Fiiskeriagent'en, 7:3: uken 2.6/ i 2:4/3 anko'm til WeserlDlinde f~3\kemarlwd 42 fisikedampskiiber med tilsammen pund,.fers.}{ Hsk Demv 7 fra Nordsjøen med' 214~ 900 pund, gjennemsnittliig 349:00 pund, 1 :frill østersjøen med 4:3,91010 piund, 13 fra sland meid lpund, gjennemsnittlig ' pund 0;g21 fra N.'JY'dkapp med pund, gjenne:msnittli,g 13,2 800 lpund. Fra ~:)'rge.an kom 2 d'irekte båter' med 1 6,i8 100 pund: fersksilcl. Efter:s!pør's8 1l:en E.lfter fersk fijsk var HvHg Oig au:ks:jons1prisene stigende. Anksjcillsprisene var (pif. p'r.. pund'): Hyse 15X8<3. l 11%93, torsk 8%4:3Y:!, l 1.0%37, sei 1329, røuslpehet 3581, pigvar og kveite 93,1611. Ant w er pen 1/3: (Rarp,port av et derv. fiskefitma innsendt ø.v generalkonsulatet). Den 17/2 amkom med d.,s, ',Columba«739 helø og 129<3 halve kasser',fersk sild, 2.39 dunkel' s,alt sild, 2,9 kjas.ser dtver1se ferslk.fisk. Den 24/2 ankulll med d.s.»velia«8187 hele og 187:5 halve kasser fersk sild. Da thibudet arv var'enl har' vært meget størreenn errter'spørselen, falt lpr:isene hurtig. Tilfiørselen alv fersk tfi1sik har vært ubetyjelig. Ant w 18 rp e n. Den komm. fi'skøauksjon 4/3: På auksjonen blev det i tideln 17;'2<1/3 solgt følgende l{ivanta no'risk

9 12 mars 1930 F S K E T S o A N O 151 fisle 17/:2: 30 k'as:sel' fers1{: sild, sollg:t ~or rcs,. 5258, vekt!pl'. kwss,e ca kg., pris pr. kg. frcs /2: 101msser hyse frcs. 1468, v,elkt,pr. kaisse Cia. 70 }{:g., pris pr. kg. frcs 'B!2: 7 lms'ser hålbr'and frcls. 280,,v'ekt pr. kasse ca. 40 kt;;., pris pr. kg. fries,. 1.0'0.. 10/:2,: 2,1 kas:ser fersk sild fres. 16,2,1. \"ekt pr. kais'se ca. 100 kg., prijs.pr. kg. fr'cs. 0.,7'5. 200/2: 15 kasser fersk sild fres. 3438, s'ajmme vekt pr. kasse, pris pr. 1 kg. fres '/2: 15 ka,sser fersk s'ild fres.,3086, sc!.mme veikt, pris pr. kg. frcs. 2.0'51. 20/2: 10 ]{rassier fersk sil,d fres. 1841, samme vekt, pris pr. klg. 'fres: /2: 35 kasser l'ersk sild frcs. 13:519, vekt pr. kass,e ca. 85 kg., prils.p1~. kg. fres /2: 215 ka,sser fersk,s~i1'd fres. 25,56, vekt,pr. ka'sse ca. 100 ldg., pris pr. l<:jg:. fres, /2: 20 ka,sser f.ersk sild ftcs. 1670, vekt pr. kaj",se 100 kg., pris pl'. kg:. frcs. n.ss. 25/2: 11 kasser fe'rsk silld' frc,s. M4, vekt pr. lmsse ;JO kg., pris pr. kg. frcs. Oi.'915., 2:6/2:: 20 ka(sfser fersk sild frcs. G2,2, vekt pr. kasse 50 kg.,,pris pr,. kg. fr'c,s. 0.'60. 26/2: 15 klsser ferslksild frcs<. 9'7'6, ve:kt pr. kas)se 100 kg.,,pris pr. kg. frcs /2: 4 ka'sser flersk sikl' fr'cs. 139, vekt pr. kasse 50' kg., ipris pr. kg. fr'cs E:miba1llwsjen var i gans~e g.od forfatning, det m ang elt dog is. Fisken var,a,v 3dje JdE'3ses kvalitet eg fal" størstedelen sogar aiv en meget dårhg sådan kvalitet. Ant \v e rp en H/3. (Rapport 8N et derværende tfiskei,mportifirma innsendt an gener'alkonsulatet): Med: d.'3.»bratiant~ ankom denl 3/3: 9 ka,sser.reker! som var av dårlig kvalitet eg blev 'kassert. Derhos arriverte 4,1 kass,er diverse 'fer:3li: fisk som solg.fes til g:anske høie priser. Med d.s. :i>!)el ia" ankom s. d.: 70 hele og 60 halve bunter tørrifisk, fol' hvill(en vare sesongen illl næsten er slilltt, prisen for varen stiger ikke. Videre ankom 4,7 dunker salt sild, 78 kasser diverse fersk fisk (hyse, torsk etc.) og '30 hele s:amt 740 halve kasser' fersk sild. Med d.s.»vigra«ankom nervnte c,ag,15,7 hele og 7.05 halve kasser ferslk sild. S. d. arriverte med d.s.»nna«4010 kasser fersk sild og 16i2t6 d,unker salt sild. Med d.,s.»<bumma«ankom 7/3: 27 lmss,er, inneholdende fersk fisk og reker. ' Markedet for fer!sksild har vært folelig påvirket av den høie temperat!ur SOn har hersket her siden 1/3. ~ Den 3/3 om morgenen fant den fra Bergen ankomne shd avtager:e fil 701:801 frc,s.,for halvkassen og tres. helkassen. SOlm følge av mildværet falt imidlertid tni~ene meget hurtig for å nå en mid,del~pris av 40:45 Tres. for hatvkassen. Det skal bemerkes at o'pll\\jøperne viser liten lyst lil iår å kjøpe vårsild,,fi.s,ket i distriiktene omkring Haugesund midt i gyteperioden og s,om ankommer hertil i lite god stan J. De 4'500' kasser.a!v denne kvalitets'o'l1 er hitsendt er bitt solgt til gjennemsnhtslpr,iser wm ligger meget sterkt under,de andre OT:sendelser., Sesongen nærmer sig nu sin slutt og salgsuts'iktene minsker for hver uke. Br li s sel 6/3. i(rapport av et Briis.seler~fifl;na, innsendt,av generalkonsulatet, Antwerpen): Fra Nonge ankom hel' intet med jernibanen: i denne uke, derijmot ankolm ca. 200 kasser fisik med rutebåten. Sendingene bestod aiv torsk, kveite og håbr:and. Prisen på 'torsk (stor ~is.k) blev frcs. 4.0'0 a 5.00, altså H}'ziO øre pr. kg., kvei:ten olpnådde frcs. 19 il 22, ifølge stør ]'e1:,;en, og hå;branden o:pnådde fres (80' øre). ngen tilforser av fersik sild. Fra Holland ankom her 1000 kurver diverse s{'rter Noridsjøtfisk, fl"~ Ostende 100 l{jurver SRiCll1118 ::lags fisk, fra \V'esermunde 4 jernbanevogner Nordka;pps og slandsfisk, fra Eshjerg ca. 10.0' kasser t:arsk, kollje og rød.srpette. Hummer. Ham bu r g. Fiskeriagenten 7/3: Med rutesbben3 fra Norge ankom i ukens løp 61 kasser le:ven'd'e hummer. Prisen var litt høiere, nemlig M pr. pund fortouet. er idag = kr mark Tran. H 'a m b'l r g. ~ Fiskeriagenten 7/3: Fra Norge ankom 806 fater og 119 tn!". Fra SfoTlbritannia 7'6,0 fa'tei., fra Danmark 444 [aler og 3,37 fater fra Slparrilli og POT'l.ulga<J. F'o,rT8ttningen var rol'ig. Noteringene er': Med,isintran kr. S'3 ei'f. De øvrige noteringer er (:E pr kg.): Lys se[tnm 300'0, lys levertra'n 31000, bruniblan:k 218.:00 ogbrull 2Q10LO. Linolje er lavere elg noterel:; fra Hollanct Fl> ,5 cijf. (ill1ikl. falt) og for tlysk vare M pr. 100 kg. netto fo'rtohlet (ekskl. fat). Saltsild. '3 m b'u r g. Fisk'eriageil1ten 7/3: Tillrørslene androg i ukens l:øp til 11.3'5 tm. Derav 79!1 tm. fra No'rge, 1919 tnl'. fra N o'v Ec Seoltia, 181 tnr. fra: Skotland og 14 tnr. fra Danlmark. Markiedet for norsk.g'ild vm': uforandr,et. Kon i g 'S bo e r g. : KOlllsula'telt 5/3: SiJdemarkedet forblir vi,dere ro[jg uten n'ogen omsetning. TH,f:ørselen av fersk sild inniskrenker sig Ul en hvs grad; i, forretnin;gen saltsild. Prisene noteres ujora:nd<ret: Yarmouth matti ls almindelige 4!5/, matitul']s 46/ ci:l'. HeUet i~ke viser s!~g eltterslpørsel' for norsk ~ilolsild. De innltrufne små'p'artier' selge's lang:s.jmlt i en~ehe tøn le;!r. ngen til'f.ør'sler d'eillne uke. snd og f!skemel. Ham b u l' g. Fi'sker'iagenten 7/3: Fnl Norge ankom i ukens løp 10380/'1 'Og 700/2 setkker. Fra Sto,r'bri'tanuia ankom 4,5:19 sekker, fra Amerika 100:0 sekker, fra sfland 282 sekker og 120 sekker f1'3. Danmark. Noteriingene er for V8'stl,andsk sildeme!l olp til 8 pct. sam (:E) 1300, og 10'1' nor:dlan'disik silde mel 140'0 pr. tonn (10100 klg.) eif. Ham1burg. Fot l1::>l'slk tm>skemel noteres lljforandrelt :E 20'00 pr. tonn di. Hamburg. Kanada utvider handelen med frossen fisk. følge en aimerikansk avls vil The Hudson's Bay CClm 'pany, so'm siden det 17. århundre har sendt pels,verk og skinn fra Kanada til Stor1britanni,a, nu gjøre 'bruk av sin o'mfattende organisasjon til å skmpe en ny handet meld l fro,ssen fisk i he,nhold til ciplysninger i en Londonavis. Frysemaskinel' er instajlert i Nyfiund'land og flere steder i Labrador. Her <hlir laks, hummer, l{jveite og torsk nedlagt f,or eksport til Stor1britannia. Lo'ndon'agentene for Huds:on's, Bay Company meddeler at handelen begynte som forsøk for omtrent 4 år siden, men at det først er nu at utviklingen tar fart. T;y;v;e tus'en kasser frossen laks:,er mohatt iår, hwor10r, der Mal' god' elftersipørsel.. Forsøksifor!sendels,e ~_'V ~.ndresorter' fisk ef' 'Også blitt gjort, og var tilstrekkelig 'vellykjket til å rett~erldiggjøre større f:o,rselld'elser. Dette kompani hat sine egne,s}dber, nogen med fryseanlegg omhord, i Nyf;undland og Lalbra'dordisltriktene, men det har også kontr'akter med fiskerne langs. disse kyster. An.fi!sk er la:kefl'osset og det s'ies av interess,erte,at fisken når britiske havner i udmerket stand. Humlll1er og kv'ehe ventes å møte 'stior 'polpularitet. Hummeren blir kokt på sltas:jonene, Jross:etog nedlagt, :50 kasser i en ladning. K!VeitestYfkkene har en' gjennemsnittsvekt a.v 1 pund, og 'er si]{låret fra fisken, skinn og ben fjernet, og fr,osset. r

10 152 fs K E T._S=_O=_Å N_O 1_2_m_a_rs 1930 Det portugisiske torskefiske på Nyfund' landsbankene. Le:ga's'jo'llen, Lissaibon, 18/2 19S0. 'Mindlre godt fangstutbytte i Hverken flor 19~8eller fo,r' 19:219' foreligger der eunu nogen offisiell 8tat]8ti1& anglå'ende det portug!]sislke torskefiske ved Ny;fundland og.det til Pmtugal hje'mibragte kivantum,sattfisk. Man er derfor nøjt t,n i likhet med hjvad der blev g'jort for å henho'lde slig tm oplylsninger og beregninger moualtt fra p6vate kilder. Så :vidt legasjonen ha,r munnet bdnge i,erfaring skl;ll antallet alv fiskefartøh~r utrustet fra Portugal våren 19'29 for tot,s,kefis'ke på Ny,fiundlandsibunkene ha utgij'o'rt Ø3 fartøiel" mød en besetning 'På omkting 19'001 mann. AN fart:øiene er 3 gått trupt rved fotlis under fi'sket, der'~blandt det største alv dem aue,på 430 tonn. Utbyttet aiv fisket oipgis: i,g'esongle:n å ha vært gjennemgående lit'e tilfreds'stinende fiol' såvel redere som fiskere, likesom utbyttet var ujelvnt foræelt rpå die enk,elte fartøier. Til Portuga!l blev der i 19 ' 2,9 efter de oiplysn'inger legasjonen har innhentet i 'ah hjem!bragt ca' tonn salthslk, hvad er adslkillig mindre enn kvantummet :Dor 19'2:8 der var beregnet til tonn saltlfisk. Siste sle,songs pll"oduksjon 3900 tonn klippfisk Deto1pfiskete kvantum slattes ombord' og fi1,virkes til klilppfisk på de fo'rsikjel1ige innenlandslke tørkelpla:s'sler. Der regnes i almindelighet med et isv1inn alv 30 pct. E~tet d'ette skulde den ~o'rløip'ne ses,ougs produksijon utgjøre omkring 3'900 tonn fel'\dig kli'p'p~i:slk. Hele denn!e innenland'ske (produksjon forblmkes innen land'et. Under fiske;\; har,d,ell :por:bugisiske marine!s. transports:j.dlb»gil Elanes:«likesom i def f!olregående åt vært stasjonert på Nyfundl'andslbankenle til hjelp '.for fiskeruåten. denne forbindelse kan det lljervnesat ifølge et dekret alv jluli 1912:9 må rederne a,v s'f:ijkelfartøiene årl'ig betale,en,arvgilft alv Esc. 50 fot hv'et't enkelt med'l'em av sine fartøie1'81!besetning in'kl>us,iv ka'pteinen, til bestridese a.v utgiflene rvedrløren,dedelt opsendte marinelfarløi. Utsikt,ene for 1930 mindre lovende. Utsiktene fm' 19S0 ser fo'l øieblikket mindre 10lvende ut. Såvel redere 'SlOm fislker'e er skuffet orver utibyuet alv torskefilsket ved Ny;fiundTand de 23 sis!te år, der trlois,s Statens sltøtte har vært lite olplffiluntrende. N ord!porluglals interesse i fi,s,ket s,tørst. Det e,r særlig i den n'ordde: deil av Portiuglal denne næringsvøi har betydning, hvad 'vil' fre'mgå arv nedenstående 'Statis:tikk ove,!' de til torskefisket innregiistrerle fartøfer med besetning 'i d'et :siste år, hvotfor oif'fi's'ieu stati:stikk foreligger. F:ar~tøjler : Viano' do, CasteTo.. 3 Oporto, Avøir'o'.., Figueira da Foz.. 13 Lissaibon Tils'ammen 45 Besetning: ' 12< < Som det 'vil sees var Aveiro i 19!27 den viktigste utrustningshalvl for' Ny:fundl'anids:farere. FO'l" tiden ioptysøs'antallet av der hjemme'hørendle fartøier som er iberegnet på Nyfundlanldls'riske å utgjøre 2;2 til len verdi',av omlming 7 mill. Esc., likesom der årtig 'beregneis å nedlegges, [l'å tørking, vaskning og Jo'r'skjellige,slmårep<ararsj'Oner på ~]ske~artøiene omkring en haliv miuion Esc. Kounikt meuem rederne og fiskerne. Efter en prøss,eljlleddele['s:e bilelv jr møte den 2ti. januar reid erne i A veiro enig om forelø(big å innsti.llealt ar'beide med utrustningen alv fislke'fartøiene dia deijkke s:å nogen utvei til å komme o'verensi medi fiskerne Olm for'hyring:sib'etingelsene for det fotestående Nyfiulldlandsi..lfisik:e. Rederne i de ølvrige interess'erte havner besluttet å gjøre l'ikeså. Rejerne ønsker på sin s]de å innsktenke fiskernes,faste lønno'g istedet la :fi:skernesl arvl'ønn]ng meist mul1ig stå i ['01' ho,m itil det op1islkete fiskekvanltlums størrelse. Rederne i AlVeir:o byr eklsempelivis føl'gende lønning.sbetingelser: Fast hyre minimum Es'e med! følgen'd;e UUeggs i s,ats 8T: Esc. 20 pr. kvintal' a 6.0 kg. lor de først 1150 kivintaler, Esc.,30 for de næste,50'100 ~vintaler' og '50 ESlc. fo'r' kvintaler OiVer 100: til s:r.ltere og,sløijere d,esisluten et ekistra: tillegg a:v henholdsvis: og 1501 E'slc. Fiskerne s,om efter olp'gi1vende siste :sesong (maiserp. temiber) skal Ha tjent Olp til Els'c. 80'00 rfmlanger biibeholdt so'm minimum salmme grnnnl:ønn,siqim iijor, nemlig ESlc Procent'satsene fo ro'pfi,sket klv,rntlum vites, eunn 'ikke fa!st formrulert fra,flskern8s side, da 'dette skr'ilves,. Desl3uten forlanger de.fastsalit beistemte dager for alvreise 'Og hjermkomst (1. mai til Ha. sep'temfber), samt e~ksh"a\beta:hnlg.fo,r mulig ventetid i land innen. fartøiets,av!gang. tufelle a'v,skilblbrludld.forlanges den betingede lløn'fll ut/betalt :ualvs~{jåret. Fiskernes kr'mv,o.m faslte av:seil'~ng 'og hijemkomstdager ka;n det vansketig tenkes 'at red'erne akselpterer. Dette kunde lede til,at man unlder et g'odt fiske eventuelt måtte arvrbryte deme kun for å komme hgem til en rbesite'mt diat,o, hvad jlo' må ansees som en urimelighet. Det rsyne's også å måttle is,tdd'e mot fi:skernes egne Qnteress'er, ~det d'e derved går' glipp' alv øket fortjeneste. Redere og fiskere.står 'såledeis langlt fra hinannen il sine krav, og,der fremkommer der'fo,r henstiltinger i fpresisen om alt partene må 'ta iorn:uil'ten fangen 'Og gjen:siild~g s:trek'ke,sig l'engst mulig, så man kan kolmme,th en 'o'rdning, daehers store inteæsser,og 'V,erdier' står på slpill, likesom omfattende arlbeidsløshet må befryktes, idelt de som er sys's,els:att med tørking, translpmt etc. vil mislte srn heskjeift\igelse olm f1skelfartøiene iår blir' lagt 0'P. følge gljeldendie bestemmel'se må påmønstring ha funnet st'ed innen s~'s:te felbruar 'en!rist,soim dog nu undtagelsesvis er blitt f'orlenget til 15. ma,rs. Der er således ikke megen tid tillibake rør der må ttef~f'8sen arvgjørel'se. Der har i Lissalbon :i de siste' d!ager glått rykter om at en av de,største f:istkeredere her sku~'de ha krommet til,en overen:sk,qimst med sine fol1k, men,dette er gjennem H,essen nu blitt d'ementett. Fi'sket ha,f Sta,t:ens bevåkenhet. Det endelige res\ultat 'blir muligens at Staten grvper inn for å fremtv,inge en 'Ordning. St'alten ha,r' s"om tldlige,re nevnt inter'b's'serlt silg meget for d'ette fis[k:e, hv,ad' for'skjellige Tlye dekreter og'så gir helv:usel' på. Et dekr8lt av janluar ijå,r il'oripil'ikter s,å'ledes rederne til å medta på :sin'e fartøier minst 10 pct. he~lt nye follk(første gang 'På Nyf,unidlandsibankene) fol" derved å utdanne rflere fis:kere. Et annet dekret alv sajillme måned fia!slfis'e'tter tpåmøn."

Vise mer Like dokumenter

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider


kanadisk gås

Canada Goose review
канадская гусиная арктическая программа
canadá ganso usa
гусиные звонки

Vi i Villa 01/2011

 • Category:

  Documents

Download Report copyright

Share:

Copy Description Fiks inne! Related documents

Vi i Villa 01/2011

Vi i Villa 02/2011

Vi i Villa 05/2011

Vi i Villa 06/2013

Vi i Villa 03/2011

Vi i Villa 5-2014

Vi i Villa 05/2013

Vi i Villa 1-2015

Vi i Villa 04/2010

Vi i Villa 05/2012

Vi i Villa 05/2010

Vi i Villa 06/2012

Vi i Villa 04/2011

Vi i Villa 03/2013

Vi i Villa 02/2013

Vi i Villa 06/2011

Vi i Villa 01/10

Vi i Villa 01/2012

Vi i Villa 6 2014

Vi i Villa trädgårdstrender del 2

View more
 • out of
Vi i Villa 01/2011
 • "Bettan" om Jeg og mitt hus "Beste hage- verktøy er min mann tor" Side 11. Badstuen ble en sportsbod Praktiske opp- bevaringstips. Side 26. Kjære lesere, vi har pusset opp bladet! Velkommen inn/stina, sjefredaktør tiPs & insPiRasJon 1,5 millioner lesere! ny garasjeport – et valg som synes! Side 38. hage- ekspertens frøfavoritter. Side 35. 1000-vis av tips til huset ditt på www.viivilla.noG VaRmeRe! 15 tips til et varmere liv Slik sparer du fyrings- utgifter. Side 20. Fiks inne! e Vårens trender og farger e gjør-det-selv: Male gulv Nr 1.11
 • Gjør det selv og få mye mer for pengene Se fl er e g od e til bu d! Finn nærmeste Gjør det selv HTH-forhandler på www.hth.no Vi har alltid minst 300 kjøkken på lager Nå kan du også få den velkjente HTH-kvaliteten i flatpakke. Dermed kan du fritt velge om du ønsker å gjøre noe av arbeidet selv, eller overlate det til oss. Du må selv innrede, sette sammen og betale for levering av din HTH-løsning. Til gjengjeld får du den kjente HTH-kvaliteten til markedets kanskje laveste pris – og vi leverer i hele Norge. NYHET: HVIT KVADRAT en lekker design til hjemmet. 40.610,- 60760_HTH_gs_ann_flik_NO_pr.indd 1 1/17/11 9:12:37 AM
 • Kjøp i nettbutikken vår på www.hth.no Gjør det selv og bad med stil Hvis du vil montere det nye badet selv, kan du spare mye penger uten å måtte gi avkall på kvalitet og design. Se bare her. TREND HVIT VALNØTT gir et bad med stil. 1.487,- GLATT HVIT passer flott inn i de fleste baderom. 4.468,- HVIT KVADRAT med klassiske trekk i moderne utgave. 9.220,- HAcIENDA er et bad med dynamiske kontraster og praktiske løsninger. 5.689,- Vi tar forbehold om pris- og produktendringer, trykkfeil og utsolgte varer. A lle priser for badoppsett er inkludert skap, håndtak og speil. E kskl. benkeplate m ed vask, blandebatteri og lys. 60760_HTH_gs_ann_flik_NO_pr.indd 2 1/17/11 9:12:43 AM
 • A lle prisene på kjøkken-, og vaskerom innredninger er inkl. skap, sokkel, håndtak. P risene er ekskl. blandebatteri, vask, benkeplate, lys, hvitevarer og frakt, m ed m indre noe annet er oppgitt. Få råd og veiledning fra utdannede HTH-konsulenter i butikken 25 års garanti på deler som slites mest Det er en 25 års garanti på skuffesider og -skinner, hengsler, trådvarer samt skinner og metallbraketter forbundet med trådvarer. Bevist holdbarhet Dansk Teknologisk Institutt har testet utvalgte kjøkkenskap* *Testet av Dansk Teknologisk Institutt De testede kjøkken- skapene overholder styrke og holdbarhets- kravene i ISO 7170, 1993, nivå 2, innen kategorien hjemme- og kontormøbler. Trygt inneklima Det danske inneklimamerket administreres av Dansk Teknologisk Institutt. Det er din garanti på at alle materialer har blitt testet for utslipp av gass og lukt, og at de ikke har en negativ påvirkning på inneklima, helse og velvære. GLATT HVIT vaskerom med rikelig albuerom til alle gjøremål. 2.658,- KLASSIK HVIT gjennomført klassisk stil. 9.346,- Hjemmets altmuligrom Vaskerommet gir albuerom til praktiske gjøremål, og opp- bevaringsplass til ting og tang. Se hvor elegant og smakfullt det kan gjøres. Når du tar deg av monteringen selv, blir det dessuten superbillig. Klassisk kjøkken til Norges laveste pris Her får du virkelig valuta for pengene! Gjør det selv og få et kjøkken i stilren, enkel design med alt du trenger – uten å tømme bankkontoen. 60760_HTH_gs_ann_side3_NO_pr.indd 1 1/17/11 8:57:51 AM
 • februar 2011 vi i villa 3 Få et nytt kjøkken til under 10.000 kr. Skift ut det gamle kjøkkenet med et nytt og innbydende, uten å måtte betale en formue. Velg mellom fem flotte kjøkkenmodeller. Samtlige av dem koster mindre enn 10 000 kr og inkluderer benkeplater, vask, blandebatteri. TREND HVIT VALNØTT er en flott og prisgunstig fornyelse. 8.964,- HAcIENDA TREND HVIT BØk EIk HVIT-DEkoR DEkoR GLATT HVIT Gjør et kupp! Whirlpool til uslåelig pris 1 WHIRLpooL MoDEL AkZ 136/IX Flat Line-design. 51 liter. Varmluftsovn. 2595,- 2 WHIRLpooL MoDEL AcM 702/NE 6,0 kWh induksjonskokeplate. Fingertouch-betjening, 1 x boost. 2.995,- 3 WHIRLpooL MoDEL ADG 7580 Helintegrert oppvaskmaskin, 12 tallerkener. 5 programmer. 2995,- Spar 50% Gjør det selv på www.hth.no 1 2 3 60760_HTH_gs_ann_side4_NO_pr.indd 1 1/17/11 9:01:17 AM
 • 4 vi i villa februar 2011 * Porto 49 kroner tilkommer. Tilbudet gjelder bilder i 10x-format t o m 2011-03-15 og bare en gang per husholdning. bilder gratis! Fremkall Gå til www.fujidirekte.no/villa ” Gode fargebilder til god pris!” Bernt Carlsson, Ansvarlig FUJIdirekte Bruveien 12 · 3055 Krokstadelva · Tlf. 815 58 58 1 Kjeller Vest 3 · 2007 Kjeller · Tlf. 815 58 58 2 www.nvk.nu Se � ere vinduer og dører og bestill gratis katalog på Tilbudet gjelder til og med 04.03.2011 og kan ikke kombineres med andre tilbud. Tilbudet gjelder vinduer i tre.Alle priser er inkl. mva. og miljøvederlag · Frakt kommer i tillegg. Få vinduer med 3 lags glass Mange andre gode tilbud – ring eller besøk oss i butikken nvk@nvk.nu UTEN tillegg i pris Stort utvalg av vinduer og dører i: Tre - Tre/alu - PVC - Mahogni • 2 lags og 3 lags superlavenergi-glass • 4 sprossetyper • Alu bunnglasslister • Dansk produsert • DVC godkjent • CE merket • 5 års garanti Utnytt solens varme - den er gratis Skift til vinduer med 3 lags superlavenergiglass som oppfyller energireglene - spar penger og reduser CO2-utslippet!! 3 lags glass slipper solen inn og holder på varmen. Akkurat nå betaler du kun for 2 lags glass – Kontakt oss for mer informasjon Isolerer opp til 23% bedre Toppsving vindu - hvitmalt tre Krysspostvindu - hvitmalt tre Sidehengslet vindu - hvitmalt tre Sidehengslet m/energisprosse - hvitmalt tre 99 x 99 kr. 3.386,- 109 x 139 kr. 5.979,- 99 x 99 kr. 4.499,- 99 x 99 kr. 5.721,- Priseksempler: SPAR opp til 25% Softline SPAR 800,- SPAR 2.033,- SPAR 1.251,- SPAR 1.251,-
 • februar 2011 vi i villa 5 * Porto 49 kroner tilkommer. Tilbudet gjelder bilder i 10x-format t o m 2011-03-15 og bare en gang per husholdning. bilder gratis! Fremkall Gå til www.fujidirekte.no/villa ” Gode fargebilder til god pris!” Bernt Carlsson, Ansvarlig FUJIdirekte Bruveien 12 · 3055 Krokstadelva · Tlf. 815 58 58 1 Kjeller Vest 3 · 2007 Kjeller · Tlf. 815 58 58 2 www.nvk.nu Se � ere vinduer og dører og bestill gratis katalog på Tilbudet gjelder til og med 04.03.2011 og kan ikke kombineres med andre tilbud. Tilbudet gjelder vinduer i tre.Alle priser er inkl. mva. og miljøvederlag · Frakt kommer i tillegg. Få vinduer med 3 lags glass Mange andre gode tilbud – ring eller besøk oss i butikken nvk@nvk.nu UTEN tillegg i pris Stort utvalg av vinduer og dører i: Tre - Tre/alu - PVC - Mahogni • 2 lags og 3 lags superlavenergi-glass • 4 sprossetyper • Alu bunnglasslister • Dansk produsert • DVC godkjent • CE merket • 5 års garanti Utnytt solens varme - den er gratis Skift til vinduer med 3 lags superlavenergiglass som oppfyller energireglene - spar penger og reduser CO2-utslippet!! 3 lags glass slipper solen inn og holder på varmen. Akkurat nå betaler du kun for 2 lags glass – Kontakt oss for mer informasjon Isolerer opp til 23% bedre Toppsving vindu - hvitmalt tre Krysspostvindu - hvitmalt tre Sidehengslet vindu - hvitmalt tre Sidehengslet m/energisprosse - hvitmalt tre 99 x 99 kr. 3.386,- 109 x 139 kr. 5.979,- 99 x 99 kr. 4.499,- 99 x 99 kr. 5.721,- Priseksempler: SPAR opp til 25% Softline SPAR 800,- SPAR 2.033,- SPAR 1.251,- SPAR 1.251,-
 • 6 vi i villa februar 2011 Riktig varmepumpe rett montert gir best effekt! Kjøp ferdig montert varmepumpe med rentefri nedbetaling! Kr 600,- pr mnd i 3 år. Kampanje – rentefri nedbetaling Få en ferdig montert Fujitsu varmepumpe for kr 600,- pr måned i 3 år inkl. termin- gebyr på kr 45,- til DnB Nor, Cresco Access. Totalpris: kr 21.600,-. Gjelder ved kjøp av Fujitsu varmepumpe til eksempelpris kr 19.990,- inkl. standard montering. Se varmepumpe.no for mer informasjon. Få gratis befaring - finn din lokale Fujitsu forhandler på varmepumpe.no. www.varmepumpe.no varmepumpetelefonen 73 200 700 a-2011-01-11.indd 1 12.01.2011 13:03:12
 • Hei! Det er vi som lager Vi i Villa. vi i villa Norges største boligblad. 1,5 millioner lesere. Distribueres gratis gjennom Posten. ANSVARLIG UTGIVER Vi i Villa AS Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo SENTRALBORD Tlf + 47 22 04 74 00 Fax + 47 22 04 74 01 POSTADRESSE Postboks 797 Sentrum, 0106 Oslo E-POST post@viivilla.no SJEFREDAKTØR og ANSVARLIG UTGIVER Stina Abenius REDAKSJONSSJEF Camilla von Otter REDAKTØR Lisbeth Fosser LAYOUTANSVARLIG: Michael Ullman LAYOUT/REPRO Trude Gabrielsen/ RenessanseMedia AS ANNONSEMOTTAK Rikke Walstad (permisjon) SALGSSJEF Hans Erjefält KEY ACCOUNT MANAGERS Jan Arne Dagsvik, Haakon Herregaarden, Anne Lene Drillestad ADM. DIREKTØR Christian Rudén viivilla.no: Webredaktør: Einar Vestheim SALGSANSV. INTERAKTIVE MEDIER Tor Helge Mattland TRYKKERI Prinovis Ltd. & Co. KG, Tyskland Vi i Villa tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. 9 6 favoritter 11 Jeg og huset 12 Miljøsiden 14 Vårens farger og trender 20 15 tips til et varmere liv 26 Badstuen ble sportsbod Velkommen til nye Vi i Villa! J a, vi er litt nye, for vi har forandret oss. Vi har pusset litt på formen (så du vår nye logo?). Vi har frisket opp fargene våre. Vi har lagt til en hyggelig nyhetsblokk i begynnelsen av bladet og fremfor alt an- strengt oss på alle mulige måter for å bli: Mer praktiske, ha flere tips og komme dere lesere nærmere. Jeg er også ny sjefredaktør fra og med denne utgaven. Jeg og alle andre som jobber med Vi i Villa vil med dette nye si: Vi bryr oss om dere, alle våre 1,5 millioner lesere! Vi har anstrengt oss for at dere skal like oss ennå mer. Dere er alltid velkomme til å kontakte oss med deres meninger, idéer og tips på post@viivilla.no . Ha en herlig lesestund! • 32 Slik slipper du radon 35 Lisas hage- favoritter 38 Guide: Garasjeport 45 Gjør-det-selv: Mal gulvet hvitt Einar Vestheim Camilla von Otter Rikke Walstad Anne Lene Drillestad Stina Abenius Jan-Arne Dagsvik Thor Helge Mattland Hans Erjefält Michael Ullman Lisbeth Fosser Haakon Herregaarden februar 2011 vi i villa 7 Riktig varmepumpe rett montert gir best effekt! Kjøp ferdig montert varmepumpe med rentefri nedbetaling! Kr 600,- pr mnd i 3 år. Kampanje – rentefri nedbetaling Få en ferdig montert Fujitsu varmepumpe for kr 600,- pr måned i 3 år inkl. termin- gebyr på kr 45,- til DnB Nor, Cresco Access. Totalpris: kr 21.600,-. Gjelder ved kjøp av Fujitsu varmepumpe til eksempelpris kr 19.990,- inkl. standard montering. Se varmepumpe.no for mer informasjon. Få gratis befaring - finn din lokale Fujitsu forhandler på varmepumpe.no. www.varmepumpe.no varmepumpetelefonen 73 200 700 a-2011-01-11.indd 1 12.01.2011 13:03:12 O M S LA G S FO TO K R IS T IA N P O h L, S T y Li S T M A R IA N O R D IN ,
 • 8 vi i villa februar 2011 elfag.no - når du trenger elektriker HVORDAN SER DET UT I SIKRINGSSKAPET DITT? Finn din nærmeste elektriker på www.elfag.no eller ring 03005 for mer informasjon. Lei av høye strømregninger? Oppnå kostnadseffektiv oppvarming med varmepumpe. Vi i Villa 012011 205x273.indd 1 18.01.2011 16:00:48
 • februar 2011 vi i villa 9 aktueLt vi i villa Redaksjonen har funnet smarte og fine ting til huset. Finn Schjøll, blomsterdeko- ratør og TV-personlighet har designet den vakre og tid- løse vasen Boblen for Mag- nor Glassverk. Hvordan tenkte du… – Som et barn, du vet på alle barnetegninger av blomster­ vaser er den en sirkel med en rett strek over og så står det maks. 3 blomster i den. Vann er også fremtredene – tenk på vanndråper som perler på marikåpe etter regnvær. hva er fordelen? Det er plass til rikelig med friskt vann, koniske vaser er ikke bra for avskårne blomster. Vasen er klassisk og elegant alene, men også vakker i grupper. Ta for eksempel tre små vaser, fyll dem med rent vann og sett dem etter hverandre med én blomst i hver, det gir en sterk følelse av å være fler. Man kan kombi­ nere vaser av forskjellig høyde, men også lage et ar ran ge­ ment med like vaser hvor blomstene hviler på kragen. Fakta: Boblen er munnblåst og hånd­ laget av erfarne glassblåsere med lange tradisjoner i hånd­ verket. Den har Finn Schølls kjente sig­ natur på kragen. Den leveres i H 11 cm, 13 cm og 20 cm og veil. utsalgspris er kr. 299,­, kr. 499,­ og kr. 799,­. Vil du ha Miami skyline på soveromsveggen, vedstabel i gangen og kattunger på barne værelset? Verdens før­ ste designplater i fibertre med høykvalitet bildemotiver lever­ es klar for montering. De er slitesterke og tåler vasking. Mange flotte motiver. Huntonit veggplater anbefales av Nor­ ges Astma­ og allergiforbund. www.byggma.no/ huntonitdesign Designtrenden har nådd panelovnene. i tillegg til flere tidsriktige modeller og farger fra Glen Dimplex, kan du nå også designe din egen panel­ ovn med motiv etter eget ønske.www.panelovn.no har du malt halve veggen før du fant ut at fargen ikke pas- set? Dette gjør Flügger farve noe med i sin nye nettbutikk. Du kan bestille en liten pakke med tre små malingposer og en liten pensel. Leveres de aller fleste steder dagen etter. Flüggers online fargekart har 1200 forskjellige farger. Du kan også bestille tapeter og tapet­ prøver i A4­format her. www.flugger.no Vi velger seks favoritter! Fargeprøver rett hjem Stor induksjons- sone Fibertreplater med bilder Den nye flexinduction fra Siemens gir en mer fleksibel løsning for matlaging. På den store induksjonssonen kan panner og kasseroller plasse­ res fritt, flere små eller en vel­ dig stor kan brukes uten pro­ blem. Nå har du hele overfla­ ten til din disposisjon. www.siemens­home.no Design din egen panelovn 6. InnreDnInG 5. kjøkken Ingen grunn til at skiene skal stables i en krok i garasjen lenger. Store­away passer for alle typer ski, staver og snow­ board. De ulike kombinasjons­ mulighetene gjør at enhver får dekket sitt oppbevarings­ behov. www.store­away.no Fleksibel oppbevaring 4. OppuSSInG 2. OppuSSInG 3. InnreDnInG av Lisbeth Fosser Vakker blomster- vase 1. Varme elfag.no - når du trenger elektriker HVORDAN SER DET UT I SIKRINGSSKAPET DITT? Finn din nærmeste elektriker på www.elfag.no eller ring 03005 for mer informasjon. Lei av høye strømregninger? Oppnå kostnadseffektiv oppvarming med varmepumpe. Vi i Villa 012011 205x273.indd 1 18.01.2011 16:00:48
 • 10 vi i villa februar 2011 30 års erfaring med fornying av rør, uten å rive eller grave. Vi rehabiliterer rørene opprinnelige funksjon. av markedsledende produkter Kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring på 69 26 69 00 RØRFORNYING NORGE Årvollskogen 46, 1529 Moss - 69 26 69 00 - www.rorfornying.no Nye rør uten graving, riving Selvfølgelig har vi Teknisk Godkjenn ing (TG) for rørfornyin g av innvendige stammer og grenr ør. TG 20045
 • februar 2011 vi i villa 11 vi i villa Jeg og mitt hus Boktips endelig fikk vi gravd oss fram til døra! av atle nielsen Bor: Villa på Ullern sammen med mannen Tor, Anna 15 år og Nora 13 år. Drømmeprosjekt hjemme: Bygge ut samt innrede loftet. Morsomste hussyssel: Forberede middagsselskap. Dekke et fantastisk bord med mange stearinlys på høsten. Kjedeligste: Støvsuge og plukke opp etter andre. Innredningsstil: Norsk bonde stil Favirittfarge i hjemmet: Bonde rødt, eggskallfarget. Varmt. Beste rengjørings-/ryddeut- styr: Klut, spruteflaske med Vim och grønnsåpe. Pent på gulvet: Minst mulig. Skal jeg aldri ha hjemme: Fontener. Beste oppbevaringstipset: Alt lagt i store plastbokser med skrift på utsiden. Favorittplass i hagen: Utenfor bakterrassen. Det er stille og koselig, ettermiddagssol. Drømmeprosjekt ute: Bygge et kontor og gjestehus med Mona Poth Egeland er en skikkelig malings- nerd som har job- bet med tapeter og maling i 7 år. her kommer hennes beste malingtips. Gunnarbeidet er det viktigste for å få et godt resultat. Rengjør overflatene grundig med et vaskemiddel uten fett (husvak, salmiakk, kraftvask). Påfør to tynne strøk kvistlakk på alle kvister. Har du senket innetemperaturen for å spare på fyringsutgiftene? Da kan et varmepledd være det du trenger. Warm & Cosy De Lux bruker strøm tilsvarende 3 til 4 lyspærer, har overopphetingssikring, ni temperaturinn­ stillinger og slår seg automatisk av etter 3 timer. www.obhnordica.no Elisabeth (Bettan) Andreassen, kom- mer vinter/vår 2011 ut med en ny cd. Arbeidsnavnet er «SpellemannII». En herlig bok hvor du finner alt fra feriefakta til portretter av plagsomme dyr som gjerne holder til i nærheten av fritids­ boliger. i tillegg finner du quiz, lister og kryssord – samt nyttig kunnskap om de viktigste brettspillene. Påskekrim og sommernovelle er med, og ikke minst hundrevis av fine foto­ grafier, mange med et visst nostalgisk tilsnitt. Font forlag, veil. pris. kr. 379,– C. ca. 2 000,– B. ca. 1 000,– kombinert garasje. Morsomste hagesyssel: Sitte i solen og lese avisen med enten en kopp kaffe eller et glass hvitvin. Kjedeligste: Rake løv om høs­ ten … hjelp hopper helst over: Her må alt gjøres. Det er bare å begynne i en ende. Klipper gresset med: Gress­ klipper som må skyves. Det gjør Tor. Beste hageverktøy: Min mann Tor. Sekatør Dyrker helst: Kjærligheten og roser. Tulipaner er også flott. Beste hagetips: Klipp alltid gresset! Da blir alle imponerte. Stolt av: Tomta og hagen. Den ser veldig koselig ut. Et perfekt hus for barna å vokse opp i. Best med å bo i hus: Koselig for barna. Skjønt med privatliv og ro. Verst med å bo i hus: Det er herlig … det er bare hagen som kan stresse iblant. Ellers er det flott! Bruk Heftgrunn som er egnet til det du skal male på (her er det en del å velge i, spør ii mal ings­ butikken). Reparer alle hull og ujevnheter, puss godt. Så er du klar for malingen. Bruk gjerne trestjernes gulv­ maling til dør­ og vindus karmer. Dårlig verktøy ødelegger arbeids gleden, invester i gode pensler og bruk penselrens etterpå. Les mer fra Monas blogg på: viivilla.no Villabloggerens beste tips FOTO: PRODUSENTENE OG SOLVEiG HiSDAL, OLEANA en sak, tre priser Når du nyter den første vårsola på terrasen eller koser deg i godstolen innendørs, er det ekstra godt å innhylle seg i et deilig, varmt ullpledd. a. Diskret og tradisjonelt, Kid interiør B. Friskt og fargerikt, Røros Tweed C. Delikat og mykt, Oleana a. ca. 600,– Varmetips aktueLt 30 års erfaring med fornying av rør, uten å rive eller grave. Vi rehabiliterer rørene opprinnelige funksjon. av markedsledende produkter Kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring på 69 26 69 00 RØRFORNYING NORGE Årvollskogen 46, 1529 Moss - 69 26 69 00 - www.rorfornying.no Nye rør uten graving, riving Selvfølgelig har vi Teknisk Godkjenn ing (TG) for rørfornyin g av innvendige stammer og grenr ør. TG 20045
 • 12 vi i villa februar 2011 vi i villa Slutt å bære tunge mine- ralvannflasker hjem fra butikken. SodaStream sin nye kullsyremaskin, kullsyrer vannet direkte i glasskaraffelen. Den gjør om vann til mineralvann eller brus på 30 sekunder. En miljøvennlig løsning som minimali­ serer det store økoavtrykket ved pro duk sjon, trans port og avfall av plast flasker. Du kan velge blant en rekke smaker, så her er det noe for enhver. aktueLt 1. mat fuglene Da bonden hang ut fugle- neket i gamle dager, håpet han på at småfuglenes takk nemlighet ville vise seg senere på året ved at de lot de ny sådde åkrene være i fred. Prob le m­ et er at det er veldig få fugler som liker havre, stort sett kun gulspurv og grå spurv. Man må derfor anstren ge seg litt som fugle mater. Solsikke- frø og meiseboller kan kom- pletteres med kokt potet, appelsinbiter, rosiner, ferskt brød, hasselnøtter, halve kokos nøtter og villfuglfrø. Da kommer også sidensvans, svarttrost, hakkespett, nøtte­ skrike, grønnsisik, rødstrupe, gjerdesmett, stær, kråke (jo, jeg liker kråker) og kanskje til og med en spurvehauk. 2. tenk sesong Å lengte er klimasmart. Den som spiser etter dyrkningsse­ songen gjør kloke valg selvom det innebærer noe import (vi kan ikke over vintre på salt sild og surkål). Det beste jeg vet om vinteren er blodappelsi- ner. Helst sicilianske Sangui­ nello som vokser høyt oppe på Etnas skråninger. Sanguinello får sin vakre, røde farge fra stoffet antocyanin som også gir høstløv sine røde nyanser. En blodappelsin som er vanskelige å skrelle, blir best som ferskpresset juice. 3. kjøp ubleket Blekete jeans dreper. Ved sandblåsing – med høytrykks­ luft der sand blåses mot jean­ sen – slipes den rette looken av arbeidere med dårlig be- skyttelsesutrustning. Derfor får stadig flere tekstilarbeide­ re, først og fremst i Kina, india, Bangladesh og Pakistan, den plagsomme, dødelige og kro­ niske lungesykdommen sili­ kos. Kjøp derfor ublekede jeans og slit dem med helsa! 4. miljørengjøring Mange miljøbevisste unngår transport av vann. Å for eksem pel importere ren­ gjørings middel som består av 95% vann virker heller ikke særlig miljøvennlig. Kanskje du kan blande ditt eget rengjøringsbatetteri: • Ren grønnsåpe – utblandet fungerer den til det meste: gulvet, ovnen, katten og h unden • En spiseskje oppvaskmiddel blandes med en halv liter vann i en sprayflaske – utmerket til vinduspuss • Saften av en halv sitron pluss tre spiseskjeer såpe i en halv liter vann – til rengjøring av toalettet • 3 spiseskjeer eddik i en halv liter vann – løsner kalk (ikke på marmor og naturstein) Johans miljøvalg Nå har det kommet en egen modell på markedet for land som har større krav til varme ved svært lave temperaturer. Fujitsu Arctic LECN serien er spesialtilpasset norske vintre med lave temperaturer, den gir god varme selv når temperaturen går ned til –25°C. I tillegg har pumpen forbedret elektronikk som tåler kaldt vær, og bedre frostsikring i utedelen. Varme­ effekt ved ­25°C er på 2.74 kW på Arctic ASyA09LECN og 2.95 kW på Arctic ASyA12LECN. www.varmepumpe.no effektiv varme- pumpe ved ÷25 håndkletørkeren er en smart ting, bruk den til å tørke småvask på også, den står jo likevel der og varmer håndklærne. Nordsjö lanserer marke­ dest første sparkel, Sparkel Eco, som er god­ kjent av det nordiske miljømerket Svanen. www.nordsjo.no De leverer hus bygget i be tong ele men­ ter, noe som gjør dem nesten ved like ­ holds frie. Et hus bygget i betong er miljøvennlig med et sunt inne klima, lydtett, krever lite energi til oppvar­ ming samt at det finnes mange designmulig- heter. www.boviaoss.no Vår miljøekspert johan tell gir oss tips til en mer miljø- vennlig hverdag. nytt fra hus- leverandør Sparetips miljøgodkjent sparkel kjøp ublekede jeans og «slit dem med helsa»! reduser ditt CO2-fot avtrykk www.soda stream.no Godt sagt! Det blir et godt ekteskap mellom en blind kvinne og en døv mann. Boviaoss har lansert et nytt hus for skrånende tomter. Norges mest solgte siden 1969 HUSPAKKE 1 - kan bygges som eller Totalvekt kun 170 kg A B HUSPAKKE 2 - kan bygges som eller eller Totalvekt kun 280 kg C D E ALUTEC AS TELEFON: 56 30 41 00 E-POST: info@alutec.no www.alutec.no PAKKEPRIS 15.300,-inkl. mva. PAKKEPRIS 24.800,-inkl. mva. Et naturlig førstevalg for maling og vedlikehold Mange fornøyde brukere Enkel og hurtig montering Typegodkjent A rb ei ds hø yd e ca . 5 m . A rb ei d sh ø yd e ca . 9 m . A rb ei d sh ø yd e ca . 7 m . Lengde 3 meter Lengde 3 meter Lengde 6 meter A rb ei ds hø yd e ca . 5 m . Stillbare føtter 0 - 75 cm Hvorfor JAMAX? A B A rb ei ds hø yd e ca . 7 m . Lengde 6 meter Lengde 9 meter NORSKPRODUSERT D E C KL. 3 VINTERTILBUD Fritt levert til terminal vedbestilling før 1/4-2011
 • februar 2011 vi i villa 13 Norges mest solgte siden 1969 HUSPAKKE 1 - kan bygges som eller Totalvekt kun 170 kg A B HUSPAKKE 2 - kan bygges som eller eller Totalvekt kun 280 kg C D E ALUTEC AS TELEFON: 56 30 41 00 E-POST: info@alutec.no www.alutec.no PAKKEPRIS 15.300,-inkl. mva. PAKKEPRIS 24.800,-inkl. mva. Et naturlig førstevalg for maling og vedlikehold Mange fornøyde brukere Enkel og hurtig montering Typegodkjent A rb ei ds hø yd e ca . 5 m . A rb ei d sh ø yd e ca . 9 m . A rb ei d sh ø yd e ca . 7 m . Lengde 3 meter Lengde 3 meter Lengde 6 meter A rb ei ds hø yd e ca . 5 m . Stillbare føtter 0 - 75 cm Hvorfor JAMAX? A B A rb ei ds hø yd e ca . 7 m . Lengde 6 meter Lengde 9 meter NORSKPRODUSERT D E C KL. 3 VINTERTILBUD Fritt levert til terminal vedbestilling før 1/4-2011
 • 14 vi i villa februar 2011 vi i villa maLe OG tapetSere Du behøver ikke begrense deg til vegger og tak når det gjelder maling og tapet, det meste kan piffes opp – møbler, dører, trapper… Så fram med maling og tapetprøver og sett i gang! En totalrenovering er det sjelden man har tid eller råd til, men litt maling og noen tapetruller kan få hjem­ met til å bli som nytt igjen. noen farger oppleves som varme, for eksempel gult, rødt og oransje. Grønt og blått gir ofte en kjørligere følelse. Ved besvisst fargebruk kan man skape spesielle stemninger. Hvitt, duse naturfarger og mil­ de nyanser av grønt og blått oppleves som beroligende. Vil du ha full fart og energi kan du med fordel velge rødt eller oransje. Lyse farger forstørrer, mørke forminsker og gjør at gjenstanden virker nærmere. De fleste synes ton­i­ton farger er mer harmoniske enn kon­ traster, som isteden gir liv og spenning til rommet. Uansett hvilken farge du velger, husk en farge malt på veggen alltid oppleves sterkere og klarere enn på en liten fargeprøve.Du kan også skape spennende ef­ fekter ved å blande glansgra­ der, bruke strukturmaling eller rulle med mønster. tapetsering er ofte litt mer arbeidskrevende enn maling. Her har du nesten ubegren­ sede muligheter av mønstre og strukturer å velge mellom. Glem heller ikke fototapeter, sjablonger og wallstickers. Det finnes også tapet for taket. For dem som vil ha det veldig personlig kan man lage  tapet av sine egne foto­ grafier. når det gjelder mønster er grunnregelen at jo større rom dess større mønster kan du velge. Vil du skape en illusjon av større takhøyde er loddrette striper et bra knep, likeså velg vannrette striper om du vil at rommet skal virke bredere. En normal veggfarge i sove­ og hverdagsrom har ofte glans­ grad 10. Ønsker du en mer hardfør overflate til for eksem­ pel entreen eller kjøkkenet bør du velge glansgrad 20. • Av Susann Gson Engqvist Mer om male- teknikker på www.viivilla.no G Vårens nye farger Vi spør om vårens trender: Tale henning sen, Farge designer hos Norsjö i den senere tid har vi sett en oppblomstring av farger. Gult S0520-G60Y er årets farge. En frisk sukkersitron gul farge som gir en vital og glad stemning. Den er varm og glad, gir bud om noe nytt/ nye muligheter, kreativt og morsomt. Fargene blir derfor noe sterkere og tydeligere. En mer folkloristisk trend, hvor både farger og mønstre er toneangivende. Men og farger hvor man kan drømme seg litt bort og leke seg litt. Sol og lek er viktig. Det er ikke dermed sagt at vi glemmer det litt nostalgiske /shabby Chic preget som har vært, men vi velger å til­ føre mer farge. Varme farger som rødt / sterke, varme oransje / og varme blå farger er toneangivende hele året. Vår/sommer vil ha en litt mer dus palett og en palett med mer lekne farger.
 • februar 2011 vi i villa 15 vi i villa Lisbeth Larsen, Farge- sjef hos Jotun Dekorativ Fargene kom­ mer. Blå og tur­ kise toner strekker seg fra litt dype blåtoner via gråblå nyanser. Vi slår et slag for den turkise gruppen også. Rødt er en viktig aksentfarge. Gulfar­ gene grenser inn til det oker­ gule sjiktet, men også fjorår­ ets storslager Sommer sol er superfresh og veldig vår og sommer. Ellers er det natur for alle penga, hvitt, sand og grånyanser fortsetter. Til slutt mine favoritter: Teblad og Olivenlund, som tar deg med til de deiligste italienske vin­ og oliven­ gårder. De store trendene handler om natur og det å ta vare på verden rundt oss. Vi inspire­ res av det som vokser og gror. Vi lister oss forsiktig bort fra «visningshjem» med ste­ rile hvite, enkle vegger. De kan gjerne være lyse, de skal helt klart være MATTE. Anita Overå hansen, Storeys Vi har delt vårens trender inn i følgende temaer: Rustica ­ rustikke mønster som murstein, fli­ ser, trepanel, tapeter med tekstilstruktur, tøffe striper og ruter. Farger: grått, brunt, beige og denimblå. Regatta Crew ­ mønster inspirert av det maritime, store og små stjerner, klassiske striper, kompass, seilbåter, tekst m.m. og også fototapet. Farger: marineblå, lyseblå, grønn, hvit, rosa og beige. Smallprints and Victoria Lane ­ søte småblomster og store engelske rose­ møns t re. Farger: krem, rosa, lilla, grønt, og mye blått. Soft Velvet ­ Eksklusive fløyels­ møns t re, store spesielle ornament/ blomster og striper. Farger: Dempede farger i rødt, sort, sølvgrå, beige, brun m.fl. samt mønster eller bakgrunn som glitrer. – Grunnarbeid, grunnarbeid, grunnarbeid! sier Vi i Villas ekspert, malermester Ken Kennard, og deler sine beste tips for maling og tapetsering med oss. Slik lykkes du ...med tapetsering 1. Grunnflaten skal være je vn. De nye non­woven­tape tene er lette å tapetsere med ett ersom man limer direkte p å veggen, men de krever ogs å et feilfritt underlag. Buler den gamle tapeten når du vask er eller maler den må du fø rst lime den fast eller rive av og sparkle overflaten. 2. Mal derfor veggen først så får tapeten bedre feste på en bredsparklet vegg. Even tuelle glipper mellom tapet ­ lengdene som skal settes k ant­i­kant synes mindre om du maler veggen i samme farg e som tapetens bunnfarge . 3. Begynn i rett ende. Tidlig ere skulle man alltid begyn ne å tapetsere ved vinduet for å slippe skyggekanter. Men i dag, da de fleste tapetene s ettes kant­i­kant spiller det ikke noen rolle hvor man begyn ner. 4. Bruk riktig lim. Glem hel ler ikke å kontrollere at du h ar fått riktig tapetlim! Papir­, vinyl ­ og non­woventapeter kre ver helt forskjellige limtyper. Ken Kennard, malerekspert, Vi i Villa ...med maling 1. Pass på at underlaget er jevnt. Dersom hele veggen må bredsparkles, kan det være en god ide å få profesjon ell hjelp. En annen løsning kan være Vegg­fornyeren, en kraftig, tapetlignende vev som «tryller» bort de fleste ujevn­heter og kan brukes til å dekke malt glassfiberstrie. 2. Rengjør grundig. Vask godt med salmiakkvann eller kraftvask, sparkle og slipe dersom det trengs. Begynn alltid med å male taket og fortsett nedover for å avslutte med lister. Glem ikke å dekke til møbler og gulv slik at du slipper et kjedelig etterarbeid. 3. Bruk riktig maskeringstape. Noen koster litt mer, men du får til gjengjeld skarpe kanter. Det finnes til og med UV­bestandig tape for vindus maling som kan sitte fast i opptil 2 måneder uten å sette seg fast. tips: prøvetapetser på nettet: for eksempel www.borastapeter.se Mer om tapetsering www.viivilla.noG Godt verktøy er halve jobben. Sats på kvalitetspensler og ruller, ha alltid et skarpt blad i tapetkniven og lån/lei et tapetbord dersom du skal sette opp vinyl­ eller papirtapeter. Hva passer hos deg?
 • 16 vi i villa februar 2011 Hva passer hos deg? rimelig190-500 kr pr. rull romantisk elegant rustikk middels 500-800 kr pr. rull ekslusivt Over 800 kr pr. rull Happy Nature, kr. 499,­ pr rull, Flügger Smallprints kr. 590,­ pr rull, Storeys Augusta kr. 1100,­ pr rull, Thibaut De lux kr. 499,­ pr rull, Flügger Mystic 301802, kr. 765,­ pr rull, Eijffinger Mystic 301812, kr. 825,­ pr rull, Eijffinger Murano Brostein, kr. 390,­ pr rull, Storeys Anytoch, kr 740,­ pr rull, Borge Dyp rosa kr. 295,­ pr meter og grå kråkesølv kr. 475,­ pr meter, Omexco Scandinavian yellow, kr. 456,­ pr rull, Flügger Tullip, kr. 665,­ pr rull, Sanderson Marimekko, kr. 1340,­ pr rull, Borge Nordsjö Rosa NCyS 1015­R Jotun Lady 2731 Hibiscus Jotun Lady 10246 Velvet Nordsjö Sand Forever 1033 Nordsjö S0570­y Jotun Lady 10249 Sober Fargerikt og lekent Jotun Sense 4618 Kveldshimmel Nordsjö S3005­y50R Drivved I til egg fi nner du en masse andre produkter til hjemmet i vår nettbutikk! Meld deg inn i Huseiernes Landsforbund Send sms med kodeord HL til 2440 Eller registrer deg på: www.hlbutikken.no Du kan spare tusenvis av kroner i året på å være medlem i Huseiernes Landsforbund. Dette gjør vi for deg • Gir deg gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. • Fremmer dine interesser overfor politikere. • Tilbyr gode medlemsfordeler. • Markerer viktige bolig saker i media • Hjelper deg å trygge og sikre hjemme ditt. • Sender deg magasinet Hus & Bolig 6 ganger i året Rømnings ige 4,5M MEDLEMSPRIS: 725,- IKKE MEDLEM: 852,- Art: nr. 1057 Evakueringsmaske MEDLEMSPRIS: 998- IKKE MEDLEM: 1350,- Art: nr. F 10010 Brannskum MEDLEMSPRIS: 149,- IKKE MEDLEM: 198,- Art: nr. 27000 Brannteppe 1,2m x 1,2m MEDLEMSPRIS: 98,- IKKE MEDLEM: 198,- Art: nr. 1059 Brannslange 20m med Y- splitt til vannkran. MEDLEMSPRIS: 890,- IKKE MEDLEM: 998,- Art: nr. 15000515 998,- Medl.pris 149,- Medl.pris Fuglekasse med kamera MEDLEMSPRIS: 629,- IKKE MEDLEM: 890,- Art: nr. 1025 Art: nr. 1060 Nyhet! Sengesett stjerner blå/hvit MEDLEMSPRIS: 299 IKKE MEDLEM: 699,- www.huseierne.no Kr 460,- i året! Et sikrere hjem med Huseiernes Landsforbund Sjekk vår medlemsbutikk www.hlbutikken.no t l
 • februar 2011 vi i villa 17 I til egg fi nner du en masse andre produkter til hjemmet i vår nettbutikk! Meld deg inn i Huseiernes Landsforbund Send sms med kodeord HL til 2440 Eller registrer deg på: www.hlbutikken.no Du kan spare tusenvis av kroner i året på å være medlem i Huseiernes Landsforbund. Dette gjør vi for deg • Gir deg gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. • Fremmer dine interesser overfor politikere. • Tilbyr gode medlemsfordeler. • Markerer viktige bolig saker i media • Hjelper deg å trygge og sikre hjemme ditt. • Sender deg magasinet Hus & Bolig 6 ganger i året Rømnings ige 4,5M MEDLEMSPRIS: 725,- IKKE MEDLEM: 852,- Art: nr. 1057 Evakueringsmaske MEDLEMSPRIS: 998- IKKE MEDLEM: 1350,- Art: nr. F 10010 Brannskum MEDLEMSPRIS: 149,- IKKE MEDLEM: 198,- Art: nr. 27000 Brannteppe 1,2m x 1,2m MEDLEMSPRIS: 98,- IKKE MEDLEM: 198,- Art: nr. 1059 Brannslange 20m med Y- splitt til vannkran. MEDLEMSPRIS: 890,- IKKE MEDLEM: 998,- Art: nr. 15000515 998,- Medl.pris 149,- Medl.pris Fuglekasse med kamera MEDLEMSPRIS: 629,- IKKE MEDLEM: 890,- Art: nr. 1025 Art: nr. 1060 Nyhet! Sengesett stjerner blå/hvit MEDLEMSPRIS: 299 IKKE MEDLEM: 699,- www.huseierne.no Kr 460,- i året! Et sikrere hjem med Huseiernes Landsforbund Sjekk vår medlemsbutikk www.hlbutikken.no t l
 • 18 vi i villa februar 2011 vi i villa miljø johan tell Skribent og foreleser Bygg jan Ohlis Snekker Interiør trude Wold Hansen Interiør- og møbel designer maling ken kennard Malermester Byggskader peter Bratt Byggskade- spesialist advokat Vegard Syvertsen Juridiske spørsmål advokat pål-morgen Grande Juridiske spørsmål har du spørsmål? Gå inn på www.viivilla.no og velg Eksperthjelpen, der stiller du dine spørsmål og kan også se på tidligere ekspertsvar. G Kan man legge tregulv på gulvvarme? Må jeg ha eierskifteforsikring? Spørsmål: Tregulv på gulv- varme? Jeg har bygget på huset og har lagt inn gulvvarme(isolert naturligvis). Jeg har hørt for­ skjellige meninger om hvilken tykkelse tregulvet skal ha for å kunne brukes over gulvvarme. Er det noen anbefalinger her? Andreas Spørsmål: Må jeg ha eier- skifte forsikring Vi skal selge huset vårt. det er 2 år gammelt og vi har vært med helt fra starten av i byg­ geprosessen. alt er gjort etter forskriftene og vi «vet» at alt er i orden. spørsmålet er om vi trenger eierskifteforsikring? og hvor mye det koster? ( vi har solgt huset for 9.350.000,­) heidi Svar: For sent Vårt svar er basert på opplysnin­ gene vi har mottatt. Eventuelle motargumenter fra annen part er derfor ikke hensyntatt. Hei. Dersom dere allerede har solgt boligen er det for sent å tegne eierskifteforsikring. Generelt vil man vel kunne si at jo nyere huset er, jo min­ dre «grunn» eller «behov» er det for å tegne eierskifteforsi­ kring. Premien man betaler inn, som maksimalt vil være 12­15.000 kr, innebærer at man forsikrer det ansvar man har som selger etter avhen­ dingsloven. Nå er det slik at det kan være skjulte feil og mangler i et nytt hus også, som kan være en mangel etter avhendingsloven, og derfor velger også en del selgere av nyere hus å tegne eierskifet­ forsikring. Vi håper dette besvarer ditt spørsmål. Vegard Syvertsen Spør våre dyktige eksperter! om disse går til «alle» jord­ farger og til varm eikefarge (har en gammel sjenk og bord i eik). Farger jeg tenker på er: brunt, oransj, rødt, grønt, naturlin... Finner ikke noen informasjon om hvilke farger som går til disse to fargene jeg har falt for. Jeg har ellers lyst til å ha mørke golv, hvitt kjøkken i landlig stil. Vil også nevne at jeg har en del gamle bonde­ gjenstander som jeg vil ha i huset mitt, en gammel rokk, sjenk, slagbenk, kobberkjeler + diverse. Tror du dette vil fungere sammen? Trine Spør ekSpertene Svar: Spør leveran døren av gulvet. Gulvets tykkelse er ikke av gjørende. Sjekk med leve­ randøren om de anbefaler gulvet for gulvvarme. Jan Ohlis Svar: Fjern dem! Kjør dem til nærmeste avfalls­ stasjon og dump dem i contai­ neren for farlig avfall. Det er kanskje en unødvendig sikker­ hetsforanstaltning, men om dere ikke fjerner dem vil dere altid lure på om det lekker ut farlige kemikalier i hagen deres. Med årene har nok det meste av kreosotet lekket ut, likeså den farligere arsenikken som enkelte sviller var impreg­ nert med, men hvorfor ta sjan­ sen? Det er en grunn til at det er forbudt å bruke sviller på lekeplasser, i parker osv. Johan Tell Spørsmål: Spørsmål om fargevalg Hei. Jeg bygger hus og har falt for de to nye fargene, varm lin og hvit lin. Spørsmålet mitt er Spørgsmål: Er det farlig med sviller i hagen? Vi kjøpte et hus for ca. 1 år siden og det ligger jern bane­ sviller i hage. De ble lagt der for ca. 13 år siden og vi lurer på om det er skadelig å ha dem der? Ann Svar: Kjøp prøve- boks av hver farge Hei Trine. i utgangspunktet vil jeg si at hvit og varm lin går til alle fargene du nevner. De er varme og det er jo hvit og varm lin også. Men farger oppfører seg forskjellig i ulikt lys og sammensetninger av farger i rommet. Er du usikker, ville jeg anbefale deg å kjøpe en fargeprøveboks av hver farge og male en stor prøve på to forskjellige vegger. På denne måten ser du hvem av fargene som er finest i ditt rom med ditt lys og du merker fort hvis noen av de andre fargene du har i rommet krasjer med veggfargene. Prøveboksene er rimelige i pris og enkle å male på selv. Lykke til! Trude Wold hansen FO TO : J O T U N
 • februar 2011 vi i villa 19 har du spørsmål? Gå inn på www.viivilla.no og velg Eksperthjelpen, der stiller du dine spørsmål og kan også se på tidligere ekspertsvar.
 • 20 vi i villa februar 2011 vi i villa Varme Fakta u-verdi U­verdien angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere U­verdi, jo bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U­verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindus areal. Enova anbefaler trelags lavenergivinduer med U­verdi 1,0 eller lavere. Les mer om utskifting av vinduer på www.enova.no Du har valgt din hovedvarmekilde, men synes fortsatt at det er kaldt, for dyrt eller tar for mye energi. Så hva skal du gjøre? Vi i Villa gir deg 14 tips til et varmere hjem. 15 tips til et varmere liv 1. Skift vinduer! Ved både å tette og bytte ut in­ nerglasset i de gamle doble vinduene med et energiglass, får du nesten dobbelt så godt isolerte vinduer. Med vanlige 2­lags vinduer slippes en tredjedel av varmen ut gjennom vinduet. Bytter du innerglasset med et energi­ glass, kan vinduets U­verdi synke fra 3 til 1,8. Å renovere vinduene er dessuten mer miljø vennlig enn bare å kaste de gamle. Ofte er treverket godt i eldre vinduer, og du beholder vinduets karakter. Når er det tid for å bytte vin du­ er? Det er mest lønnsomt når du skal skifte fasadekledning eller varmesystem. Eller om vindu ene har råte eller begyn­ ner å gå i stykker. Besparelsene varierer med hvor i landet du bor – kaldere klima gir større be­ sparelser. Bygger du nytt, bør du velge vindu med 1,0 i U­ver­ di. Bygger du om, bør du velge vinduer med maksimalt 1,2 i U­ verdi. • FO TO i S TO C K P H O TO iL LU S T R AT iO N G LA S B R A N S C H Fö R E N iN G E N 2. Finn varme- lekkasjen! Lokaliser husets utettheter med et varme kamera – og finn lekkasjene du ikke ante fantes. Det kan være partier med dårlig isolering i taket eller dårlige vindus­ list er på kronglete steder. Termokamera­ er tar bilder som omgjør infra­ røde stråler til temperaturer, og for å få best resultat, bør det ut­ føres i den kalde årstiden. Da kommer lekkasjer og varmetap tydeligst fram på bildene. Varmekameraer kan kjøpes eller leies. Eller man kan kon­ takte et firma som driver med termofotografering, for det kan være litt vanskelig å tolke resul­ tatene. Det finnes flere varmekame­ raer på markedet som ikke bare avslører varmetap, de finner skjulte vannskader og oppda­ ger brannfarer i husets strøm­ nett. Blant de minste og rime­ ligste infrarøde kameraene er FLIR i5, som er svært enkelt å bruke. Prisen er ca. 12.000 kr fra www.ptnordic.no En enkel varmedetektor, som for eksempel fra Black & Decker, viser temperaturfor­ skjeller med blått og rødt lys og koster fra kr. 399 i nettbutikken www.flust.no • 3. Fort varm! Et varmt pledd i sofaen og en mugge rykende varm te gir rask varme i kroppen. Garant­ ert det koseligste varmetipset, brukes gjerne sammen med noen. Alvine pledd fra Ikea: 249 kr. • Sikt med kameraet og klikk for å se temperaturvariasjonene. Med energiglass i innerglasset kan U-verdien nesten halveres. FO TO i S TO C K P H O TO Av Maria Backman
 • februar 2011 vi i villa 21 vi i villa 4. mer isolasjon! Å isolere loftsbjelkelaget kan være svært lønnsomt. Rundt 15% av varmen forsvinner net­ topp gjennom taket. Istapper fra taket betyr at noe av ener­ gien som brukes til å holde en behagelig temperatur inn en­ dørs, brukes til å smelte snøen på taket. Det er en ganske enkel jobb å etterisolere et loft. Ruller med mineralull passer godt Men det må gjøres riktig, ellers kan du få fuktproblemer. Isole­ ringen forandrer klimaet på lof­ tet og risiko for fuktskader og mugg øker. Sørg for god venti­ lasjon og en luftspalte mellom isolering og yttertak. Varm og fuktig inneluft må ikke få kom­ me opp på loftet. Hvis det skal dreneres rundt huset, kan det være en god ide å sørge for utvendig isolasjon av kjellermuren samtidig. Å isole­ re en kjellervegg fra innsiden er mer komplisert. Veggen må være helt tørr for å unngå fukt­ problem. Yttervegger isoleres også enklest fra utsiden. Gjør det i forbindelse med en fasadere­ novering. Å isolere innenfra be­ varer riktignok husets karakter, men er vanskeligere og dyrere. Hvor tykk isolasjon? Ved etterisolering anbe­ faler Enova minst 30 cm tykkelse i taket og 20 cm i vegg. Ved nybygg krever forskriftene 30­35 cm i yttertak og minst 25 cm i yttervegg. Etterisolering er en smart investering som ikke bare vil synes på strømregningen, men også på den nye energi­ merkingen av hus som skal selges eller leies ut. Nyttig informasjon om isolasjon: www.enova. no, www.glava.no og www.rockwool.no Man kan også etterisolere ved å få sprøytet inn isolasjonsmate­ riale gjennom hull som bores i veggen og etterpå tettes med propper. Mineralull er fellesbetegnel­ sen for glassull og steinull. Glassull er det mest brukte iso­ lasjonsmateriale i boliger og dekker de fleste bruksområder innenfor varmeisolering, brann isolering og støy­ demping. • 5. Isolér dører og vinduer! Gode tetningslister minsker trekken og holder varmen inne. Billig og effektivt! Sjekk om du trenger å skifte ut tetningslistene, det er mye rimeligere enn å skifte ut vindu­ ene. Riktignok kommer du ikke like langt ned i U­verdi, men du sparer likevel noe i energifor­ bruket. Du vil forbedre U­ver­ dien med ca. 0,3 per vindu når du klistrer opp tetningslister rundt vinduene i eldre hus. Ved å tette blir det også min­ dre kondens mellom rutene. Kondens mellom rutene på koplede vinduer er vanligst i øverste etasje om vinteren. År­ saken er et innendørs overtrykk og utettheter mellom karm og ramme. Dette unngår du ved å tette vinduet, ellers kan kon­ densen skade tre verket. Men riktig ventilasjon er vik­ tig: I dårlig isolerte hus fungerer varmelekkasjer som luftinntak. Pass derfor på at tilstrekkelig med frisk luft kommer inn gjennom ventiler eller andre luftekanaler, slik at du ikke får et dårligere inneklima når lekk­ asjene er tettet. • Les mer om isolering og riktig ventilasjon på www.viivilla.no og www.enova.no G Tetnings- lister i mange tykkelser: Biltema eller Clas Ohlson I dag koster solenergi mer enn strøm du kjøper. Men på sikt blir solcelleanlegg lønnsomt. Egentlig er det enkelt å lage din egen strøm. Solceller (solpa­ neler) plasseres på balkong, tak eller der det er mest sol. Til sol­ panelene koples en omformer som igjen koples i sikringsska­ pet (av en elektriker). Når sola skinner, lader du opp batteriene og produserer din egen strøm. Samme prinsippet gjelder også for vindmøller. Foruten at strømmåleren tikker langsommere, kan et eventuelt overskudd gå tilbake til nabolaget. Å se strømmåle­ ren gå baklengs hadde vært et fantastisk syn – men foreløpig er det en framtidsdrøm. Lønner det seg? Ja, på sikt. Prisene på vindkraft og sol­ paneler er på vei ned, samtidig som strømmen vi får fra strøm­ leverandøren blir dyrere. Det gjelder å tenke langsiktig og ta de rette valgene. Alle som bygger ny bolig i dag må følge gjeldende teknis­ ke forskrifter. Energikravene skjerpes jevnlig, og dagens for­ skrift setter som standard at samlet energibehov for småhus skal ligge på 120 kWh per kva­ dratmeter + 1600 kWh/BRA per år. Dette innebærer at om du bygger et hus på 200 kva­ dratmeter, skal energibehovet ikke utgjøre mer enn 128 kWh per kvadratmeter, til sammen 25.600 kWh for ett år. Et hus av samme størrelse som er bygd rundt år 2000 har et energi­ behov på ca. 34.600 kWh per år. Et godt solcelleanlegg produ­ serer på årsbasis ca 150kWh per kvadratmeter. Men et så stort an legg vil koste flere hundre tu­ sen kroner å installere, så det vil ta mange år før det betaler seg. For å få et energioverskudd som du kan selge på markedet, må du dessuten overdimensjo­ nere anlegget. Den beste øko­ nomien får du nok dersom du passer på å investere i solpane­ ler samtidig som du likevel skal legge om taket. På lang sikt ser solenergien veldig interessant ut, Du kan få 20-25 års funksjonsgaranti på solcelleanlegget. Mer informasjon om sol­ cellepaneler: www.viivilla.no • 6. Lag din egen strøm fra solen! FO TO iS TO C K P H O TO Solcellepaneler på taket vil bli et stadig vanligere syn i villastrøkene.
 • 22 vi i villa februar 2011 Du kan trygt handle ildsted basert på utseende og design - vi har tenkt på resten Quadro fra Nordpeis er perfekt for plassering både i hjørne og på rettvegg. Ekstra toppelement med varmelagrende olivinsten eller for skjult sidemontering av røykrør. Pris fra kr 18 450,- 6390 Vestnes • Tlf.: 71 18 04 08 bad@badinterior.no • klassiske og stilmessige kvalitetsmøbler til gode priser • tilpasser innredningen til ditt baderom • ferdig sammensatt møbler • hurtig levering • vi tegner gjerne badet for deg • vi leverer over hele landet • LED lys kan leveres til alle baderomsinnredningene PRODUSENT AV BADEROMSMØBLER PUSSE OPP BADET I ÅR? • 10 års garanti Hvit hjørne 158 x 158 mm, pris kr 21800,- Svart høyglans 140 cm, pris 17510,- Hjørneløsning Kirsebær 167x170 cm pris 33090,- Hvit Fasett 240 cm, pris kr 14575,- Kirsebær 160 cm, pris kr 21465,- Lys bjørk 240 cm, pris kr 29750,-
 • februar 2011 vi i villa 23 vi i villaVarme En varmeflytter er et rimelig alternativ til ventilasjons­ og varme vifter. Med en varme flytter blåser du rett og slett den varme luften fra et rom med peis eller ovn til andre rom i huset. Installeres enkelt med et 10,5 cm hull i veg­ gen og strømtilkobling. Varmeflytteren Myson leveres med justerbar termostat (10-30 °C) som starter viften ved ønsket temperatur. Luftgjen­ nomstrømming: 62 m3/time, lydnivå bare 35 dB. Pris kr 699.­ hos Clas Ohlson, www.clasohlson.no • 7. Send varmen rundt! En varmepose får raskt liv i stivfrosne fingre og tær. Akti­ ver den når du vil, deretter gir den varme i 18 timer. Finnes i forskjellige størrelser, alt etter­ som om den skal brukes som tå­, hånd­ eller fotvarmer. De sistnevnte er formet slik at de kan legges i skoene. Varmeposene inneholder bl.a. jernpulver og salt. Når den tas ut av pakningen og kommer Varmeovner er godt tillegg til varmepumper. En ny un­ dersøkelse fra TNS Gallup viser at 1 av 3 eneboligeiere har gjen­ nomført tiltak for å spare energi: 35 prosent har etterisolert boli­ gen, og 34 prosent har installert varmepumpe. De siste årene er det solgt 350.000 varmepum­ per i Norge. En varmepumpe re­ duserer energiforbruket til opp­ varming med mellom 25 og 60 prosent Dagens nybygde, velisolerte hus er ofte forsynt med luft til luft varmepumper. Men de fles­ te holder ikke helt når det er rik­ tig kalt ute, og når minusgrade­ ne kryper under 10-12 grader, må man ha tilleggsvarme. Da er el ek triske varmeovner gode å ha. Med en grunnvarme på 16-17 grader trenger man ikke så kraf­ tige varmeovner. Men for å få et energieffektivt anlegg er det viktig å kunne styre forbruket – riktig mengde energi til rett tid. Termostater med tidsur gjør at ovnene raskt justerer forbruket etter varmebehovet. i kontakt med luft, begynner en kjemisk reaksjon – jernet å rus­ te og varmen stiger. Lukt­ og giftfri, kastes i vanlig restavfall etter bruk. Fotvarmer koster 15 kroner/ par, tåvarmer 8 kroner/par, stor varmepose til hendene 5 kro­ ner fra nettbutikken www. coolstuff.no. 20­pakninger er billigst. • Hvis det er vannbåren varme med radiatorer i huset, er det in­ g en grunn til å kaste ut disse når varmepumpen installeres. Gam le radiatorer kan gi god var­ me, bare de ikke er rustne eller lekker. Med ny ventil og termo­ stat med automatisk tem p e ra­ tur regu ler ing kan de gamle ra di­ ator ene gi god tilleggsvarme når varmepumpen ikke klarer job­ ben. Bør monteres av rørlegger. Veggfaste varmeovner har vanlig støpsel, og behøver ing­ en elektriker for å monteres.• 9. Varm hender og føtter! 10. Installer varmeovn! Gulvvarme er et behagelig supplement. Det optimale er å ha gulvvarme som en sek un­ dær varmekilde, dvs som et komplement til varmeovner på veggen. Da får du en deilig tem­ peratur i rommet. Derfor er det et godt råd å beholde varme­ ovner eller radiatorer når du installerer gulvvarme. Vinduer, og særlig store stuevinduer, kan gi større varmetap hvis du bare satser på gulvvarme. Da blir det ikke noe å spare på energiforbruket. Gulvvarme i form av strøm­ kabler i renoverte baderom med flisgulv gir topp komfort, men kan være en grådig energi­ sluker. Ofte velger man en var­ mekabel som er tynn og ikke krever altfor mye heving av gulvet. Billige er de også. Men driftskostnadene 8. Varme gulv! over tid blir ganske høye. Dersom det finnes et vann­ bårent varmesystem i huset, gir det betydelig lavere driftskost­ nader å legge vannbåren varme i badegulvet. Ennå billigere er det å beholde varmeovnen på badet, eller anskaffe en elek­ trisk håndkletørker som jo fungerer som radiator. Med en ny plastmatte på gulvet, kan ba­ det bli riktig lunt og godt. Det skal være minst 30 cm isolasjon under varmekabelen. For å gi god varmespredning må det være minst 10 med sparkel/støp over kabelslynge­ ne. Husk at el­installasjon må foretas av elektriker. Mer om gulvvarme finner du på www.viivilla.no og hos byggvarehusene, f.eks. www. maxbo.no • iLLUSTRATiON KäHRS FO TO G LE N D iM P LE x Varmeovner er gode å ha, selv om varmepumpen sørger for det meste av oppvarm- ingen. " en sittende mann har ikke bruk for ære, han har bruk for varme strømper" Knut Hamsun
 • 24 vi i villa februar 2011 vi i villa 11. kle på deg! Raggsokker er et rimelig alter­ nativ til gulvvarme. Da Vi i Vil­ las miljøekspert Johan Tells bok «100 måter å redde ver­ den» kom ut i England, syntes en engelsk anmelder at tipset om senke innetemperaturen fra 22 til 20 grader var ganske dumt, selv om det ville redusere enbergifor­ bruket med fem prosent. ­ Han påpekte at ingen i Eng­ land har 20 grader innendørs, sier Johan Tell. ­ Det er vanlige­ re med 16 grader. Innetempera­ turen er langt på vei en vane­ sak. Så senk temperaturen, ta på en ulljakke og et par ragg­ sokker. Det har både miljøet og lommeboken din godt av, sier Johan. • Jo høyere strømpriser, jo lønn­ sommere blir solvarme. Gjen­ nom solfangere kan solenergi omdannes til varme. Denne varmen kan brukes til å varme både tappevann og vannbåren varme. Solfangere er ikke så vanlig i Norge ennå, men etter­ spørselen er økende. Ifølge Enova kan et solvarmeanlegg redusere behovet for kjøpt strøm med fra 4900-8700 kWh pr år i en vanlig enebolig med gjennomsnittlig varm­ tvannsforbruk og oppvar­ mingsbehov. Prisen for et ferdig installert solfangeranlegg er ca. 30.000 kroner for varmt tappe­ vann og fra 100.000 kroner og oppover for et komplett sol­ fanger/varmepumpeanlegg til oppvarming. I sommerhalvåret klarer sol­ fangerne å varme alt varmtvan­ net i huset, men anlegget klarer ikke oppvarmingen alene om vinteren med lite sol. Derfor er det et bra supplement, som be­ taler seg i løpet av noen år. Inn­ sparingen blir størst hvis du in­ stallerer solfangere når du skal skifte varmtvannsbereder, og samtidig bytter til energieffekti­ ve kraner og sparedusj. Det mest synlige beviset på at du er en miljø­ og kostnads­ bevisst forbruker, er solfanger­ ne på taket: Til varmtvann og oppvarming trengs 25 kvadrat­ meter i sydhelling. Når anlegget først er installert, er det nær­ mest vedlikeholdsfritt og job­ ber automatisk. I følge Enovas beregninger kan utgiftene til et solfangeranlegg tjenes inn på 10-15 år, i noen tilfelle helt ned til 5 år. Solvarmen er i prinsip­ pet gratis, og anlegget skal hol­ de i mer enn 20 år. Mer om solenergi og annen fornybar energi: www.fornybar.no • 12. Varm opp med sola! 14. trekk for! 15. Varm sengen! Støtte til solfanger Det er Enova som administrerer statens til skudds ordning for al ter na tiv oppvarming og strømsparing. Du kan få dekket opptil 20% av produktkostna- den, opptil et maksbeløp. For solfangere, varmepumper og pelletsovner gis inntil 10.000 kroner i støtte. NB: Søknad må sendes inn før kjøp. Nærmere opplysninger og søknadsskjema: www.enova.no, tlf. 800 49003, e­postsvarer@enova.no 13. Fyr i ovnen! En god kamin eller peisovn klarer å varme opp hele huset! Det er en utmerket måte å kutte toppene i strøm­ eller oljefor­ bruket. Jo kaldere det er ut en­ dørs, jo mer lønnsomt er det å fyre i ovnen. Varmepumpe og peisovn utfyller hverandre ganske bra når kulden herjer. Varmepumpen hjelper nemlig til med å sirkulere luften i hus­ et. I tillegg til å få god varme, får du knitringen, den gode lukten og synet av levende flammer på kjøpet. Hvor mye du sparer på å in­ stallere ovn og fyre, er avhengig av type og hvor ofte den brukes. Men det blir fort noen tusen­ lapper i året. I tillegg gis det støtte til innkjøp av pelletsovn og, i enkelte kommuner, ut­ skifting av gamle ovner til nye, rentbrennende peisovner. Moderne kaminer og peisov­ ner er 90 prosent renere og 40 prosent mer effektive enn de gamle ovnene. Men det gjelder å fyre riktig. Bruk bare ren, tørr ved, og legg ikke i for mye av gangen. Den miljøbevisste tar en titt på faktorer som effekt og virkningsgrad for å få mest mu­ lig ut av fyringen. Virkningsgraden måles i pro­ sent, og angir hvor stor del av vedens energiinnhold som for­ vandles til varme og kommer rommet til gode. 70-80 prosent er bra verdier. Effekten måles i kW (kilo­ watt) og forteller hvor mye var­ me ovnen avgir. Som regel opp­ gis et effektintervall, f.eks. 2-8 kW. Dette betyr at ved intensiv fyring gir ovnen 8 kW, hvis du fyrer på sparebluss gir den 2 kW. • Husk å melde Les mer om varme og energi på www.viivilla.no G Persienner og gardiner er en enkel måte å isolere litt ekstra på når kulden setter inn. Pent og koselig blir det også. • Med en varmeflaske kan du krype ned i en god, varm seng. Fyll den med varmt vann og legg den i sengen ved føttene eller på magen og la flasken varme deg. Finnes i mange forskjellige størrelser. • Gardin Jardin de Monet Varme installasjon av ildsted og skorstein krever bygge­ melding til kommunens bygningsetat. Den ferdige installasjonen skal besik­ tiges av brannvesenet ved feieren.
 • februar 2011 vi i villa 25 Slutt på mosen! Jordfreser og hagemaskin Honda 4-takts eller Echo 2-taktsmotor Kjøp en Mantis og bruk den 100 dager med full returrett 100% FORNØYD GARANTI jordfreser/lukemaskin, mosefjerner, kantskjærer, plenlufter, plog/hyppe, hekklipper, stålbørste 7 redskaper til en motor: Er den ikke perfekt for deg kan den returneres. Vi tilbakebe- taler alt du har betalt oss. Dette enestående tilbud har vi gitt hvert år siden 1989. Vi stoler på at Mantis gjør deg tilfreds. Jakob Øglænd A/S, 4130 Hjelmeland Tlf. 51 75 30 90 Fax 51 75 30 93 Mantis brosjyre på www.mantis.no dager 100 Reduser strømregningen nå! Kostnadseffektive og fleksible varmepumper til alle nye og eksisterende vannbårne anlegg til halve prisen! - For Nordisk klima, ned til -25°C - Ingen vakuumering - Ingen etterfylling - Enkel tilkobling til alle systemer - Patentert monteringssett - Maks. COP 4,6 Energy Save AS • 90699322 • www.energysave.no Bestill av din lokale rørlegger. Kort leveringstid 6,0 kW kr. 24.9 50,- 10,0 kW kr. 36.9 90,- Luft/va nn var mepum pe COP 4,6Les mer om testen på www.energysave.no 2.250€ Nästan till halva priset, direkt från fabrik. exkl. moms. I vinterleveransen jan-feb. får du specialbred 145 mm takpanel och röklåda på köpet. I priset ingår även högklassiga redskap för att grilla och koka. Den ursprungliga grillkåtan är en stämningsfull, praktisk och trivsam plats för att grilla och övernatta i. Sittsplats för 15 personer, sovplats för 5. Diameter 3,8 m, höjd 3 m, 10 m2. Titta in på vår hemsida eller ring och beställ broschyr info@ultimatemar- ket.com / 00 358 424 852 270. Vi betjänar på svenska. Obs! Leverans genast. Begränsat antal. Ett stort urval fritids- och egnahemshus av trä och stock. Nu när kronan är stark lönar det sig att köpa från Finland.
 • 26 vi i villa februar 2011 vi i villa – Det beste er nok at hvert barn har sin seksjon, sier Lisa. Nå kan de ikke skyl­ de på at de ikke fin­ ner igjen saker og ting. Nå må de, og kan også holde or­ den på ting selv. • tekst elisabet Broomé Foto Cecilia Nordstrand tIpS & InSpIraSjOn Den store, sporty familien i det lille huset hadde behov for mer oppbevaring. Derfor røyk badstuen ut og inn kom hyller og bokser. E t eget spa hjemme står høyt oppe på manges ønskeliste. Men, noen ganger må man omprioritere. Slik var det for denne familien med tre sønner mellom 6 og 12 år. Alle sporter mye inklusive mamma og pappa så det er en hel del ting som må oppbeva­ res. Sykler, fotball­ og hockeyut­ styr, tennisracketer, sykkel­ og skihjelmer osv. Hvordan skal man løse det? Det handler ikke bare om orden, det handler like mye om familiefred. en dag kom far på løsning- en. Han kløv inn i badstuen og sa helt enkelt: Denne fjerner vi, badstue kan vi ta i svømmehal­ len. Dermed var beslutningen tatt. Etter å ha levd med bad­ stuen i 10 år visste de at den ble brukt i snitt to ganger i året. – Det var så godt da vi kom på hvordan vi skulle ha det. Vi fikk veldig god hjelp av Elfa som tegnet forslag på løsninger. Rommet har begrenset plass, det er mørkt og lavt under ta­ ket. Vi bestemte oss for ikke å ha dører. Vi ville utnytte plas­ sen maksimalt. For at det hele skulle se best mulig ut valgte de å legge det samme klinkgulvet som allerede er i kjelleretasjen. Taket og veggene ble malt hvi­ te. Deretter ble hele oppbeva­ ringsløsningen montert på plass av snekkere. Fakta Elfa www.elfa.no Ikea www.ikea.no Acme Interiør www.acme.no GGW Garageinterior AS www.gladiatorgarage.no Langlo www.langlo.no Skapnett www.skapnett.com Garderobemannen www.garderobemannen.no Badstuen ble en sportsbod Å ta badstue er herlig, men når familien Frykfeldt skulle prioritere valgte de orden fremfor bad- stue. Badstuen er borte og forvand- lingen til familiens praktiske sportsbod er i gang. Før