[totem] Update Russian translation by Alexander Saprykin канадский гусиный ребенок

[totem] Update Russian translation by Alexander Saprykin

  • From: Leonid Kanter <lkanter src gnome org>
  • To: commits-list gnome org
  • Cc:
  • Subject: [totem] Update Russian translation by Alexander Saprykin
  • Date: Mon, 22 Feb 2010 09:09:14 +0000 (UTC)
commit d068e771391d22ee24f217a017f60227c9ad96c7 Author: Leonid Kanter <leon asplinux ru> Date: Mon Feb 22 11:09:00 2010 +0200 Update Russian translation by Alexander Saprykin po/ru.po | 593 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------- 1 files changed, 313 insertions(+), 280 deletions(-) --- diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po index 3967b40..cce1181 100644 --- a/po/ru.po +++ b/po/ru.po @@ -1,4 +1,3 @@ -# translation of ru.po to Russian # Russian translation of totem # This file is distributed under the same license as the totem package. # @@ -8,18 +7,21 @@ # Vasiliy Faronov <qvvx yandex ru>, 2008. # Yuri Kozlov <kozlov y gmail com>, 2008. # Alexander Saprykin <xelfium gmail com>, 2009. +# Alexander Saprykin <xelfium gmail com>, 2010. msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: ru\n" -"Report-Msgid-Bugs-To: \n" -"POT-Creation-Date: 2009-10-05 12:26+0300\n" -"PO-Revision-Date: 2009-10-05 12:43+0300\n" -"Last-Translator: Leonid Kanter <leon asplinux ru>\n" -"Language-Team: Russian <ru li org>\n" +"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" +"product=totem&component=general\n" +"POT-Creation-Date: 2010-02-12 18:26+0000\n" +"PO-Revision-Date: 2010-02-15 08:49+0300\n" +"Last-Translator: Alexander Saprykin <xelfium gmail com>\n" +"Language-Team: Russian <gnome-cyr gnome org>\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" -"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" -"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n" +"Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n" +"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%" +"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n" "X-Generator: KBabel 1.11.4\n" #: ../data/fullscreen.ui.h:1 @@ -224,7 +226,7 @@ msgstr "_Ð?обавиÑ?Ñ? в Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ?" #. Title #: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:50 -#: ../src/totem-object.c:1633 +#: ../src/totem-object.c:1630 msgid "Movie Player" msgstr "Ð?идеопÑ?оигÑ?Ñ?ваÑ?елÑ?" @@ -244,7 +246,7 @@ msgstr "112 Ð?биÑ?/c ISDN/DSL" msgid "14.4 Kbps Modem" msgstr "14.4 Ð?биÑ?/c модем" -#: ../data/totem.ui.h:4 ../src/totem-menu.c:1426 +#: ../data/totem.ui.h:4 msgid "16:9 (Widescreen)" msgstr "16:9 (Ñ?иÑ?окий Ñ?кÑ?ан)" @@ -252,7 +254,7 @@ msgstr "16:9 (Ñ?иÑ?окий Ñ?кÑ?ан)" msgid "19.2 Kbps Modem" msgstr "19.2 Ð?биÑ?/c модем" -#: ../data/totem.ui.h:6 ../src/totem-menu.c:1427 +#: ../data/totem.ui.h:6 msgid "2.11:1 (DVB)" msgstr "2.11:1 (DVB)" @@ -284,7 +286,7 @@ msgstr "4-каналÑ?нÑ?й" msgid "4.1-channel" msgstr "4.1-каналÑ?нÑ?й" -#: ../data/totem.ui.h:14 ../src/totem-menu.c:1425 +#: ../data/totem.ui.h:14 msgid "4:3 (TV)" msgstr "4:3 (ТÐ?)" @@ -324,7 +326,7 @@ msgstr "Также в_Ñ?клÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аниÑ?елÑ? Ñ?кÑ?ана пÑ?и в msgid "Audio Output" msgstr "Ð?Ñ?диовÑ?Ñ?од" -#: ../data/totem.ui.h:25 ../src/totem-menu.c:346 ../src/totem-menu.c:1423 +#: ../data/totem.ui.h:25 ../src/totem-menu.c:346 msgid "Auto" msgstr "Ð?вÑ?о" @@ -364,7 +366,7 @@ msgstr "_СкоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оединениÑ?:" msgid "Decrease volume" msgstr "УменÑ?Ñ?иÑ?Ñ? гÑ?омкоÑ?Ñ?Ñ?" -#: ../data/totem.ui.h:35 ../src/totem-menu.c:1417 +#: ../data/totem.ui.h:35 msgid "Deinterlace" msgstr "Ð?еинÑ?еÑ?лейÑ?инг" @@ -496,7 +498,7 @@ msgstr "СделаÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? окна Ñ?авнÑ?м половине Ñ?а msgid "Resize to the original video size" msgstr "СделаÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? окна Ñ?авнÑ?м Ñ?азмеÑ?Ñ? видео" -#: ../data/totem.ui.h:70 ../src/totem-menu.c:1419 +#: ../data/totem.ui.h:70 msgid "S_idebar" msgstr "_Ð?оковаÑ? панелÑ?" @@ -508,11 +510,11 @@ msgstr "С_Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?Ñ?" msgid "Sat_uration:" msgstr "Ð?аÑ?_Ñ?Ñ?енноÑ?Ñ?Ñ?:" -#: ../data/totem.ui.h:74 ../src/totem-menu.c:1415 +#: ../data/totem.ui.h:74 msgid "Set the repeat mode" msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ежим повÑ?оÑ?а" -#: ../data/totem.ui.h:75 ../src/totem-menu.c:1416 +#: ../data/totem.ui.h:75 msgid "Set the shuffle mode" msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ежим воÑ?пÑ?оизведениÑ? в Ñ?лÑ?Ñ?айном поÑ?Ñ?дке" @@ -520,23 +522,23 @@ msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ежим воÑ?пÑ?оизведениÑ? в Ñ?лÑ? msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio" msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ? изобÑ?ажениÑ? 16:9 (Ñ?иÑ?оÐ& pkezkhab. canadá ganso usa#xBA;оÑ?кÑ?анное)" -#: ../data/totem.ui.h:77 ../src/totem-menu.c:1427 +#: ../data/totem.ui.h:77 msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio" msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ? изобÑ?ажениÑ? 2.11:1 (DVB)" -#: ../data/totem.ui.h:78 ../src/totem-menu.c:1425 +#: ../data/totem.ui.h:78 msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio" msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ? изобÑ?ажениÑ? 4:3 (ТÐ?)" -#: ../data/totem.ui.h:79 ../src/totem-menu.c:1423 +#: ../data/totem.ui.h:79 msgid "Sets automatic aspect ratio" msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кÑ?Ñ? пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ? изобÑ?ажениÑ?" -#: ../data/totem.ui.h:80 ../src/totem-menu.c:1424 +#: ../data/totem.ui.h:80 msgid "Sets square aspect ratio" msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? квадÑ?аÑ?нÑ?Ñ? пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ? изобÑ?ажениÑ?" -#: ../data/totem.ui.h:81 ../src/totem-menu.c:1418 +#: ../data/totem.ui.h:81 msgid "Show _Controls" msgstr "Ð?_оказÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва Ñ?пÑ?авлениÑ?" @@ -544,35 +546,35 @@ msgstr "Ð?_оказÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва Ñ?пÑ?авлениÑ?" msgid "Show _visual effects when an audio file is played" msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? _визÑ?алÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ? пÑ?и воÑ?пÑ?оизведении звÑ?ковÑ?Ñ? Ñ?айлов" -#: ../data/totem.ui.h:83 ../src/totem-menu.c:1418 +#: ../data/totem.ui.h:83 msgid "Show controls" msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва Ñ?пÑ?авлениÑ?" -#: ../data/totem.ui.h:84 ../src/totem-menu.c:1419 +#: ../data/totem.ui.h:84 msgid "Show or hide the sidebar" msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? или Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? боковÑ?Ñ? панелÑ?" -#: ../data/totem.ui.h:85 ../src/totem-menu.c:1416 +#: ../data/totem.ui.h:85 msgid "Shuff_le Mode" msgstr "Ð? Ñ?_лÑ?Ñ?айном поÑ?Ñ?дке" -#: ../data/totem.ui.h:86 ../src/totem-menu.c:1406 ../src/totem-menu.c:1411 +#: ../data/totem.ui.h:86 msgid "Skip _Backwards" msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? _назад" -#: ../data/totem.ui.h:87 ../src/totem-menu.c:1405 ../src/totem-menu.c:1410 +#: ../data/totem.ui.h:87 msgid "Skip _Forward" msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? _впеÑ?Ñ?д" -#: ../data/totem.ui.h:88 ../src/totem-menu.c:1406 ../src/totem-menu.c:1411 +#: ../data/totem.ui.h:88 msgid "Skip backwards" msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? назад" -#: ../data/totem.ui.h:89 ../src/totem-menu.c:1405 ../src/totem-menu.c:1410 +#: ../data/totem.ui.h:89 msgid "Skip forward" msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? впеÑ?Ñ?д" -#: ../data/totem.ui.h:90 ../src/totem-menu.c:1424 +#: ../data/totem.ui.h:90 msgid "Square" msgstr "Ð?вадÑ?аÑ?" @@ -580,7 +582,7 @@ msgstr "Ð?вадÑ?аÑ?" msgid "Start playing files from last position" msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение Ñ?айлов Ñ? поÑ?ледней позиÑ?ии" -#: ../data/totem.ui.h:92 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5350 +#: ../data/totem.ui.h:92 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5724 msgid "Stereo" msgstr "СÑ?еÑ?ео" @@ -688,7 +690,7 @@ msgstr "_СодеÑ?жание" msgid "_DVD Menu" msgstr "Ð?енÑ? _DVD" -#: ../data/totem.ui.h:120 ../src/totem-menu.c:1417 +#: ../data/totem.ui.h:120 msgid "_Deinterlace" msgstr "_Ð?еинÑ?еÑ?лейÑ?инг" @@ -752,7 +754,7 @@ msgstr "_СвойÑ?Ñ?ва" msgid "_Quit" msgstr "_Ð?Ñ?йÑ?и" -#: ../data/totem.ui.h:136 ../src/totem-menu.c:1415 +#: ../data/totem.ui.h:136 msgid "_Repeat Mode" msgstr "_Режим повÑ?оÑ?а" @@ -900,42 +902,34 @@ msgid "Shuffle mode" msgstr "Ð? Ñ?лÑ?Ñ?айном поÑ?Ñ?дке" #: ../data/totem.schemas.in.h:23 -msgid "Sound volume" -msgstr "Ð?Ñ?омкоÑ?Ñ?Ñ? звÑ?ка" - -#: ../data/totem.schemas.in.h:24 -msgid "Sound volume, in percent, between 0 and 100" -msgstr "Ð?Ñ?омкоÑ?Ñ?Ñ? звÑ?ка в пÑ?оÑ?енÑ?аÑ?, оÑ? 0 до 100" - -#: ../data/totem.schemas.in.h:25 msgid "Subtitle encoding" msgstr "Ð?одиÑ?овка Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов" -#: ../data/totem.schemas.in.h:26 +#: ../data/totem.schemas.in.h:24 msgid "Subtitle font" msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов" -#: ../data/totem.schemas.in.h:27 +#: ../data/totem.schemas.in.h:25 msgid "The brightness of the video" msgstr "ЯÑ?коÑ?Ñ?Ñ? видео" -#: ../data/totem.schemas.in.h:28 +#: ../data/totem.schemas.in.h:26 msgid "The contrast of the video" msgstr "Ð?онÑ?Ñ?аÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? видео" -#: ../data/totem.schemas.in.h:29 +#: ../data/totem.schemas.in.h:27 msgid "The hue of the video" msgstr "Ð?Ñ?Ñ?енок видео" -#: ../data/totem.schemas.in.h:30 +#: ../data/totem.schemas.in.h:28 msgid "The saturation of the video" msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?енноÑ?Ñ?Ñ? видео" -#: ../data/totem.schemas.in.h:31 +#: ../data/totem.schemas.in.h:29 msgid "Type of audio output to use" msgstr "Тип аÑ?диовÑ?Ñ?ода" -#: ../data/totem.schemas.in.h:32 +#: ../data/totem.schemas.in.h:30 msgid "" "Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, " "\"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 " @@ -948,37 +942,42 @@ msgstr "" #. character set. You can change this to be the most common #. encoding for fansub subtitles in your language. File a bug #. against Totem, and leave UTF-8 as the default if in doubt. -#: ../data/totem.schemas.in.h:37 +#: ../data/totem.schemas.in.h:35 msgid "UTF-8" msgstr "UTF-8" -#: ../data/totem.schemas.in.h:38 +#: ../data/totem.schemas.in.h:36 msgid "Visualization quality setting" msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во визÑ?ализаÑ?ии" -#: ../data/totem.schemas.in.h:39 +#: ../data/totem.schemas.in.h:37 msgid "Whether the main window should stay on top" msgstr "Ð?Ñ?новное окно повеÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? окон" -#: ../data/totem.schemas.in.h:40 +#: ../data/totem.schemas.in.h:38 msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones" msgstr "РаÑ?полагаÑ?Ñ? оÑ?новное окно повеÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? окон или неÑ?" -#: ../data/totem.schemas.in.h:41 +#: ../data/totem.schemas.in.h:39 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded" msgstr "" "Ð?агÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки Ñ?айлÑ? Ñ?екÑ?Ñ?овÑ?Ñ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов поÑ?ле загÑ?Ñ?зки Ñ?илÑ?ма или " "неÑ?" -#: ../data/totem.schemas.in.h:42 +#: ../data/totem.schemas.in.h:40 +#| msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory" +msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts" +msgstr "Ð?Ñ?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? комбинаÑ?ии клавиÑ? или неÑ?" + +#: ../data/totem.schemas.in.h:41 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory" msgstr "Ð?Ñ?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? модÑ?ли из домаÑ?него каÑ?алога полÑ?зоваÑ?елÑ? или неÑ?" -#: ../data/totem.schemas.in.h:43 +#: ../data/totem.schemas.in.h:42 msgid "Whether to enable debug for the playback engine" msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? оÑ?ладкÑ? движка воÑ?пÑ?оизведениÑ? или неÑ?" -#: ../data/totem.schemas.in.h:44 +#: ../data/totem.schemas.in.h:43 msgid "" "Whether to remember the position of played audio/video files when pausing or " "closing them." @@ -1115,7 +1114,7 @@ msgstr "_Ð?оÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и" msgid "Cancel" msgstr "Ð?Ñ?мениÑ?Ñ?" -#: ../src/totem-fullscreen.c:484 +#: ../src/totem-fullscreen.c:593 msgid "No File" msgstr "Ð?еÑ? Ñ?айла" @@ -1132,21 +1131,21 @@ msgstr "Ð?Ñ?аÑ?зеÑ? по Ñ?молÑ?аниÑ? не наÑ?Ñ?Ñ?оен" msgid "Error launching URI" msgstr "Ð?Ñ?и оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ии Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а возникла оÑ?ибка" -#: ../src/totem-interface.c:206 ../src/totem-interface.c:238 +#: ../src/totem-interface.c:207 ../src/totem-interface.c:239 #, c-format msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s" msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? «%s». %s" -#: ../src/totem-interface.c:206 +#: ../src/totem-interface.c:207 msgid "The file does not exist." msgstr "Файл не Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?." -#: ../src/totem-interface.c:208 ../src/totem-interface.c:210 -#: ../src/totem-interface.c:240 ../src/totem-interface.c:242 +#: ../src/totem-interface.c:209 ../src/totem-interface.c:211 +#: ../src/totem-interface.c:241 ../src/totem-interface.c:243 msgid "Make sure that Totem is properly installed." msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?авилÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Totem." -#: ../src/totem-interface.c:353 +#: ../src/totem-interface.c:354 msgid "" "Totem is free software; you can redistribute it and/or modify it under the " "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software " @@ -1158,7 +1157,7 @@ msgstr "" "Фондом Ñ?вободного пÑ?огÑ?аммного обеÑ?пеÑ?ениÑ?; либо веÑ?Ñ?ии 2 Ñ?Ñ?ой лиÑ?ензии, " "либо (по ваÑ?емÑ? вÑ?боÑ?Ñ?) лÑ?бой более поздней веÑ?Ñ?ии." -#: ../src/totem-interface.c:357 +#: ../src/totem-interface.c:358 msgid "" "Totem is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY " "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS " @@ -1171,7 +1170,7 @@ msgstr "" "Ð?РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?СТÐ? Ð?Ð?Я Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?ТÐ?Ð?Ð? ЦÐ?Ð?Ð?. Ð?лÑ? полÑ?Ñ?ениÑ? дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?ведений " "обÑ?аÑ?иÑ?еÑ?Ñ? к лиÑ?ензии GNU General Public License." -#: ../src/totem-interface.c:361 +#: ../src/totem-interface.c:362 msgid "" "You should have received a copy of the GNU General Public License along with " "Totem; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, " @@ -1182,7 +1181,7 @@ msgstr "" "пÑ?огÑ?аммного обеÑ?пеÑ?ениÑ? по адÑ?еÑ?Ñ?: Free Software Foundation, Inc., 59 " "Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA" -#: ../src/totem-interface.c:364 +#: ../src/totem-interface.c:365 msgid "" "Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer " "plugins." @@ -1194,95 +1193,90 @@ msgstr "" msgid "None" msgstr "Ð?еÑ?" -#: ../src/totem-menu.c:852 +#. Translators: +#. * This is not a JPEG image, but a disc image, for example, +#. * an ISO file +#: ../src/totem-menu.c:894 #, c-format -msgid "Play Disc '%s'" -msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и диÑ?к «%s»" +#| msgid "Play Disc '%s'" +msgid "Play Image '%s'" +msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и обÑ?аз '%s'" -#: ../src/totem-menu.c:855 +#: ../src/totem-menu.c:897 ../src/totem-menu.c:979 #, c-format msgid "device%d" msgstr "Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во%d" -#. translators: the index of the adapter -#. * DVB Adapter 1 -#: ../src/totem-menu.c:937 -#, c-format -msgid "DVB Adapter %u" -msgstr "DVB-адапÑ?еÑ? %u" - -#. translators: -#. * Watch TV on 'DVB Adapter 1' -#. * or -#. * Watch TV on 'Hauppauge Nova-T Stick' -#: ../src/totem-menu.c:942 +#: ../src/totem-menu.c:976 #, c-format -msgid "Watch TV on '%s'" -msgstr "Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ? ТÐ? на «%s»" +msgid "Play Disc '%s'" +msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и диÑ?к «%s»" #. This lists the back-end type and version, such as #. * Movie Player using GStreamer 0.10.1 -#: ../src/totem-menu.c:1215 +#: ../src/totem-menu.c:1327 #, c-format msgid "Movie Player using %s" msgstr "Ð?идеопÑ?оигÑ?Ñ?ваÑ?елÑ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ? %s" -#: ../src/totem-menu.c:1219 +#: ../src/totem-menu.c:1331 msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera" msgstr "Ð?вÑ?оÑ?Ñ?кое пÑ?аво © 2002â??2009 Bastien Nocera" -#: ../src/totem-menu.c:1224 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1084 +#: ../src/totem-menu.c:1336 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1127 msgid "translator-credits" msgstr "" "Nail Abdrahmanov <nail gella com ru>\n" "Leonid Kanter <leon asplinux ru>\n" "Ð?аÑ?илий ФаÑ?онов <qvvx yandex ru>, 2008\n" -"Alexander Saprykin <xelfium gmail com>, 2009" +"Alexander Saprykin <xelfium gmail com>, 2009-2010" -#: ../src/totem-menu.c:1228 +#: ../src/totem-menu.c:1340 msgid "Totem Website" msgstr "Ð?еб-Ñ?айÑ? Totem" -#: ../src/totem-menu.c:1263 +#: ../src/totem-menu.c:1375 msgid "Configure Plugins" msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка модÑ?лей" -#: ../src/totem-menu.c:1426 -msgid "Sets 16:9 (Anamorphic) aspect ratio" -msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ? изобÑ?ажениÑ? 16:9 (анамоÑ?Ñ?нÑ?Ñ?)" +#: ../src/totem-object.c:430 +#, c-format +#| msgid "Totem Website" +msgid "Totem %s" +msgstr "Totem %s" -#: ../src/totem-object.c:971 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:361 +#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:361 msgid "Playing" msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение" -#: ../src/totem-object.c:973 ../src/totem-options.c:51 +#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:51 msgid "Pause" msgstr "Ð?аÑ?за" -#: ../src/totem-object.c:978 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357 +#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357 msgid "Paused" msgstr "Ð?Ñ?иоÑ?Ñ?ановлено" #. Translators: this refers to a media file -#: ../src/totem-object.c:980 ../src/totem-object.c:990 +#: ../src/totem-object.c:1008 ../src/totem-object.c:1018 #: ../src/totem-options.c:50 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:76 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:88 msgid "Play" msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение" -#: ../src/totem-object.c:985 ../src/totem-object.c:1625 -#: ../src/totem-statusbar.c:100 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:345 +#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1622 +#: ../src/totem-statusbar.c:94 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:345 msgid "Stopped" msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановлено" -#: ../src/totem-object.c:1066 ../src/totem-object.c:1093 -#: ../src/totem-object.c:1747 ../src/totem-object.c:1910 +#: ../src/totem-object.c:1094 ../src/totem-object.c:1121 +#: ../src/totem-object.c:1751 ../src/totem-object.c:1914 #, c-format msgid "Totem could not play '%s'." msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и «%s»." -#: ../src/totem-object.c:1178 +#: ../src/totem-object.c:1198 #, c-format msgid "" "Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to handle " @@ -1291,17 +1285,18 @@ msgstr "" "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ? (%s), неÑ?моÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?о, Ñ?Ñ?о модÑ?лÑ? длÑ? " "его обÑ?абоÑ?ки Ñ?Ñ?Ñ?ановлен." -#: ../src/totem-object.c:1179 +#: ../src/totem-object.c:1199 msgid "" "You might want to check that a disc is present in the drive and that it is " "correctly configured." -msgstr "УбедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о диÑ?к вÑ?Ñ?авлен в Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во, а Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во пÑ?авилÑ?но наÑ?Ñ?Ñ?оено." +msgstr "" +"УбедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о диÑ?к вÑ?Ñ?авлен в Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во, а Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во пÑ?авилÑ?но наÑ?Ñ?Ñ?оено." -#: ../src/totem-object.c:1187 +#: ../src/totem-object.c:1207 msgid "More information about media plugins" msgstr "Ð?одÑ?обнее о модÑ?лÑ?Ñ? ноÑ?иÑ?елей" -#: ../src/totem-object.c:1188 +#: ../src/totem-object.c:1208 msgid "" "Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play " "this media." @@ -1309,7 +1304,7 @@ msgstr "" "УÑ?Ñ?ановиÑ?е необÑ?одимÑ?е модÑ?ли и пеÑ?езапÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Totem, Ñ?Ñ?обÑ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и " "Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ?." -#: ../src/totem-object.c:1190 +#: ../src/totem-object.c:1210 #, c-format msgid "" "Totem cannot play this type of media (%s) because it does not have the " @@ -1318,7 +1313,7 @@ msgstr "" "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ? (%s), поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о неÑ? модÑ?лей, " "Ñ?поÑ?обнÑ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? даннÑ?е Ñ? него." -#: ../src/totem-object.c:1192 +#: ../src/totem-object.c:1212 #, c-format msgid "" "Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the " @@ -1327,105 +1322,65 @@ msgstr "" "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ? (%s), поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о неÑ? Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?иÑ? " "модÑ?лей." -#: ../src/totem-object.c:1196 -msgid "" -"Totem cannot play TV, because no TV adapters are present or they are not " -"supported." -msgstr "" -"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? наÑ?аÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизведение ТÐ?, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о ТÐ?-адапÑ?еÑ?ов не найдено, " -"или они не поддеÑ?живаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?." - -#: ../src/totem-object.c:1197 -msgid "Please insert a supported TV adapter." -msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?е поддеÑ?живаемÑ?й ТÐ?-адапÑ?еÑ?." - -#: ../src/totem-object.c:1207 -msgid "More information about watching TV" -msgstr "Ð?одÑ?обнее о пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?е ТÐ?" - -#: ../src/totem-object.c:1208 -msgid "Totem is missing a channels listing to be able to tune the receiver." -msgstr "Ð? Totem не задан Ñ?пиÑ?ок каналов, на коÑ?оÑ?Ñ?е можно бÑ?ло бÑ? наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? пÑ?иÑ?мник." - -#: ../src/totem-object.c:1209 -msgid "" -"Please follow the instructions provided in the link to create a channels " -"listing." -msgstr "Ð?лÑ? Ñ?озданиÑ? Ñ?пиÑ?ка каналов вÑ?полниÑ?е дейÑ?Ñ?виÑ?, опиÑ?аннÑ?е по Ñ?Ñ?Ñ?лке." - -#: ../src/totem-object.c:1212 -#, c-format -msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because the TV device is busy." -msgstr "" -"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ? (%s), поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во " -"воÑ?пÑ?оизведениÑ? TÐ? занÑ?Ñ?о." - -#: ../src/totem-object.c:1213 -msgid "Please try again later." -msgstr "Ð?овÑ?оÑ?иÑ?е попÑ?Ñ?кÑ? позднее." - -#: ../src/totem-object.c:1218 +#: ../src/totem-object.c:1215 #, c-format msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because it is not supported." -msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ? (%s), поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о он не поддеÑ?живаеÑ?Ñ?Ñ?." +msgstr "" +"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ? (%s), поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о он не поддеÑ?живаеÑ?Ñ?Ñ?." -#: ../src/totem-object.c:1219 +#: ../src/totem-object.c:1216 msgid "Please insert another disc to play back." msgstr "Ð?Ñ?Ñ?авÑ?Ñ?е дÑ?Ñ?гой диÑ?к длÑ? пÑ?оигÑ?Ñ?ваниÑ?." -#: ../src/totem-object.c:1254 +#: ../src/totem-object.c:1251 msgid "Totem was not able to play this disc." msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? диÑ?к." -#: ../src/totem-object.c:1255 ../src/totem-object.c:4052 -#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1717 +#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4177 msgid "No reason." msgstr "Ð?еÑ? пÑ?иÑ?инÑ?." -#: ../src/totem-object.c:1269 +#: ../src/totem-object.c:1266 msgid "Totem does not support playback of Audio CDs" msgstr "Totem не поддеÑ?живаеÑ? воÑ?пÑ?оизведение звÑ?ковÑ?Ñ? компакÑ?-диÑ?ков" -#: ../src/totem-object.c:1270 +#: ../src/totem-object.c:1267 msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD" msgstr "" "Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е пÑ?оигÑ?Ñ?ваÑ?елÑ? мÑ?зÑ?ки или Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ? длÑ? пеÑ?еноÑ?а Ñ? " "компакÑ?-диÑ?ков" -#: ../src/totem-object.c:1753 +#: ../src/totem-object.c:1757 msgid "No error message" msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? даннÑ?е об оÑ?ибке" -#: ../src/totem-object.c:2107 +#: ../src/totem-object.c:2141 msgid "Totem could not display the help contents." msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?обÑ?азиÑ?Ñ? Ñ?одеÑ?жимое Ñ?пÑ?авки." -#: ../src/totem-object.c:2435 ../src/totem-object.c:2437 -#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1372 +#: ../src/totem-object.c:2471 ../src/totem-object.c:2473 +#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1426 msgid "An error occurred" msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка" -#: ../src/totem-object.c:3323 -msgid "TV signal lost" -msgstr "ТÐ?-Ñ?игнал поÑ?еÑ?Ñ?н" - -#: ../src/totem-object.c:3324 -msgid "Please verify your hardware setup." -msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?иÑ? аппаÑ?аÑ?ного обеÑ?пеÑ?ениÑ?." - -#: ../src/totem-object.c:3910 ../src/totem-object.c:3912 +#: ../src/totem-object.c:4019 ../src/totem-object.c:4021 msgid "Previous Chapter/Movie" msgstr "Ð?Ñ?едÑ?дÑ?Ñ?ий Ñ?Ñ?агменÑ?/Ñ?илÑ?м" -#: ../src/totem-object.c:3918 ../src/totem-object.c:3920 +#: ../src/totem-object.c:4028 ../src/totem-object.c:4030 msgid "Play / Pause" msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение / Ð?аÑ?за" -#: ../src/totem-object.c:3927 ../src/totem-object.c:3929 +#: ../src/totem-object.c:4038 ../src/totem-object.c:4040 msgid "Next Chapter/Movie" msgstr "СледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?Ñ?агменÑ?/Ñ?илÑ?м" -#: ../src/totem-object.c:4052 +#: ../src/totem-object.c:4052 ../src/totem-object.c:4054 +#| msgid "_Fullscreen" +msgid "Fullscreen" +msgstr "Ð?о веÑ?Ñ? Ñ?кÑ?ан" + +#: ../src/totem-object.c:4177 msgid "Totem could not startup." msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Totem." @@ -1532,26 +1487,27 @@ msgstr "СпиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ? XML Shareable" msgid "Title %d" msgstr "Ð?аголовок %d" -#: ../src/totem-playlist.c:431 +#: ../src/totem-playlist.c:457 msgid "Could not save the playlist" msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ?" -#: ../src/totem-playlist.c:1001 +#: ../src/totem-playlist.c:1030 msgid "Save Playlist" msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ?" #. translators: Playlist is the default saved playlist filename, #. * without the suffix -#: ../src/totem-playlist.c:1013 ../src/totem-sidebar.c:121 +#: ../src/totem-playlist.c:1042 ../src/totem-sidebar.c:142 msgid "Playlist" msgstr "СпиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ?" -#: ../src/totem-playlist.c:1776 +#: ../src/totem-playlist.c:1854 #, c-format msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged." -msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?азобÑ?аÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ? «%s», возможно, он повÑ?еждÑ?н." +msgstr "" +"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?азобÑ?аÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ? «%s», возможно, он повÑ?еждÑ?н." -#: ../src/totem-playlist.c:1777 +#: ../src/totem-playlist.c:1855 msgid "Playlist error" msgstr "Ð?Ñ?ибка Ñ?пиÑ?ка воÑ?пÑ?оизведениÑ?" @@ -1567,21 +1523,22 @@ msgstr "" "Ð?оÑ?оже, Ñ?Ñ?о Totem вÑ?полнÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?далÑ?нном Ñ?кÑ?ане.\n" "Ð?Ñ? дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но Ñ?оÑ?иÑ?е вклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ??" -#: ../src/totem-preferences.c:353 +#: ../src/totem-preferences.c:363 msgid "Changing the visuals effect type will require a restart to take effect." msgstr "Ð?зменение Ñ?ипа визÑ?алÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ов Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? пеÑ?езапÑ?Ñ?ка пÑ?огÑ?аммÑ?." -#: ../src/totem-preferences.c:437 +#: ../src/totem-preferences.c:447 msgid "" "The change of audio output type will only take effect when Totem is " "restarted." -msgstr "Ð?зменение Ñ?ипа аÑ?диовÑ?Ñ?ода вÑ?Ñ?Ñ?пиÑ? в Ñ?илÑ? Ñ?олÑ?ко поÑ?ле пеÑ?езапÑ?Ñ?ка Totem." +msgstr "" +"Ð?зменение Ñ?ипа аÑ?диовÑ?Ñ?ода вÑ?Ñ?Ñ?пиÑ? в Ñ?илÑ? Ñ?олÑ?ко поÑ?ле пеÑ?езапÑ?Ñ?ка Totem." -#: ../src/totem-preferences.c:532 +#: ../src/totem-preferences.c:542 msgid "Preferences" msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?" -#: ../src/totem-preferences.c:692 +#: ../src/totem-preferences.c:702 msgid "Select Subtitle Font" msgstr "Ð?Ñ?бÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов" @@ -1591,45 +1548,45 @@ msgstr "Ð?Ñ?бÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов" msgid "Audio/Video" msgstr "Ð?Ñ?дио/
lebaron canada goose
canada goose jacket prijs
canada goose kvinder